Ktl-icon-tai-lieu

Con đường gập gềnh thực hiện chiến lược công nghiệp hóa Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2012

Được đăng lên bởi minhduyen2411
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Con đường gập gềnh thực hiện chiến lược công nghiệp hóa
Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2012
Nguyễn Hoàng Bảo
Khoa Kinh tế
Đại học Kinh tế TP HCM
Bài viết bắt đầu bằng khái niệm cơ bản nhất về chiến lược công nghiệp hóa được chấp
nhận rộng rãi trên thế giới. Trên nền tảng những khái niệm này, bài viết phân tích tổng
quan nền kinh tế Việt Nam gần 30 năm đổi mới kể từ năm 1986. Với các khái niệm cơ
bản về công nghiệp hóa và tổng quan kinh tế, bài viết đưa ra các nhận định về tiến trình
công nghiệp hóa Việt Nam và các hàm ý chính sách. Phương pháp tiếp cận của bài viết là
sử dụng thống kê mô tả và so sánh, kết hợp với phương pháp kinh tế lượng hệ phương
trình đồng thời.
1) Chiến lược công nghiệp hóa là gì?
Tại sao bài viết bắt đầu bằng một câu hỏi chiến lược công nghiệp hóa là gì? Chiến lược
công nghiệp hóa là chiến lược nhấn mạnh đến tăng trưởng kinh tế với sự mở rộng nhanh
của ngành công nghiệp chế tạo. Công nghiệp hóa không chỉ là lựa chọn ngành công
nghiệp ưu tiên để phát triển hay các thay đổi hiệu quả phân phối nguồn lực trong ngắn
hạn, mà còn thúc đẩy tăng trưởng toàn bộ giá trị tổng sản phẩm quốc nội. Như vậy, chiến
lược công nghiệp hóa không chỉ chú trọng đến các ngành công nghiệp ưu tiên, mà còn
chú trọng đến các ngành hỗ trợ, có liên quan đến ngành công nghiệp ưu tiên.
Chiến lược công nghiệp hóa có thể đạt được bằng ba cách dưới đây: (i) Sản xuất hàng
tiêu dùng trên diện rộng trên thị trường trong nước, thông thường có sử dụng hàng rào
thuế quan cao. Ngày nay, trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới (Chú giải
1), Việt Nam khó mà thực hiện bằng công cụ này vì hàng rào thuế quan phải gỡ bỏ. Cho
nên chính sách này không thể áp dụng cho Việt Nam; (ii) Tập trung phát triển ngành
công nghiệp thâm dụng vốn, thông thường dưới sự định hướng của nhà nước; và (iii) Chủ
tâm định hướng ngành công nghiệp chế tạo hướng đến xuất khẩu, thông thường có kết
hợp với kế hoạch cụ thể và các hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp từ phía chính phủ.

Chiến lược công nghiệp hóa nhấn mạnh đến ba khía cạnh: (i) Gia tăng việc tích tụ vốn;
(ii) Áp dụng công nghệ hiện đại trên diện rộng; và, (iii) Xúc tiến tăng trưởng một số vùng
đô thị lớn.
Trong chiến lược công nghiệp hóa, can thiệp của chính phủ thâm nhập khắp nơi và dưới
các hình thức khác nhau. Các can thiệp của chính phủ được đưa ra và biện minh trên cơ
sở là sẽ mang lại mức tăng trưởng kinh tế nhanh hơn. Các can thiệp của chính phủ được
thiết kế để có thể gia tăng sản xuất không chỉ là tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực, m...
Con đường gập gềnh thực hiện chiến lược công nghiệp hóa
Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2012



 !"#$%&'()*+#,-)*&,
./0/1/234/2'5!"#$6,789
:'!;#$<=>$9$3!?@>$ABCD4;3"!"#$%
'+#,-9:!6)/".E'/F
+#,-;#$"$G8H"4)%,",,.I(
HJKLM!2$+HH"6!*,3,)%,",!()*#,)%
/FNO4
AP Chiến lược công nghiệp hóa là gì?
H$07Q()*+#,-(FR()*
+#,-(()*&$>/)S!3HT$S/0
I+#,4 +#,-!+U( lựa chọn ngành công
nghiệp ưu tiên?,"/?"thay đổi hiệu quả phân phối nguồn lực/
6$VWX>/)S0"/E9H,X$:M04).6
()*+#,-!+UW/"+#,)26$V
W/"Y/*6-(2:+#,)24
()*+#,--?)* "K)37Z[P\]&
2K^/2K#/0/2E/)O/)36+)O-HJKL/
:46//F0.,!!T3[W
AP6;#$!-$T# +LF/:,_Q4
28H"!+?",KL;#$`[P.,/,"/?
+#,thâm dụng vốn6+)OK)3HTE)3I)3`[PI
7$E)3+#,)3]&!X6+)O-!
*,3!L?"Y/*/T,",@,88,I4
Con đường gập gềnh thực hiện chiến lược công nghiệp hóa Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Con đường gập gềnh thực hiện chiến lược công nghiệp hóa Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2012 - Người đăng: minhduyen2411
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Con đường gập gềnh thực hiện chiến lược công nghiệp hóa Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2012 9 10 522