Ktl-icon-tai-lieu

Cơ cấu tổ chức quản lý torng các doanh nghiệp việt nam

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ò ¸n m«n häc

khoa: khoa häc qu¶n lý.

lêi më ®Çu
"H·y cho chóng t«i mét tæ chøc nh÷ng ngêi c¸ch m¹ng, chóng t«i sÏ ®¶o lén
c¶ níc Nga". C©u nãi bÊt hñ Êy cña V.I. Lªnin cho chóng ta hiÓu râ tæ chøc vµ vai
trß cña tæ chøc. Ngêi cßn nãi: "Trong cuéc ®Êu tranh giµnh chÝnh quyÒn, giai cÊp
v« s¶n kh«ng cã vò khÝ nµo kh¸c h¬n lµ tæ chøc". Khi giai cÊp ®· n¾m chÝnh
quyÒn råi, ngêi cßn nãi: "LÜnh vùc träng yÕu nhÊt vµ khã kh¨n nhÊt cña cuéc
c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lµ nhiÖm vô tæ chøc". Thùc hiÖn di huÊn cña Lªnin,
nh÷ng ngêi céng s¶n ViÖt Nam hÕt søc coi träng c«ng t¸c tæ chøc. Khi §¶ng ®·
cã ®êng lèi chÝnh trÞ ®óng ®¾n th× c«ng t¸c tæ chøc vµ c¸n bé lµ mét nh©n tè quan
träng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña nhiÖm vô c¸ch m¹ng. Thùc hiÖn nhiÖm vô
cña mét ngµnh hay mét c¬ quan bÊt kú nµo trong hÖ thèng chÝnh trÞ cña chóng ta
còng ®ßi hái cã mét h×nh thøc tæ chøc thÝch hîp. Th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng níc ta
lµ minh chøng cho vai trß cña tæ chøc.
S¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña hÖ thèng c¸c doanh
nghiÖp lµ vÊn ®Ò rÊt hÖ träng trong ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ, ®ång thêi, rÊt nh¹y
c¶m vÒ chÝnh trÞ, liªn quan tíi sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc. V× vËy, qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ lµ mét c«ng viÖc hÕt søc quan
träng, mµ trong ph¹m vi nghiªn cøu c¸c Doanh nghiÖp c«ng t¸c tæ chøc ®ãng mét
vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi sù thµnh b¹i cña Doanh nghiÖp. C¨n cø vµo môc tiªu
cña Doanh nghiÖp vµ sù biÕn ®éng cña m«i trêng trong mçi thêi kú, c¸c nhµ qu¶n
trÞ cÊp cao thêng ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ tæ chøc nh»m t¹o ra mét c¬ cÊu tæ
chøc phï hîp víi yªu cÇu cña nhiÖm vô.
Tæ chøc lµ nguyªn nh©n cña nh÷ng nguyªn nh©n. Tæ chøc lµ mét vÊn ®Ò hÕt
søc phøc t¹p vµ quan träng ®èi víi viÖc thùc hiÖn ®êng lèi, chñ tr¬ng cña §¶ng
vµ Nhµ níc nãi chung vµ cña c¸c Doanh nghiÖp nãi riªng, ®ßi hái ph¶i ®îc ®èi xö
nh mét ngµnh khoa häc, nghÜa lµ ph¶i ®îc nghiªn cøu vµ häc tËp.
§îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c« Hå BÝch V©n, trong ®Ò tµi nµy em chó t©m
nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò vÒ C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý trong c¸c doanh nghiÖp ë
ViÖt Nam theo híng ®æi míi. Víi kÕt cÊu néi dung ®Ò tµi nh sau:
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ c«ng t¸c tæ chøc
Ch¬ng II: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý
Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc trong doanh
nghiÖp theo híng ®æi míi
Nhng do ®©y lµ ®Ò tµi ë tÇm vÜ m«, tr×nh ®é hiÓu biÕt vµ ph¬ng ph¸p tr×nh bµy
cña b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em
1

®Ò ¸n m«n häc

khoa: khoa häc qu¶n lý.

