Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở khoa học của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Æt vÊn ®Ò
®Êt ®ai lµ tµi nguyªn v« cïng quý gi¸, lµ t liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt trong
s¶n xuÊt n«ng- l©m nghiÖp, lµ mét trong nh÷ng nguån lùc quan träng cho
chiÕn lîc ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp quèc gia nãi riªng còng nh chiÕn lîc
ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nãi chung. Nã lµ m«i trêng sèng, lµ c¬ së tiÕn hµnh mäi
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, §èi víi con ngêi,®Êt ®ai còng cã vÞ trÝ v«
cïng quan träng, con ngêi kh«ng thÓ tån t¹i nÕu kh«ng cã ®Êt ®ai, mäi ho¹t
®éng ®i l¹i, sèng vµ lµm viÖc ®Òu g¾n víi ®Êt ®ai . Vµ hiÖn nay ®Êt ®ai tõng b íc ®îc sö dông cã hiÖu qu¶, ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ trë thµnh néi lùc
quan träng gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn ®« thÞ, kinh tÕ x· héi. Mét trong
nh÷ng c«ng cô ®Ó qu¶n lý quü ®Êt ®ai chÆt chÏ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ trêng bÊt ®éng s¶n cã sù qu¶n lý cña Nhµ bíc
ë ViÖt Nam ®Êt ®ai thuéc quyÒn së h÷u toµn d©n do nhµ Nhµ níc ®¹i
diÖn qu¶n lý nh»m ®¶m b¶o viÖc sö dông ®Êt ®ai mét c¸ch ®Çy ®ñ hîp lý, tiÕt
kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ cao nhÊt.
ChÝnh v× vËy, GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lµ mét chøng th ph¸p
lý chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p, ®îc cÊp cho ngêi sö dông ®¸t ®Ó
hä yªn t©m chñ ®éng sñ dông ®Êt cã hiÖu qu¶ cao nhÊt vµ thùc hiÖn c¸c
quyÒn, nghÜa vô sö dông ®Êt theo ph¸p luËt. §Ó thùc hiÖn tèt viÖc cÊp giÊy
chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× c¸c chñ dông ®Êt ph¶i tiÕn hµnh kª khai ,
®¨ng ký ban ®Çu ®èi víi diÖn tÝch cña m×nh ®ang sö dông. Th«ng qua ®¨ng ký
®Êt sÏ x¸c lËp mèi mèi quan hÖ ph¸p lý chÝnh thøc vÒ quyÒn sö dông ®Êt ®ai
gi÷a Nhµ níc vµ ngêi sö dông ®Êt vµ ®¨ng ký ®Êt ®ai lµ c¬ së ®Ó thiÕt lËp hå
s¬ ®Þa chÝnh vµ tiÕn tíi viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.
H¬n n÷a, qu¸ tr×nh tæ chøc viÖc cÊp giÊy chøng nhËn (GCN) lµ x¸c lËp
c¨n cø ph¸p lý ®Çy ®ñ ®Ó gi¶i quyÕt mäi quan hÖ vÒ ®Êt ®ai. V× vËy, ngêi ®îc
cÊp GCN ph¶i ®¶m b¶o ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn.
Thùc tÕ ®¨ng ký ®Êt ®ai, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë níc
ta ®Æc biÖt lµ ®Êt ë diÔn ra rÊt chËm. H¬n n÷a t×nh h×nh biÕn ®éng ®Êt ®ai rÊt
phøc t¹p nªn vÊn ®Ò qu¶n lý sö dông ®Êt gÆp nhiÒu khã kh¨n, viÖc tranh chÊp
®Êt ®ai thêng xuyªn x¶y ra, hiÖn nay cã kho¶ng 80% c¸c vô khiÕu kiÖn thuéc
lÜnh vùc ®Êt ®ai.Do ®ã viÖc cÊp GCNQSD§ ®èi víi tõng thöa ®Êt hiÖn nay lµ
v« cïng cÇn thiÕt .
Víi môc ®Ých t×m hiÓu vµ nghiªn cøu s©u h¬n vÒ t×nh h×nh cÊp giÊy
chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë vµ nh÷ng khã kh¨n víng m¾c hiÖn nay. V×

vËy em ®· chon ®Ò “C¬ së khoa häc cña viÖc cÊp GCNQSD§ ë cho hé gia
®×nh c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt”

Néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi bao ...
