Ktl-icon-tai-lieu

CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Được đăng lên bởi Hungvo Tq
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1794 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Hiện tại cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty theo mô hình
tổ chức như sau:
*sơ đồ tổ chức

1. Đại hội đồng Cổ đông
Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết,
là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, có quyền hạn
thông qua Quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển
Công ty và kế hoạch phát triển kinh doanh hàng năm của Công
ty; quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền
chào bán của từng loại; quyết định mức cổ tức hàng năm của
từng loại cổ phần; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội
đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; và các quyền hạn
khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
2.

Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng
Cổ đông bầu ra, là cơ quan đại diện thường trực của Đại hội
đồng Cổ đông, thay mặt cho Đại hội đồng Cổ đông quản trị
Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng Cổ đông và có toàn quyền
nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến
mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm
quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng quản trị Công ty trong nhiệm kỳ đầu có 5 thành viên,
nhiệm kỳ 4 năm. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị mỗi
nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên Hội
đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm hoặc miễn
nhiệm.
3.

Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 3 thành viên, gọi là Kiểm
soát viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra với nhiệm kỳ là 5
năm. Kiểm soát viên là những người thay mặt cổ đông để kiểm
tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động
kinh doanh Công ty; trong ghi chép sổ sách kế toán tài chính
của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các cổ đông.
4.

Ban Giám Đốc

Ban Giám đốc là cấp quản lý điều hành hoạt động của Công
ty, đứng đầu là Giám đốc do Hội đồng Quản trị lựa chọn và bổ
nhiệm.
Chủ động điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty có
hiệu quả theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, theo Điều lệ
công ty, qui định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Trung
tâm Giao dịch chứng khoán và theo pháp luật.
Giới thiệu>Phòng ban, phân xưởng CỦA CTY CP THỦY
ĐIỆN BÁT ĐẠI SƠN
Phân xưởng sữa chửa điện tự động
04/09/2012 12:00:00 SA - xem: 313
Thành lập ngày 14/7/2007 theo Quyết định số 480/QĐ-TĐTQTCLĐ
1. Ngày thành lập: 14/7/2007 theo Quyết định số 480/QĐ-TĐTQTCLĐ.
2. Chức năng nhiệm vụ chính:
- Đào tạo và tổ chức thực hiện công tác sửa chữa, thí nghiệm, hiệu
chỉnh, theo dõi giám sát quá trình lắp đặt thiết bị được phân giao
quản lý.
- Lập kế hoạch và...
CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
Hiện tại cấu tổ chức hoạt động của Công ty theo hình
tổ chức như sau:
*sơ đồ tổ chức
1. Đại hội đồng Cổ đông
Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết,
quan quyết định cao nhất của Công ty, quyền hạn
thông qua Quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển
Công ty và kế hoạch phát triển kinh doanh hàng năm của Công
ty; quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền
chào bán của từng loại; quyết định mức cổ tức hàng năm của
từng loại cổ phần; bầu, miễn nhiệm, i nhiệm thành viên Hội
đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; các quyền hạn
khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
2. Hội đồng Quản trị
CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY - Người đăng: Hungvo Tq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 9 10 759