Ktl-icon-tai-lieu

Cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lý

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2969 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nhóm 11, đầu tư 50c.
Thành viên:
1. Lê Thế Tài(nhóm trưởng).
2. Nguyễn Ngọc Thanh.
3. Trần Đức Thành.
4. Vương Đình Tuấn.
5. MAO SOKHEN
Đề tài:” Cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lý. Phân tích
khái quát cơ cấu đầu tư ở Việt Nam hiện nay.”

1

Mục lục.
Trang
Mục lục…………………………………………………………….2
Tóm tắt lý thuyết…………………………………………………..4
Tóm tắt thực trạng và giải pháp.
Chương I
Những lý luận chung về cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lý
I. CƠ CẤU ĐẦU TƯ………………………………………………………..15
1. Khái niệm cơ cấu đầu tư………………………………...15
2. Đặc điểm của cơ cấu đầu tư………………………………….15
2.1. Cơ cấu đầu tư mang tính khách quan……………………...15
2.2. Cơ cấu đầu tư mang tính lịch sử và xã hội nhất định….......16
3. Phân loại cơ cấu đầu tư………………………….....................16
3.1. Cơ cấu đầu tư theo nguồn vốn……………………………..16
3.2. Cơ cấu vốn đầu tư………………………………………….20
3.3. Cơ cấu đầu tư phát triển theo ngành………………………20
3.4. Cơ cấu đầu tư phát triển theo địa phương, vùng lãnh thổ…21
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu đầu tư.........................21
4.1. Nhóm nhân tố nội bộ nền kinh tế………………………......21
4.2. Các nhân tố bên ngoài……………………………………..22
II.CƠ CẤU ĐẦU TƯ HỢP LÝ………………………………………..23
1. Chuyển dịch cơ cấu đầu tư……………………………...……23
1.1. Định nghĩa……………………………………………...….23
1.2. Tác động của cơ cấu đầu tư tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh
tế………………………………………………………………………23
2.Cơ cấu đầu tư hợp lý……………………………………….….24

Chương II
THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀ CƠ CẤU ĐẦU TƯ CỦA VIỆT
NAM
I,Tổng quan về vốn đầu tư ở Việt Nam thời kỳ 2001-2010……...25
II, Thực trạng cơ cấu đầu tư thời kì 2001-2010…………………...29
1. Cơ cấu đầu tư theo nguồn vốn……………………………………29
2

1.1)Vốn từ ngân sách
1.2)Vốn tín dụng nhà nước
1.3)vốn của DNNN
1.4)Vốn của tư nhân và dân cư
1.5)Vốn nước ngoài
2.Cơ cấu đầu tư phát triển theo ngành kinh tế…………………….33
3.Cơ cấu vốn đầu tư phát triển theo vùng………………………….35

III. Đánh giá cơ cấu đầu tư trong thời kì 2001-2010 và ảnh
hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế xã hội nước ta………….38
1. Những điểm hợp lí trong cơ cấu đầu tư thời kì 2001-2010……..38
2. Những điểm bất hợp lí trong cơ cấu đầu tư thời kì 2001-2010…41

Chương III:
QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CƠ CẤU ĐẦU TƯ
I.Quan điểm đổi mới cơ cấu đầu tư…………………………….……44
1. Đổi mới cơ cấu theo hướng Công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất
nước…………………………………………………………….…44
2. Đổi mới cơ cấu đầu tư gắn với việc sử dụng hiệu quả vốn nhà
nước………………………………………………………………..45
3. Đổi mới cơ cấu đầu tư cần coi trọng quy luật cung cầu………..46
4. Đổi mới cơ cấu đầu tư theo hướng vố...
Nhóm 11, đầu tư 50c.
Thành viên:
1. Lê Thế Tài(nhóm trưởng).
2. Nguyễn Ngọc Thanh.
3. Trần Đức Thành.
4. Vương Đình Tuấn.
5. MAO SOKHEN
Đề tài:” Cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lý. Phân tích
khái quát cơ cấu đầu tư ở Việt Nam hiện nay.”
1
Cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lý - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lý 9 10 645