Ktl-icon-tai-lieu

Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO

Được đăng lên bởi wendy-linh93
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 1706 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRU'ONG DAI HOC NGOAI THIJONG
KHOA KINH TE VA KINH DOANH QUOC TE
CHUYEN NGANH KINH TE DOI NGOAI

KHOA LUAN TOT NGHIEP
cgiitedtak

CO CHE GIAI QUYET TRANH CHAP OA WTO: THUG TIEN
VA Bill HOC KINH NGHIEM CHO VIllET NAM

J-1

l(	

"4- r

Ho va ten sinh vien 	

: Pham Thi QuSlih Trang

Lop	

: Anh 4

Khoa	

: 46

Giao vien hurOng din : GS.TS. Nguyen Thi Mu

Ha NOi, thing 05 nim 2011

LO'I CAM ON
Qua khOa 11.4n nay, em xin dirge chan thanh cam on c6 gido GS. TS. Nguyen
Thi Ma, gido vien huang clan TA' tan tinh giup c16 em tong bit& hoan thanh khOa
luan nay. Em ding xin chan thanh cam an cac thay co gido truemg 41 hoc Ngoai
Thucmg, nhang ngu61 da cung cap cho em nhang kien thirc nen tang quy bau trong
b6n nam hoc vim qua. D6ng th6i, em cling xin gfri 161 cam on cac can b6 Thu vien
Ngan Hang the giai, Thu vien Qu6c gia, thu vien truemg dai hoc Ngoai Thucmg va
da.c biet la cac can b6 lam viec tai Cue quan ly canh tranh B6 Cong Thuang da gifip
do em trong qua trinh thu thap tai lieu cho khoa
Do khuon kh6 then gian nghien ciru luan van cc') han cling nhu do trinh d6
ngtrei viet con han the, khoa luan chac chan se khong the tranh khoi nhung khiem
khuyet. Em rat mong cac thay co va cac ban thong cam va gop y de bai luan van
du6c hoan thien hon.
Em xin chan thanh cam on!
'6 thang 4 nam 2011.
Ha Ni,

MUC LUC
DANH MIX VIET TAT
DANH MUC CAC BANG
DANH MIX CAC HiNH VA SO DO
Len MO DAU 	

1

CHVONG 1: TONG QUAN VE CO CHE GIAI QUYET TRANH CHAP
4
THIYONG MAI CUA TO CHeC THIfONG MAI THE GIOI 	
1.1. Sir hinh tranh va Oat trien cua co the giii quyet tranh chip cua WTO 	

4

1.1.1. Co the giai quyet tranh chap cua GATT 	

4

1.1.2. Nhiing bit cap trong co the giai quyet tranh chip cua GATT 	

6

1.2.134c diem ve co' the giai quyet tranh chip dm WTO 	

10

1.2.1. Dac diem ve co so phap ly 	

10

1.2.2. Nguyen tac giai quy& tranh chip cua WTO 	

12

1.2.3. Dac diem ve to chirc dm co quan giai guy& tranh chip trong pham vi cua
15
WTO 	
1.2.4. Dac diem v'e thu tuc va quy trinh giai guy& tranh chip 	

17

1.2.5. Nhang dac diem khac trong co the giai quyet tranh chip cua WTO 	

21

1.3.Nhiing diem tien bo trong co' the giai quyet tranh chip dm WTO so voi
24
GATT 	
1.3.1. Co the giai guy& tranh chip cua WTO da )(Oa bo nguyen tac &Ong thuin
25
thuin dm GATT de thay vao do la nguyen tac dOng thuin nghich 	
1.3.2. Cac phan quyet dm Ban I-10i thim hoac Co quan phfic thim CO tinh rang
25
buOsc cao hon ve phap ly 	
1.3.3. Co the giai quyet tranh chip dm WTO quy dinh cu the va rO rang hon ve
2...
TRU'ONG DAI HOC NGOAI THIJONG
KHOA KINH TE VA KINH DOANH QUOC TE
CHUYEN NGANH KINH TE DOI NGOAI
KHOA LUAN TOT NGHIEP
cgiitedtak
CO CHE GIAI QUYET TRANH CHAP OA WTO: THUG TIEN
VA Bill HOC KINH NGHIEM CHO VIllET NAM
l(
"4- r
J-
1
Ho va ten sinh vien
: Pham Thi QuSlih Trang
Lop
: Anh 4
Khoa
: 46
Giao vien hurOng din : GS.TS. Nguyen Thi Mu
Ha NOi, thing 05 nim 2011
Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO - Người đăng: wendy-linh93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO 9 10 377