Ktl-icon-tai-lieu

Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 759 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng 1:
nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng ty cæ phÇn
A.Kh¸i niÖm chung :
1.Kh¸i NiÖm vµ §Æc §iÓm C«ng Ty Cæ PhÇn:
Trong lÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ cña x· héi loµi ngêi . ë mçi giai ®o¹n kh¸c nhau l¹i cã c¸c h×nh thøc tæ chøc
kinh tÕ phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nã. Trong c¸c h×nh thøc ®ã , m« h×nh c«ng ty cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng
®èi víi mçi quèc gia còng nh trong quan hÖ kinh tÕ Quèc tÕ. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu lo¹i c«ng ty,mét hinh thøc ph¸t
triÓn cña doah nghiÖp - ®ã lµ c«ng ty cæ phÇn
C«ng ty cæ phÇn lµ mét h×nh thøc tæ chøc doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ,ra ®êi ®Çu tiªn tõ c¸c n-
íc T©y ¢u .Nã lµ “ C«ng ty ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së liªn hîp nhiÒu t b¶n c¸ nh©n b»ng c¸ch ph¸t hµnhb¸n cæ
phiÕu , lîi nhuËn cña c«ng ty ®îc ph©n phèi giòa c¸c ®«ng theo lîng phÇn. Tuú theo ph¸p luËt tõng níc
mµ c«ng ty ®îc tæ chøc díi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau .
C«ng ty phÇn thùc chÊt lµ lo¹i h×nh tæ chøc doanh nghiÖp trong ®ã c¸c thµnh viªn gãp vèn trë thµnh
®«ng cña c«ng ty ®îc quyÒn tham gia quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty®îc hëng lîi
nhuËn cu tr¸ch nhiÖm t¬ng øng víi phÇn vèn gãp .C«ng ty phÇn quyÒn huy ®éng vèn b»ng c¸ch ph¸t
hµnh phiÕu . Do ®ã , quy huy ®éng vèn réng r·i víi chÕ thuËn lîi , linh ho¹t nªn rÊt phï hîp víi
nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i .
Tõ nhu cÇu huy ®éng vèn trong toµn x· héi do x· héi ho¸ s¶n xuÊt cïng sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÞ trêng ,
cña lu th«ng hµng ho¸ - tiÒn tÖ , ®Æc biÖt quan hÖ tÝn dông ng©n hµng ,nguyªn nh©n vµ ®IÒu kiÖn quan träng
tÊt yÕu dÉn tíi sù ra ®êi cña c«ng ty cæ phÇn ,
C«ng ty phÇn u thÕ h¬n h¼n soi h×nh doanh nghiÖp kc. Do huy ®éng ®îc lîng vèn lín mét
c¸ch nhanh chãng nªn c«ng ty cæ phÇn lµm t¨ng nhanh quy m« s¶n xuÊt , ®ång vèn ®îc sö dông cã hiÖu qu¶ trong
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , t¹o chÕ ph©n t¸n tñi ro nh»m h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùckinh tÕ
héi trong c«ng tyl©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n . §ång thêi nã cßn t¹o kh¶ n¨ng tån t¹I l©u bÒn cho doanh nghiÖp .thóc
®Èy thÞ trêng chøng kho¸n ra ®êi ®©y chÝnh h×nh thøc kinh trung gian qu¸ ®é chuyÓn lªn ph¬ng thøc s¶n
xuÊt XHCN.
MÆc cßn tån t¹i mét khuyÕt tËt nhngng ty phÇn vai t rÊt quan träng trong nÒn s¶n xuÊt
héi nªn ®îc ph¸t triÓn phæ biÕn ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi .C«ng ty cá phÇn ®îc h×nh thµnh b»ng ba con ®êng c¬ b¶n
:
Mét lµ: con ®êng truyÒn thèng tõ doanh nghiÖp mét chñ lªn c«ng ty.trªn së liªn t b¶n t nh©n trong níc h×nh
thµnh c«ng ty cæ phÇn.
Hai lµ : con ®êng liªn kÕt t b¶n t nh©n víi Nhµ níc th«ng qua ph¸t hµnh cæ phiÕu .
Ba lµ : con ®êng chuyÓn doanh nghiÖp nhµ níc (DNNN) thµnh c«ng ty cæ phÇn (Cæ phÇn ho¸ DNNN).
