Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên mục kế toán

Được đăng lên bởi kim-tuyen-ho
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1098 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI KẾ TOÁN TP.HCM
CHI HỘI WEBKETOAN

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI HỘI
LẦN THỨ 6 (KỲ 4/2010)Corporate Advisory Services

TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY KEÁ TOAÙN VAØ HOAØN
THIEÄN HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ

Trieån khai
Moâ hình vaø
Bieåu maãuMuïc luïc
Noäi dung

Trang

Söï caàn thieát vaø muïc tieâu cuûa caåm nang keá toaùn………………………….…………
Phöông phaùp tieáp caän vaø phaïm vi coâng vieäc …………..……………………….…
Giai ñoaïn 1 – Nhöõng coâng vieäc chuaån bò vaø nghieân cöùu ban ñaàu ……………….
Giai ñoaïn 2 – Ñaùnh giaù coâng vieäc vaø hoaït ñoäng cuûa coâng ty ……………………..
Giai ñoaïn 3 – Ñaùnh giaù heä thoáng keá toaùn …………………………………………
Giai ñoaïn 4 – Döï thaûo caåm nang keá toaùn …………..……………………………….
Giai ñoaïn 5 – Caûi tieán boä maùy keá toaùn .. …………………………………... …….
Giai ñoaïn 6 – Huaán luyeän nhaân vieân keá toaùn ……...………………………………
Phaùc thaûo cuûa caåm nang keá toaùn …………………………………………………

Page 2


3
4
6
12
18
28
29
32
34

TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY KEÁ TOAÙN VAØ HOAØN
THIEÄN HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ

• Tổ chức bộ máy kế
toán
– Cải tiến cơ cấu tổ chức
của bộ máy kế toán
– Đào tạo nhân viên kế toán

• Hoàn thiện hệ thống
kiểm soát nội bộ:
– Soạn thảo cẩm nang kế toán
– Đào tạo nhân viênCaåm nang phöông phaùp vaø quy trình keá toaùn – Phaân tích lôïi ích vaø ruûi ro
Nhöõng ruûi ro do thieáu caåm nang phöông
phaùp vaø quy trình keá toaùn

Ích lôïi cuûa vieäc trieån khai caåm nang keá toaùn
toång hôïp

Nhöõng ruûi ro chuû yeáu:

Nhöõng lôïi ích chuû yeáu:
Cung caáp nhöõng höôùng daãn roõ raøng, phuø hôïp vaø deã hieåu veà caùc hoaït
ñoäng keá toaùn.

Thieáu söï höôùng daãn roõ raøng, chính xaùc cho caùc nhaân
vieân keá toaùn ñeå ñaûm nhaän caùc nghieäp vuï

Ñaûm baûo caùc nhaân vieân keá toaùn hieåu roõ caùc quy trình ñeå coù theå theo doõi
töøng loaïi nghieäp vuï.

Nhaân vieân keá toaùn thieáu kinh nghieäm vaø kieán thöùc veà
hoaït ñoäng keá toaùn

Taïo ñieàu kieän huaán luyeän vaø phaùt trieån nhaân vieân.

Haäu quaû khi caùc nhaân vieân khoâng naém roõ vai troø vaø
traùch nhieäm cuûa mình trong chöùc naêng keá toaùn

Giuùp cho nhaân vieân hieåu roõ vai troø vaø traùch nhieäm cuûa mình.
Quaûn lyù caùc chöùng töø coù muïc ñích söû duïng laâu daøi.

Nhöõng taùc ñoäng ñeán Coâng ty bao goàm:
⇒ Sai soùt do nhöõng nghieäp vuï keá toaùn khoâng nhaát
quaùn vaø khoâng chính xaùc
⇒ Khoâng coù hieäu quaû trong vieäc toå chöùc keá toaùn
⇒ Nhöõng ruûi ro tieàm taøng veà söï chia reõ toå chöùc keá
toaùn trong tröôøn...
WWW.WEBKETOAN.ORG
HI K TOÁN TP.HCM
CHI HI WEBKETOAN
TÀI LIU SINH HOT CHI HI
LN TH 6 (K 4/2010)
Chuyên mục kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên mục kế toán - Người đăng: kim-tuyen-ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chuyên mục kế toán 9 10 748