Ktl-icon-tai-lieu

con đường hội nhập kinh tế

Được đăng lên bởi Thông Phạm Văn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 666 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới?
1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối
a. Hoàn cảnh lịch sử:
+ Từ giữa những năm 1980, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tác
động sâu sắc đến mọi mặt đời sống của các quốc gia, dân tộc.
+ Các nước XHCN lâm vào khủng khoảng sâu sắc. Đến đầu những năm 1990, chế độ XHCN ở Liên Xô
sụp đổ, dẫn đến những biến đổi to lớn về quan hệ quốc tế.
+ Xu thế chạy đua phát triển kinh tế khiến các nước, nhất là những nước đang phát triển đã đổi mới tư
duy đối ngoại, thực hiện chính sách đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế.
+ Toàn cầu hoá làm tăng tính tuỳ thuộc lẫn nhau, nâng cao sự hiểu biết giữa các quốc gia, thuận lợi cho
việc xây dựng môi trường hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước. Đại hội lần thứ IX của Đảng
(4/2001) chỉ rõ: “ Toàn cầu hoá kinh tế là một xu thế khách quan, lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham
gia; xu thế này đang bị một số nước phát triển và các tập đoàn tư bản xuyên quốc gia chi phối, chứa
đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác, vừa có đấu tranh”.
+ Tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương, từ những năm 1990, có nhiều chuyển biến mới.
+ Mặt khác, do hậu quả nặng nề của chiến tranh và các khuyết điểm chủ quan, nền kinh tế Việt Nam lâm
vào khủng khoảng nghiêm trọng. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và
trên thế giới là một trong những thách thức lớn đối với cách mạng Việt Nam.
b. Các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối
+ Đại hội VI của Đảng ( 12 /1986) nhận định: “ xu thế mở rộng phân công, hợp tác giữa các nước, kể cả
các nước có chế độ kinh tế – xã hội khác nhau,cũng là những điều kiện rất quan trọng đối với công cuộc
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta”.
+ Triển khai chủ trương của Đảng, tháng 12-1987, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành.
+ Tháng 5-1988, Bộ chính trị ra nghị quyết số 13 về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình tình
mới, khẳng định mục tiêu chiến lược và lợi ích cao nhất của Đảng và nhân dân ta là phải củng cố và giữ
vững hoà bình để tập trung sức xây dựng và phát triển kinh tế.
+ Đại hội VII của Đảng ( 6/1991) đề ra chủ trương “hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các
nước, không phân biệt chế độ chính trị – xã hôi khác nhau, trên cơ sở các nguyên tắc cùng tồn tại hoà
bình”, với phương châm “ Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn
đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”.
+...
Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới?
1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối
a. Hoàn cảnh lịch sử:
+ Từ giữa những năm 1980, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tác
động sâu sắc đến mọi mặt đời sống của các quốc gia, dân tộc.
+ Các nước XHCN lâm vào khủng khoảng sâu sắc. Đến đầu những năm 1990, chế độ XHCN ở Liên Xô
sụp đổ, dẫn đến những biến đổi to lớn về quan hệ quốc tế.
+ Xu thế chạy đua phát triển kinh tế khiến các nước, nhất là những nước đang phát triển đã đổi mới tư
duy đối ngoại, thực hiện chính sách đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế.
+ Toàn cầu hoá làm tăng tính tuỳ thuộc lẫn nhau, nâng cao sự hiểu biết giữa các quốc gia, thuận lợi cho
việc xây dựng môi trường hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước. Đại hội lần thứ IX của Đảng
(4/2001) chỉ rõ: “ Toàn cầu hoá kinh tế là một xu thế khách quan, lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham
gia; xu thế này đang bị một số nước phát triển và các tập đoàn tư bản xuyên quốc gia chi phối, chứa
đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác, vừa có đấu tranh”.
+ Tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương, từ những năm 1990, có nhiều chuyển biến mới.
+ Mặt khác, do hậu quả nặng nề của chiến tranh và các khuyết điểm chủ quan, nền kinh tế Việt Nam lâm
vào khủng khoảng nghiêm trọng. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và
trên thế giới là một trong những thách thức lớn đối với cách mạng Việt Nam.
b. Các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối
+ Đại hội VI của Đảng ( 12 /1986) nhận định: “ xu thế mở rộng phân công, hợp tác giữa các nước, kể cả
các nước có chế độ kinh tế – xã hội khác nhau,cũng là những điều kiện rất quan trọng đối với công cuộc
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta”.
+ Triển khai chủ trương của Đảng, tháng 12-1987, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành.
+ Tháng 5-1988, Bộ chính trị ra nghị quyết số 13 về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình tình
mới, khẳng định mục tiêu chiến lược và lợi ích cao nhất của Đảng và nhân dân ta là phải củng cố và giữ
vững hoà bình để tập trung sức xây dựng và phát triển kinh tế.
+ Đại hội VII của Đảng ( 6/1991) đề ra chủ trương “hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các
nước, không phân biệt chế độ chính trị – xã hôi khác nhau, trên cơ sở các nguyên tắc cùng tồn tại hoà
bình”, với phương châm “ Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn
đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”.
+ Đại hội lần thứ VIII của Đảng (6/1996) khẳng định tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế, hợp tác nhiều mặt
với các nước, các trung tâm kinh tế, chính trị khu vực và quốc tế. Đồng thời chủ trương “xây dựng nền
kinh tế mở và đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới”; tăng cường quan hệ với các
nước láng giềng và các nước trong tổ chức ASEAN; khẩn trương đàm phán Hiệp định Thương mại với
Mỹ, gia nhập APEC và WTO.
+ Đại hội IX của Đảng (4/2001):“ Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, trước hết là độc lập tự chủ về
đường lối, chính sách, đồng thời có tiềm lực kinh tế đủ mạnh. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ phải đi
đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, kết hợp nội
lực với ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp phát triển đất nước”.
+ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (tháng 4-2006) nêu quan điểm : thực hiện nhất quán đường lối đối
ngoại độc lập tự chủ, hoà bình hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa
dạng hoá các quan hệ quốc tế. Chủ trương “ chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”.
2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế
a. Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo:
- Cơ hội và thách thức.
* Về cơ hội: Xu thế hoà bình, hợp tác phát triển và xu thế toàn cầu hoá kinh tế tạo thuận lợi cho nước ta
mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác phát triển kinh tế. Mặt khác, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đã nâng
cao thế và lực của VN trên trường quốc tế, tạo tiền đề mới cho quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế q.tế.
* Về thách thức: Những vấn đề toàn cầu như phân hoá giàu nghèo, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc
gia...gây tác động bất lợi đối với nước ta. Nền kinh tế VN phải chịu sức ép cạnh tranh gay gắt.
- Mục tiêu nhiệm vụ đối ngoại .
Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, để
phát triển kinh tế – xã hội là lợi ích cao nhất của Tổ quốc; mở rộng đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế;
kết hợp nội lực với các nguồn lực từ bên ngoài tạo thành nguồn lực tổng hợp để đẩy mạnh công nghiệp
con đường hội nhập kinh tế - Trang 2
con đường hội nhập kinh tế - Người đăng: Thông Phạm Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
con đường hội nhập kinh tế 9 10 17