®Æt vÊn ®Ò
®Êt ®ai tµi nguyªn cïng quý gi¸, t liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt trong
s¶n xuÊt n«ng- l©m nghiÖp, mét trong nh÷ng nguån lùc quan träng cho
chiÕn lîc ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp quèc gia nãi riªng còng nh chiÕn lîc
ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nãi chung. Nã lµ m«i trêng sèng, lµ c¬ së tiÕn hµnh mäi
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, §èi víi con ngêi,®Êt ®ai còng trÝ
cïng quan träng, con ngêi kh«ng thÓ tån t¹i nÕu kh«ng ®Êt ®ai, mäi ho¹t
®éng ®i l¹i, sèng vµ lµm viÖc ®Òu g¾n víi ®Êt ®ai . Vµ hiÖn nay ®Êt ®ai tõng b-
íc ®îc sö dông hiÖu qu¶, ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ trë thµnh néi lùc
quan träng gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn ®« thÞ, kinh héi. Mét trong
nh÷ng c«ng cô ®Ó qu¶n quü ®Êt ®ai chÆt chÏ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr-
êng bÊt ®éng s¶n cã sù qu¶n lý cña Nhµ bíc
ë ViÖt Nam ®Êt ®ai thuéc quyÒn së h÷u toµn d©n do nhµ Nhµ níc ®¹i
diÖn qu¶n lý nh»m ®¶m b¶o viÖc sö dông ®Êt ®ai mét c¸ch ®Çy ®ñ hîp lý, tiÕt
kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ cao nhÊt.
ChÝnh v× vËy, GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lµ mét chøng th ph¸p
chøng nhËn quyÒn dông ®Êt hîp ph¸p, ®îc cÊp cho ngêi dông ®¸t ®Ó
yªn t©m chñ ®éng dông ®Êt hiÖu qu¶ cao nhÊt thùc hiÖn c¸c
quyÒn, nghÜa dông ®Êt theo ph¸p luËt. §Ó thùc hiÖn tèt viÖc cÊp giÊy
chøng nhËn quyÒn dông ®Êt th× c¸c chñ dông ®Êt ph¶i tiÕn hµnh khai ,
®¨ng ký ban ®Çu ®èi víi diÖn tÝch cña m×nh ®ang sö dông. Th«ng qua ®¨ng ký
®Êt x¸c lËp mèi mèi quan ph¸p chÝnh thøc quyÒn dông ®Êt ®ai
gi÷a Nhµ níc ngêi sö dông ®Êt ®¨ng ®Êt ®ai ®Ó thiÕt lËp
s¬ ®Þa chÝnh vµ tiÕn tíi viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.
H¬n n÷a, qu¸ tr×nh chøc viÖc cÊp giÊy chøng nhËn (GCN) x¸c lËp
c¨n ph¸p ®Çy ®ñ ®Ó gi¶i quyÕt mäi quan ®Êt ®ai. vËy, ngêi ®îc
cÊp GCN ph¶i ®¶m b¶o ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn.
Thùc tÕ ®¨ng ký ®Êt ®ai, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë níc
ta ®Æc biÖt ®Êt ë diÔn ra rÊt chËm. H¬n n÷a t×nh h×nh biÕn ®éng ®Êt ®ai rÊt
phøc t¹p nªn vÊn ®Ò qu¶n dông ®Êt gÆp nhiÒu khã kh¨n, viÖc tranh chÊp
®Êt ®ai thêng xuyªn x¶y ra, hiÖn nay kho¶ng 80% c¸c khiÕu kiÖn thuéc
lÜnh vùc ®Êt ®ai.Do ®ã viÖc cÊp GCNQSD§ ®èi víi tõng thöa ®Êt hiÖn nay
v« cïng cÇn thiÕt .
Víi môc ®Ých t×m hiÓu nghiªn cøu s©u h¬n t×nh h×nh cÊp giÊy
chøng nhËn quyÒn dông ®Êt ë nh÷ng khã kh¨n víng m¾c hiÖn nay.
Cơ sở khoa học của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở khoa học của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Cơ sở khoa học của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất 9 10 190