Ktl-icon-tai-lieu

Cơ cấu kinh tế

Được đăng lên bởi hongminhson1990
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
cơ cấu kinh tế là một tổng thể các bộ phận hợp thành kết cấu (hay cấu trúc) của
nền kinh tế trong quá trình tăng trưởng sản xuất xã hội. Các bộ phận đó gắn bó với
nhau, tác động qua lại lẫn nhau và biểu hiện ở các quan hệ tỷ lệ về số lượng, tương
quan về chất lượng trong những không gian và thời gian nhất định, phù hợp với
những điều kiện kinh tế xã hội nhất định nhằm đạt được hiệu quả kinh tế xã hội
cao.

Cơ cấu ngành kinh tế là tổng hợp các ngành kinh
tế và mối quan hệ tỷ lệ giữa các ngành thể hiện ở vị trí và tỷ trọng của mỗi ngành
trong tổng thể nền kinh tế. Cơ cấu ngành phản ánh phần nào trình độ phân công lao
động xã hội chung của nền kinh tế và trình độ phát triển chung của lực lượng sản
xuất. Thay đổi mạnh mẽ cơ cấu ngành là nét đặc trưng của các nước đang phát
triển.

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế là quá trình chuyển cơ cấu ngành kinh tế từ dạng
này sang dạng khác phù hợp với sự phát triển của phân công lao động xá hội và
phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, phát triển khoa học- công nghệ.
Đây không phải đơn thuần là sự thay đổi vị trí, mà là sự thay đổi cả về lượng và
chất trong nội bộ cơ cấu ngành. Việc chuyển dịch cơ cấu này phải dựa trên cơ sở
một cơ cấu hiện có, do đó nội dung của chuyển dịch cơ cấu ngành là cải tạo cơ cấu
cũ lạc hậu hoặc chưa phù hợp để xây dựng cơ cấu mới tiên tiến hoàn thiện và phù
hợp hơn

...
cơ cấu kinh tế là một tổng thể các bộ phận hợp thành kết cấu (hay cấu trúc) của
nền kinh tế trong quá trình tăng trưởng sản xuất xã hội. Các bộ phận đó gắn bó với
nhau, tác động qua lại lẫn nhau và biểu hiện ở các quan hệ tỷ lệ về số lượng, tương
quan về chất lượng trong những không gian và thời gian nhất định, phù hợp với
những điều kiện kinh tế xã hội nhất định nhằm đạt được hiệu quả kinh tế xã hội
cao.
Cơ cấu ngành kinh tế là tổng hợp các ngành kinh
tế và mối quan hệ tỷ lệ giữa các ngành thể hiện ở vị trí và tỷ trọng của mỗi ngành
trong tổng thể nền kinh tế. Cơ cấu ngành phản ánh phần nào trình độ phân công lao
động xã hội chung của nền kinh tế và trình độ phát triển chung của lực lượng sản
xuất. Thay đổi mạnh mẽ cơ cấu ngành là nét đặc trưng của các nước đang phát
triển.
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế là quá trình chuyển cơ cấu ngành kinh tế từ dạng
này sang dạng khác phù hợp với sự phát triển của phân công lao động xá hội và
phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, phát triển khoa học- công nghệ.
Đây không phải đơn thuần là sự thay đổi vị trí, mà là sự thay đổi cả về lượng và
chất trong nội bộ cơ cấu ngành. Việc chuyển dịch cơ cấu này phải dựa trên cơ sở
một cơ cấu hiện có, do đó nội dung của chuyển dịch cơ cấu ngành là cải tạo cơ cấu
cũ lạc hậu hoặc chưa phù hợp để xây dựng cơ cấu mới tiên tiến hoàn thiện và phù
hợp hơn
Cơ cấu kinh tế - Người đăng: hongminhson1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cơ cấu kinh tế 9 10 496