Ktl-icon-tai-lieu

Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Những cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam

Được đăng lên bởi Quocphong Nguyen
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1461 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Trí Tuệ Và Phát Triển

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:

CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN: NHỮNG CƠ HỘI VÀ
THÁCH THỨC CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Giáo viên hướng dẫn : Th.S. Nguyễn Sơn
Sinh viên thực hiện

: Lê Thị Thu Nga

Khóa

:I

Ngành

: Kinh Tế

Chuyên ngành

: Kinh tế đối ngoại

HÀ NỘI – NĂM 2014



LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan luận văn tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu của
riêng bản thân em dựa trên sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn và của cơ sở
thực tập. Trong quá trình thực hiện bài luận văn, em không sao chép từ các tài
liệu khác. Nếu vi phạm, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước hội đồng kỷ
luật nhà trường.

Sinh viên thực hiện


Lê Thị Thu Nga















MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................. 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC)......... 4
1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn đối với việc thành lập AEC ....................... 4
1.1.1. Lý thuyết về liên kết khu vực và các cấp độ của liên kết khu vực........4
1.1.2. Đánh giá mức độ hội nhập của ASEAN............................................................ 10
1.1.3. Tiến trình phát triển liên kết nội khối ASEAN: từAFTA tới AEC............................ 13
1.2. Những nội dung cơ bản của AEC ...................................................... 16
1.2.1. Các đặc trưng của AEC ............................................................................................. 17
1.2.2. Nội dung thực hiện AEC ............................................................................................ 19
1.2.2.1. Thị trường và cơ sở sản xuất chung............................................................ 19
1.2.2.2. Khu vực kinh tế cạnh tranh................................................................................ 20
1.2.2.3. Về phát triển kinh tế công bằng...................................................................... 20
1.2.2.4. Về hội nhập với kinh tế toàn cầu................................................................... 21
1.3. Các phương thức để hiện thực hóa các nội dung của AEC ............... 21
1.3.1. Kế hoạch tổng thể AEC (AEC Blueprint)......................................................... 21
1.3.2. Triển khai thực hiện Kế hoạch AEC tới năm 2015..................................... 30
CHƢƠNG 2: VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH GIA NHẬP AEC ...... 35
2.1. Vị trí của Việt Nam trong nền kinh tế ASEAN ...............
i
B K HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ
HC VIN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIN
Trí Tu Và Phát Trin
KHÓA LUN TT NGHIP
Đề tài:
CỘNG ĐỒNG KINH T ASEAN: NHỮNG CƠ HI
THÁCH THC CHO DOANH NGHIP VIT NAM
Giáo viên hướng dn : Th.S. Nguyễn Sơn
Sinh viên thc hin : Lê Th Thu Nga
Khóa : I
Ngành : Kinh Tế
Chuyên ngành : Kinh tế đối ngoi
HÀ NI M 2014
Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Những cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Những cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam - Người đăng: Quocphong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Những cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam 9 10 71