2.Nh÷ng ¦u ThÕ vµ ThuËn Lîi Cña C«ng Ty Cæ PhÇn :
ThuËn lîi ®Çu tiªn DNNN sau khi tiÕn hµnh phÇn ho¸ gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò vèn ®æi míi c«ng
nghÖ.Mét doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn ®îc tèt th× vÊn ®Ò ®Çu tiªn ®îc ®Æt ra chÝnh lµ vèn,h¬n n÷a ®èi víi mét níc
®i lªn nÒn n«ng nghiÖp c hËu l¹i ¶nh hëng bëi chiÕn tranh tµn ph¸ nh ViÖt Nam th× nh tr¹ng vèn l¹i cµng
trë nªn cÊp thiÕt h¬n.Mét thùc tr¹ng chung ®èi víi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng dùa trªn c¬ së vèn vay,
chØ mét phÇn rÊt nhá tån t¹i b»ng vèn chñ së h÷u nhng chñ yÕuc¸c doanh nghiÖp cã quy m« nhá.Doanh nghiÖp
lu«n ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó thu hót vèn.C¸c doanh nghiÖp nhµ níc chñ yÕu sö dông h×nh thøc thu hót vèn gi¸n tiÕp,
nghÜa lµ nguån vèn vay c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, c¸c c«ng ty tµi chÝnh hay c¸c chøc tÝn dông kh¸c thuéc
nhµ níc(ngoµi sè vèn ®îc nhµ níc trî png©n s¸ch nhµ níc).Nhng c¸c tæ chøc tÝn dông nµy ®Òu nguån thu
hót vèn nh©n d©n vµ c¸c chøc kinh kh¸c, nh vËy viÖc thu hót vèn cña c DNNN qua mét kh©u trung gian
phÇn nµo lµm gi¶m tèc ®é chu chuyÓn cña ®ång tiÒn, chÞu thªm mét møc l·i suÊt vµ mét sè rñi ro kh¸c.
H¬n n÷a, t©m lý chung cña d©n ViÖt Nam lµ nÕu cã tiÒn tiÕt km d thõa,thay v× ®em vµo göi ng©n hµng tiÕt
kiÖm th× l¹i ®Ó ë nhµ cÊt gi÷ cho r»ng nh t lµ an toµn h¬n.V× vËy lîng vèn trong c¸c chøc tÝn dông
thuéc nhµ níc nh×n chung còng kh«ng ®ñ lín ®Ó cung cÊp cho tÊt c¸c doanh nghiÖp quèc doanh.Trong khi ®ã
c¸cng ty phÇn do ®Æc ®iÓm h×nh thøc h÷u ®a d¹ng,cæ phÇn ®îc b¸n réng raÜ cho c¸c thµnh phÇn kinh
tÕ,t¹o ra kh¶ n¨ng huy ®éng vèn trong toµn héi bao gåm nh©n,c¸c chøc kinh tÕ,tæ chøc héi trong
ngoµi níc,lµm phong phó thªm nguån vèn.Thªm vµo ®ã,nguån vèn cña c¸c c«ng ty nµy l¹i phÇn lín lµ vèn tù cã do
c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp nªn kh¶ n¨ng tµi chÝnh t¬ng ®èi lín,phÇn nµo t¹o ®îc lßng tin cho c¸c ®èi t¸c. Cã ®îc nguån
vèn dåi dµo, doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn nh réng s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng k n¨ng ph¸t triÓn cña c«ng ty
®ång thêi lµm t¨ng uy tÝn cña c«ng ty ®èi víi ngêi lao ®éng,t¹o lîi thÕ cho viÖc tiªu thô nh÷ng ®ît cæ phiÕu b¸n ra
®Ó thu hót vèn cña doanh nghiÖp.Cø nh vËy,quy m« s¶n xuÊt ®îcréng h¬n, ngêi lao ®éng cã thu nhËp lín h¬n
do ngoµi tiÒn l¬ng tiÒn tøc hä cßn ®îc hëng mét kho¶ng thu “ngÇm” do cæ phiÕu cña c«ng ty lµm ¨n cã hiÖu q
t¹o ra.
H¬n n÷a nguån vèn phong phó, doanh nghiÖp thÓ tiÕn hµnh ®æi míi c«ng nghÖ nh»m n©ng cao søc
c¹nh tranh cho c¸c hµng ho¸ do chóng ta s¶n xuÊt ra t¹o ®îc uy tÝn cho hµng ViÖt Nam.Tríc ®©y, c¸c doanh
Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước 9 10 805