Ktl-icon-tai-lieu

Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập WTO

Được đăng lên bởi Mortime Cot
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập WTO
Việt Nam là một trong những nước đang phát triển với thu nhập bình
quân tổng sản phẩm quốc nội thấp. Mặc dù có những bước phát triển vượt bậc
trong những năm qua, nhưng nước ta vẫn là một nước có nền kinh tế chưa phát
triển, cơ cấu các ngành nghề chưa cân đối, cán cân XNK vẫn âm.
Việc gia nhập WTO là một trong những nỗ lực nhằm tiếp cận thị trường
thương mại toàn cầu, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo
tiền đề hội nhập và phát triển kinh tế hơn nữa. gia nhập WTO nghĩa là gia nhập
thị trường thương mại quốc tế, với hành lang pháp luật là quy chế WTO và
những hiệp định thương mại song phương và đa phương, mang lại những lợi
ích, thời cơ và cũng không ít khó khăn, thách thức cho nước ta .

1. Cơ hội
Khi tham gia vào WTO, Việt Nam có điều kiện mở rộng thị trường xuất
khẩu sang các nước thành viên thuộc WTO với tư cách là một đối tác bình
đẳng, không chịu sự phân biệt đối xử và với mức thuế do các nước thành viên
quy định. Đây là những yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển sản xuất hàng
hóa dịch vụ ở nước ta, tạo thêm việc làm góp phần giữ vững tốc độ tăng trưởng
kinh tế cao. Mối lợi lớn nhất là các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ không
còn
c bị phân biệt đối xử, bình đẳng bước vào thị trường với 149 nước thành viên
khác, sẽ được quyền sử dụng các cơ chế giải quyết của WTO khi có sự tranh
chấp thương mại với các quốc gia thành viên khác. Hàng xuất khẩu của Việt
Nam sẽ được bảo vệ trong các cuộc tranh chấp. Hàng hóa và dịch vụ Việt Nam
đang bị phân biệt đối xử, khi gia nhập WTO những phân biệt đối xử đó mới
được dỡ bỏ. Thí dụ, Việt Nam vẫn không được hưởng ưu đãi thuế quan đối với
nông sản, nên không bán gạo vào châu Âu được. Hàn Quốc bảo hộ gạo, có hạn
ngạch, gia nhập WTO chúng ta mới được chia hạn ngạch. Nhật Bản, ấn Độ bảo
hộ nông nghiệp rất mạnh, v.v. Nếu gia nhập WTO chúng ta mới dỡ bỏ được
rào cản, xoá bỏ sự phân biệt đối xử mà chỉ dành riêng cho các thành viên
WTO.
Nền kinh tế Việt Nam sẽ ít bị tổn thương hoặc bị tấn công bởi những
hành vi bảo hộ mậu dịch hoặc trừng phạt kinh tế của các quốc gia khác trong
trường hợp có tranh chấp kinh tế, thương mại hay những luật do chính trị nào
đó, thị trường cho hàng hóa của Việt Nam sẽ được mở rộng và ổn định hơn. Và
do vậy, lợi ích từ thương mại quốc tế của chúng ta sẽ tăng.
Khi gia nhập WTO, nước ta sẽ được tiếp cận mức độ tự do hoá này mà
không phải đàm phán hiệp định thương mại song phương với từng nước. Hàng
hoá của nước ta vì vậy sẽ có...

 !" #$%
&#'()*+&#,-./0123$ "4$
5&#6 7 389
"6-#8'!,6':;7'.
<=>9?@
AB#6'?9C@&#,96A
8!8"9.D
?@A&#,96 #&#E9
!?A)!6A4
F6@GHF356 .
1. Cơ hội
;63!8#I?@J#-
+#) C# !,$%
!K6H?#)='$!,JL#91 C
&#E!?.M'EE9#,&#N!"O!+E")*J#-
31?PI 6AC3B,!5I
9./,4 -0J#-+#)QH
R
S$?'$!,JL6$%!K$ ?@ TUV C
6)Q!4&#E8)L1P9*&#E93)=
-A &#,C.WJ#-+#
)Q!4$*#-.W31?P
!$?'$!,JL6'$!,JL!3 
!41X$Y.F1P67H!4I#!Z#9&#!, 
H)*6CH$A'#[#!4.W\#,$*A63A
A6O !4AA.]*6-M$*
H-A6..9#O 1X$Y!4
*6J$Y)='$!,JL^1CC
.
89)QF$?(0$?-H$I
$*#1?0_A9&#,
@43-96AE#1F?
!36?@3)Q!4I(!?.
1E64F_A&#,9O)Q5.
;6 )Q!49!=1E
H*!!?A) _ .W
 %E)Q3 $%!K'
I?@&#,9.#EC6
*&#9,#&#,6&#9!,JL&#,&#,
C6D9*#9&#$#-*
Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập WTO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập WTO - Người đăng: Mortime Cot
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập WTO 9 10 660