Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển dịch cơ cấu XK của VN trong thời gian tới

Được đăng lên bởi Lê Đăng Anh
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1428 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Khi nãicÊu kinh quèc d©n, NghÞ quyÕt 6 cña Ban chÊp hµnh Trung -
¬ng kho¸ V ®· nhËn ®Þnh: “b»ng mét cÊu kinh hîp vµ mét c qu¶n
thÝch hîp chóng ta sÏ cã kh¶ n¨ng t¹o ra mét chuyÓn biÕn m¹nh trong ®êi sèng kinh
tÕ - x· héi”. §èi víi ngo¹i th¬ng còng vËy, viÖc thay ®æi c¬ chÕ qu¶n lý mµ kh«ng ®i
®«i víi viÖc x¸c ®Þnh mét chÝnh s¸ch cÊu ®óng ®¾n sÏ kh«ng thÓ ph¸t triÓn ngo¹i
th¬ng ®îc nhanh chãng vµ cã hiÖu qu¶.
Trong nh÷ng n¨m 80, §¶ng Nhµ níc ®· ®a ra nhiÒu chÝnh s¸ch biÖn
ph¸p quan träng ®Ó t¨ng cêng c«ng t¸c xuÊt khÈu nh»m ®¸p øng nhËp khÈu. Song
nh÷ng chÝnh s¸ch biÖn pp ®ã cßn mang tÝnh chÊt ch¾p v¸ vµ®éng, chØ chó ý
nhiÒu ®Õnn ®Ò ®æi míi chÕ nhng cha gióp x¸c ®Þnh ®îc cÊu xuÊt khÈu (vµ
nhËp khÈu) l©u i thÝch øng. Do ®ã, trong viÖc chøc s¶n xuÊt hµng hãa
cung øng ch vô cho xuÊt khÈu cßn nhiÒu lóng tóng vµ ®éng. ViÖc x¸c ®Þnh
®óng c¬ cÊu xuÊt khÈu sÏ cã t¸c dông:
§Þnh híng cho viÖc ®Çu t s¶n xuÊt hµng ho¸ dÞch xuÊt khÈu t¹o nªn
nh÷ng mÆt hµng chñ lùc xuÊt khÈu gi¸ trÞ cao vµsøc c¹nh tranh trªn thÞ tr-
êng thÕ giíi.
§Þnh híng viÖc øng dông khoa häc - thuËt c¶i tiÕn s¶n xuÊt hµng xuÊt
khÈu. Trong ®iÒu kiÖn thÕ giíi ngµy nay khoa häc - kü thuËt ngµy cµng trë thµnh
mét yÕu sn xuÊt trùc tiÕp, kh«ng t¹o ra ®îc nh÷ng s¶n phÈm cã hµm lîng
khoa häc - kü thuËt cao sÏ khã c¹nh tranh trong xuÊt khÈu.
Cho phÐp chuÈn thÞ trêng tríc ®Ó thùc hiÖn cÊu. Tríc ®©y, trong ®iÒu kiÖn
cÊu xuÊt khÈu ®îc h×nh thµnh trªn“n¨ng nhÆt chÆt bÞ” rÊt bÞ ®éng trong
kh©u chuÈn thÞ trêng tiªu thô. vËy, nhiÒu lóc hµng kh«ng biÕt xuÊt
khÈu ®i ®©u, rÊt khã ®iÒu hoµ gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô.
T¹o ®Ó ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch phôc khuyÕn khÝch xuÊt khÈu
®óng ®Þa chØ, ®óng mÆt hµng ®óng møc ®é. Qua ®ã thÓ khai th¸c c¸c thÕ
m¹nh xuÊt khÈu cña ®Êt níc.
§èi víi níc ta tõ tríc ®Õn nay c¬ cÊu xuÊt khÈu nãi chung cßn manh món
®éng. Hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cßn lµ nh÷ng s¶n phÈm th«, hµng chÕ hoÆc
nh÷ng hµng ho¸ truyÒn thèng nh n«ng sn, l©m s¶n, thuû s¶n, hµng thñ c«ng
1
Chuyển dịch cơ cấu XK của VN trong thời gian tới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển dịch cơ cấu XK của VN trong thời gian tới - Người đăng: Lê Đăng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Chuyển dịch cơ cấu XK của VN trong thời gian tới 9 10 802