Ktl-icon-tai-lieu

Cơ cấu tổ chức

Được đăng lên bởi linhv0625
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 608 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cơ cấu tổ chức của VIJSC
Cơ cấu tổ chức của công ty được hình thành theo mô hình ma trận: có sự kết hợp
giữa mô hình theo chức năng và mô hình tổ chức theo sản phẩm, địa dư.
1. Theo chức năng:












Quản lý nguồn nhân lực
Kế hoạch
Bộ phận cắt
Phân xưởng
Quản lý hàng hóa
Kế toán
Thiết kế
Làm hàng mẫu
Thêu
Nhãn in
Nhập – xuất kho

2. Theo sản phẩm



Phân xưởng: A, B, C
Kế toán: nhà máy Hải Dương và văn phòng Hà Nội

3. Theo địa dư:



Nhà máy tại Hải Dương
Chí nhánh,văn phòng tại Hà Nội

Ưu điểm: mang được các nét ưu điểm của cả mô hình tổ chức theo chức năng và
theo sản phẩm, địa dư:
-

-

Mô hình đơn giản rõ ràng và có tính logic cao.
Các đơn vị cơ cấu có các chức năng riêng nên phát huy được tính chuyên
môn hóa, người lao động dễ dàng tích luỹ kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng
hoạt động.
Giữ được uy tín và sức mạnh của các chức năng cơ bản
Chú trọng hơn đến tiêu chuẩn nghề nghiệp và tư cách nhân viên, thu hút
được nhiều chuyên gia và phát huy được khả năng của họ
Tạo điều kiện cho kiểm tra chặt chẽ của cấp cao nhất

Hạn chế:

-

Có hiện tượng song trùng lãnh đạo dẫn đến sự không thống nhất
Sự không thống nhất trong quyền hạn và mệnh lệnh dẫn tới xung đột
Mô hình cồng kềnh

...
Cơ cấu tổ chức của VIJSC
Cơ cấu tổ chức của công ty được hình thành theo mô hình ma trận: có sự kết hợp
giữa mô hình theo chức năng và mô hình tổ chức theo sản phẩm, địa dư.
1. Theo chức năng:
Quản lý nguồn nhân lực
Kế hoạch
Bộ phận cắt
Phân xưởng
Quản lý hàng hóa
Kế toán
Thiết kế
Làm hàng mẫu
Thêu
Nhãn in
Nhập – xuất kho
2. Theo sản phẩm
Phân xưởng: A, B, C
Kế toán: nhà máy Hải Dương và văn phòng Hà Nội
3. Theo địa dư:
Nhà máy tại Hải Dương
Chí nhánh,văn phòng tại Hà Nội
Ưu điểm: mang được các nét ưu điểm của cả mô hình tổ chức theo chức năng và
theo sản phẩm, địa dư:
- Mô hình đơn giản rõ ràng và có tính logic cao.
- Các đơn vị cơ cấu có các chức năng riêng nên phát huy được tính chuyên
môn hóa, người lao động dễ dàng tích luỹ kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng
hoạt động.
- Giữ được uy tín và sức mạnh của các chức năng cơ bản
- Chú trọng hơn đến tiêu chuẩn nghề nghiệp và tư cách nhân viên, thu hút
được nhiều chuyên gia và phát huy được khả năng của họ
- Tạo điều kiện cho kiểm tra chặt chẽ của cấp cao nhất
Hạn chế:
Cơ cấu tổ chức - Trang 2
Cơ cấu tổ chức - Người đăng: linhv0625
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cơ cấu tổ chức 9 10 109