Ktl-icon-tai-lieu

cơ chế quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài

Được đăng lên bởi Trần Huân
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 2251 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜ NG ĐẠI HỌC KINH T Ế TP. HCM
LỚP NT01 – K38

Chủ đề 2:
CƠ CHẾ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG ĐẦU
TƯ NƯỚC NGOÀI
Ở VIỆT NAM
GVHD: GS.TS Võ Thanh Thu
Nhóm thực hiện
1. Đặng Huỳnh Phương Trang
2. Trần Thảo Hà
3. Trần Ngọc Huân
4. Nguyễn Minh Hiển
5. Vũ Lê Quang Vinh
6. Trần Xuân Bách

Mục Lục

LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm qua nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát
triển đáng kể. Chỉ số GDP tăng liên tục trong nhìu năm. Muốn duy trì và
phát triển GDP trong thời gian tới, nền kinh tế Việt Nam cần được đầu tư
một lượng vốn lớn không chỉ từ chính phủ, các đơn vị kinh tế, hộ gia đình,
từng cá nhân trong nước mà còn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Để có thể
huy động nguồn vốn lớn từ mọi đối tượng trong cũng như ngoài nước,
chúng ta cần có hiề kênh huy động vốn hiệu quả. Huy động vốn thông qua
đầu tư trực tiếp nước ngoài là một kênh huy động như thế.
Trong nhiều năm qua Việt Nam đã có nhiều cải biến về cơ chế chính
sách nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và cũng đã đạt được một số
thành tựu nhất định. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhìu khó khan tồn tại
đã và đang cản trở quá trình thu hút nguồn vốn này.. Do đó việc đánh giá
lại thực trạng thu hút vốn đầu tư FDI thời gian qua đồng thời đề ra những
giải pháp để tăng cường thu hút nguồn vốn này nhằm phục vụ chó quá
trình phát triển kinh tế trong thời gian tới là một vấn đề cấp bách và mang
ý nghĩa thực tiễn.
Xuất phát từ những thực tế nêu trên, nhóm thuyết trình rất tâm huyết
khi thực hiện đề tài “Cơ chế quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam”.
Mục tiêu nghiên cứu

1



Hệ thống hóa một số các lí luận cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Có được hiểu biết cơ bản về hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu




tư trực tiếp nước ngoài.
Thực trạng hoạt động quản lí đầu tư trực tiếp ngước ngoài
Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống đầu tư trục tiếp nước noài



Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
Đối tượng nghiên cứu: Chuyên đề tập trung nghiên cứu về cơ sở lí
luận và thực tiễn về “Cơ chế quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam” trong thời gian qua và các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động
quản lí đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
Phạm vi nghiên cứu: Chuyên đề tập trung nghiên cứu về pháp luật
điều chỉnh hoạt động quản lí đầu tư trực tiếp ngước ngoài tại Việt Nam, có
sử dụng Luật đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014.
Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, đánh giá, thống kê mô tả
đóng vai trò chủ đạo trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề.
Kết cấu của bài tiể...
TR NG Đ I H C KINH T TP. HCMƯỜ
L P NT01 K38
Ch đ 2:
C CH QU N LÝƠ
HO T Đ NG Đ U
T N C NGOÀI Ư Ư
VI T NAM
GVHD: GS.TS Võ Thanh Thu
Nhóm thực hiện
1. Đặng Huỳnh Phương Trang
2. Trần Thảo Hà
3. Trần Ngọc Huân
4. Nguyễn Minh Hiển
5. Vũ Lê Quang Vinh
6. Trần Xuân Bách
cơ chế quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ chế quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài - Người đăng: Trần Huân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
cơ chế quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài 9 10 759