kÝnh mong...
®Ò ¸n m«n häc khoa: khoa häc qu¶n lý.
lêi më ®Çu
"H·y cho chóng t«i mét chøc nh÷ng ngêi c¸ch m¹ng, chóng t«i ®¶o lén
c¶ níc Nga". C©u nãi bÊt hñ Êy cña V.I. Lªnin cho chóng ta hiÓu râ tæ chøc vµ vai
trß cña tæ chøc. Ngêi cßn nãi: "Trong cuéc ®Êu tranh giµnh chÝnh quyÒn, giai cÊp
s¶n kh«ng khÝ nµo kh¸c h¬n tæ chøc". Khi giai cÊp ®· n¾m chÝnh
quyÒn råi, ngêi cßn nãi: "LÜnh vùc träng yÕu nhÊt khã kh¨n nhÊt cña cuéc
c¸ch m¹ng héi chñ nghÜa nhiÖm chøc". Thùc hiÖn di huÊn cña Lªnin,
nh÷ng ngêi céng s¶n ViÖt Nam hÕt søc coi träng c«ng t¸c chøc. Khi §¶ng ®·
cã ®êng lèi chÝnh trÞ ®óng ®¾n th× c«ng t¸c tæ chøc vµ c¸n bé lµ mét nh©n tè quan
träng quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña nhiÖm c¸ch m¹ng. Thùc hiÖn nhiÖm
cña mét ngµnh hay mét c¬ quan bÊtnµo trong hÖ thèng chÝnh trÞ cña chóng ta
còng ®ßi hái cã mét h×nh thøc tæ chøc thÝch hîp. Th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng níc ta
lµ minh chøng cho vai trß cña tæ chøc.
S¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn n©ng cao hiÖu qu¶ cña thèng c¸c doanh
nghiÖp lµ vÊn ®Ò rÊt hÖ träng trong ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ, ®ång thêi, rÊt nh¹y
c¶m chÝnh trÞ, liªn quan tíi æn ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ - héi cña ®Êt n-
íc. vËy, qu¶n c¸c doanh nghiÖp hiÖu qu¶ mét c«ng viÖc hÕt søc quan
träng, mµ trong ph¹m vi nghiªn cøu c¸c Doanh nghiÖp c«ng t¸c tæ chøc ®ãng mét
vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi thµnh b¹i cña Doanh nghiÖp. C¨n vµo môc tiªu
cña Doanh nghiÖp vµ sù biÕn ®éng cña m«i trêng trong mçi thêi kú, c¸c nhµ qu¶n
trÞ cÊp cao thêng ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh chøc nh»m t¹o ra mét cÊu
chøc phï hîp víi yªu cÇu cña nhiÖm vô.
chøc nguyªn nh©n cña nh÷ng nguyªn nh©n. chøc mét vÊn ®Ò hÕt
søc phøc t¹p quan träng ®èi víi viÖc thùc hiÖn ®êng lèi, chñ tr¬ng cña §¶ng
vµ Nhµ níc nãi chung vµ cña c¸c Doanh nghiÖp nãi riªng, ®ßi hái ph¶i ®îc ®èi xö
nh mét ngµnh khoa häc, nghÜa lµ ph¶i ®îc nghiªn cøu vµ häc tËp.
§îc híng dÉn tËn t×nh cña BÝch V©n, trong ®Ò tµi nµy em chó t©m
nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò cÊu chøc qu¶n trong c¸c doanh nghiÖp ë
ViÖt Nam theo híng ®æi míi. Víi kÕt cÊu néi dung ®Ò tµi nh sau:
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ c«ng t¸c tæ chøc
Ch¬ng II: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý
Ch¬ng III: Mét ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn cÊu chøc trong doanh
nghiÖp theo híng ®æi míi
Nhng do ®©y lµ ®Ò tµi ë tÇm vÜ m«, tr×nh ®é hiÓu biÕt vµ ph¬ng ph¸p tr×nh bµy
cña b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em
1
Cơ cấu tổ chức quản lý torng các doanh nghiệp việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ cấu tổ chức quản lý torng các doanh nghiệp việt nam - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Cơ cấu tổ chức quản lý torng các doanh nghiệp việt nam 9 10 87