Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lêi nãi ®Çu
Mét ®Êt níc muèn ph¸t triÓn ®uæi kÞp vµ trë thµnh níc tiªn tiÕn trªn
thÕ giíi th× kh«ng chØ dùa vµo mét ngµnh nghÒ nµo c¶ mµ ph¶i ph¸t triÓn
®ång ®Òu tÊt c¶ c¸c ngµnh nhng ph¶i biÕt lÊy nh÷ng ngµnh mµ níc m×nh cã
lîi thÕ so s¸nh ®Ó ph¸t triÓn lµm mòi nhän hay nãi c¸ch kh¸c ®Êt níc ph¶i cã
mét c¬ cÊu ngµnh phï hîp víi tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña m×nh. ViÖt Nam
ta lµ níc ®ang ph¸t triÓn vµ ®ang tõng bíc hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi
®Ó ®uæi kÞp víi nÒn kinh tÕ cña nh÷ng níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. ViÖc chÝnh
phñ Mü chÝnh thøc quan hÖ ngo¹i giao víi níc ta
( 1995), míi ®©y lµ
viÖc níc ta gia nhËp AFTA (2003) ®Æc biÖt lµ chóng ta ®ang híng tíi n¨m
2006 sÏ xo¸ bá hµng rµo thuÕ quan ®èi víi c¸c níc ASEAN vµ xa h¬n n÷a lµ
giai nhËp tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO ®iÒu ®ã t¹o cho nÒn kinh tÕ níc ta
nhiÒu c¬ héi nhng còng kh«ng Ýt th¸ch thøc kh«ng nhá. VËy nÒn kinh tÕ, c¬
cÊu kinh tÕ cña chógn ta ph¶i thay ®æi thÕ nµo cho phï hîp víi t×nh h×nh míi
®Ó ®a níc ta ®Õn n¨m 2020 trë thµnh níc c«ng nghiÖp nh ®¹i héi IX cña
§¶ng ®Ò ra. §ã lµ lý do em chän ®Ò tµi "ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸".
Néi dung cña ®Ò tµi gåm 4 phÇn:
PhÇn I: Mét sè lý luËn vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ quèc d©n
PhÇn II: ChuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp
ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.
PhÇn III: Sù cÇn thiÕt chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ theo híng
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.
PhÇn IV: C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ níc ta
theo híng héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc thÕ giíi.
Trong qu¸ tr×nh lµm kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong
cã ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n. Em xin ch©n
thµnh c¶m ¬n.

PhÇn I
mét sè lý luËn vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu
kinh tÕ quèc d©n

1. Nh÷ng kh¸i niÖm chung vÒ c¬ cÊu kinh tÕ.

1.1. Kh¸i niÖm c¬ cÊu:
Tríc khi ®i vµo t×m hiÓu kh¸i niÖm c¬ cÊu kinh tÕ chóng ta h·y tiÕp
cËn nã b»ng kh¸i niÖm "c¬ cÊu". "C¬ cÊu lµ mét ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó
biÓu thÞ cÊu tróc bªn trong, tû lÖ vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn hîp thµnh
hÖ t hèng. C¬ cÊu ®îc biÓu hiÖn nh lµ tËp hîp nh÷ng mèi quan hÖ liªn kÕt
h÷u c¬, c¸c yÕu tè kh¸c nhau cña mét hÖ thèng nhÊt ®Þnh. Nã biÓu hiÖn ra
nh lµ mét thuéc tÝnh cña sù vËt hiÖn tîng nã biÕn ®æi cïng víi sù biÕn ®æi sù
vËt, hiÖn tîng". V× thÕ khi nghiªn cøu c¬ cÊu ph¶i ®øng trªn quan ®iÓm hÖ
thèng.
1.2. Kh¸i niÖm c¬ cÊu kinh tÕ:
ë trªn lµ kh¸i niÖm vÒ c¬ cÊu, còng nh vËy ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc
d©n, khi xem nã lµ mét hÖ thèng phøc t¹p th× c ã thÓ ...
lêi nãi ®Çu
Mét ®Êt níc muèn ph¸t triÓn ®uæi kÞp trë thµnh níc tiªn tiÕn trªn
thÕ giíi th× kh«ng chØ dùa vµo mét ngµnh nghÒ nµo mµ ph¶i ph¸t triÓn
®ång ®Òu tÊt c¸c ngµnh nhng ph¶i biÕt lÊy nh÷ng ngµnh mµ níc m×nh cã
lîi thÕ so s¸nh ®Ó ph¸t triÓn lµm mòi nhän hay nãi c¸ch kh¸c ®Êt níc ph¶i cã
mét c¬ cÊu ngµnh phï hîp víi tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña m×nh. ViÖt Nam
ta lµ níc ®ang ph¸t triÓn vµ ®ang tõng bíc hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi
®Ó ®uæi kÞp víi nÒn kinh tÕ cña nh÷ng níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. ViÖc chÝnh
phñ chÝnh thøc quan ngo¹i giao víi níc ta ( 1995), míi ®©y
viÖc níc ta gia nhËp AFTA (2003) ®Æc biÖt chóng ta ®ang híng tíi n¨m
2006 sÏ xo¸ bá hµng rµo thuÕ quan ®èi víi c¸c níc ASEAN vµ xa h¬n n÷a
giai nhËp tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO ®iÒu ®ã t¹o cho nÒn kinh tÕ níc ta
nhiÒu héi nhng còng kh«ng Ýt th¸ch thøc kh«ng nhá. VËy nÒn kinh tÕ,
cÊu kinh tÕ cña chógn ta ph¶i thay ®æi thÕ nµo cho phï hîp víi t×nh h×nh míi
®Ó ®a níc ta ®Õn n¨m 2020 trë thµnh níc c«ng nghiÖp nh ®¹i héi IX cña
§¶ng ®Ò ra. §ã lµ lý do em chän ®Ò tµi "ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h-
íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸".
Néi dung cña ®Ò tµi gåm 4 phÇn:
PhÇn I: Mét sè lý luËn vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ quèc d©n
PhÇn II: ChuyÓn dÞch cÊu ngµnh kinh theo híng c«ng nghiÖp
ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.
PhÇn III: cÇn thiÕt chuyÓn dÞch cÊu ngµnh kinh theo híng
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.
PhÇn IV: C¸c gi¶i pp chñ yÕu chuyÓn dÞch cÊu kinh níc ta
theo híng héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc thÕ giíi.
Trong qu¸ tr×nh lµm kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong
®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c¸c b¹n. Em xin ch©n
thµnh c¶m ¬n.
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa 9 10 395