Ktl-icon-tai-lieu

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Được đăng lên bởi Vũ Khang
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 5690 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(Áp dụng hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ tài chính)
2.1 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.1.1 Khái niệm kết quả kinh doanh
Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là kết quả cuối cùng của các hoạt
động trong doanh nghiệp trong một thời gian nhất định ( tháng, quý, năm) được thực hiện
bằng tiền lãi lỗ, bao gồm: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động tài
chính và kết quả hoạt động khác.
2.1.2 Doanh thu bán hàng.
2.1.2.1 Khái niệm.
Doanh thu bán hàng là tổng giá trị thực hiện do việc bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp
lao vụ,dịch vụ do khách hàng mang lại.
Các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đem biếu, tặng, cho hoặc tiêu dùng ngay trong nội bộ,
dùng để thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên, trao đổi hàng hóa,
làm phương tiện thanh toán công nợ của doanh nghiệp cũng phải được hạch toán để xác
định doanh thu bán hàng.
Hiểu theo một nghĩa khác thì doanh thu bán hàng của một doanh nghiệp là bao gồm
toàn bộ số tiền đã thu được hoặc có quyền đòi về do việc bán hàng hóa dịch vụ trong một
thời gian nhất định.
Thời điểm xác định doanh thu bán hàng là khi người mua đã chấp nhận thanh toán
không phụ thuộc vào số tiền đã được thu hay chưa.
2.1.2.2 Chứng từ sử dụng
-

Hóa đơn GTGT.
Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào.
Các chứng từ thanh toán như: phiếu chi, giấy báo nợ, phiếu thanh toán tạm ứng
giấy xác nhận nợ phải trả…

2.1.2.3 Kết cấu và tài khoản sử dụng

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 511
511
Số thuế phải nộp: thuế
Kết chuyển doanh thu thuần
TTĐB, thuế XK (tính trên doanh
vào TK 911 “Xác định kết quả kinh
thu bán hàng, cung cấpdịch vụ
doanh”.
thực tế đã phát sinh trong kỳ),
Doanh thu bán sản phẩm, hàng
thuế GTGT (theo phương pháp
hóa, cung cấp dịch vụ… phát sinh
trực tiếp).
trong kỳ.
Các khoản giảm trừ: chiết
khấu thương mại, giảm giá hàng
bán, hàng bán bị trả lại.

Số dư: Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ.
 Tài khoản này có 5 tài khoản cấp 2:
+ Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hóa.
+ Tài khoản 5112 – Doanh thu bán các thành phẩm.
+ Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ.
+ Tài khoản 5114 – Doanh thu trợ cấp, trợ giá.
+ Tài khoản 5117 – Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư.
Các tài khoản này lại có thể chi tiết theo từng loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ
đã bán.
2.2.1.7 Sơ đồ hạch toán
TK 511
TK 521, 531, 532
TK 111, 112, 131
Kết chuyển các khoản
doanh ...
Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(Áp dụng hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ tài chính)
2.1 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.1.1 Khái niệm kết quả kinh doanh
Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là kết quả cuối cùng của các hoạt
động trong doanh nghiệp trong một thời gian nhất định ( tháng, quý, năm) được thực hiện
bằng tiền lãi lỗ, bao gồm: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động tài
chính và kết quả hoạt động khác.
2.1.2 Doanh thu bán hàng.
2.1.2.1 Khái niệm.
Doanh thu bán hàng là tổng giá trị thực hiện do việc bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp
lao vụ,dịch vụ do khách hàng mang lại.
Các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đem biếu, tặng, cho hoặc tiêu dùng ngay trong nội bộ,
dùng để thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên, trao đổi hàng hóa,
làm phương tiện thanh toán công nợ của doanh nghiệp cũng phải được hạch toán để xác
định doanh thu bán hàng.
Hiểu theo một nghĩa khác thì doanh thu bán hàng của một doanh nghiệp là bao gồm
toàn bộ số tiền đã thu được hoặc có quyền đòi về do việc bán hàng hóa dịch vụ trong một
thời gian nhất định.
Thời điểm xác định doanh thu bán hàng là khi người mua đã chấp nhận thanh toán
không phụ thuộc vào số tiền đã được thu hay chưa.
2.1.2.2 Chứng từ sử dụng
- Hóa đơn GTGT.
- Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào.
- Các chứng từ thanh toán như: phiếu chi, giấy báo nợ, phiếu thanh toán tạm ứng
giấy xác nhận nợ phải trả…
2.1.2.3 Kết cấu và tài khoản sử dụng
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - Người đăng: Vũ Khang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 10 301