Ktl-icon-tai-lieu

Công khai minh bạch trong quản lý sử dụng đất đai

Được đăng lên bởi Mikarin Hide
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề 1:
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA,
HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
I. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
1. Đặc điểm của Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại
hóa nông nghiệp, nông thôn
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là quá trình xây
dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông
thôn theo định hướng sản xuất hàng hóa lớn, hiện đại, gắn nông nghiệp với công
nghiệp và dịch vụ, cho phép phát huy có hiệu quả cao mọi nguồn lực và lợi thế
của nền nông nghiệp nhiệt đới, mở rộng giao lưu trong nước và quốc tế nhằm
nâng cao năng suất lao động xã hội trong nông nghiệp và nông thôn, xây dựng
nông thôn mới giàu có, công bằng, dân chủ, văn minh và xã hội chủ nghĩa. Thực
chất của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn là quá trình
phát triển nông thôn theo hướng tiến bộ kinh tế - xã hội của một nước công
nghiệp. Điều đó có nghĩa là không chỉ phát triển công nghiệp nông thôn mà bao
gồm cả việc phát triển toàn bộ các hoạt động, các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và
đời sống văn hóa, tinh thần ở nông thôn phù hợp với nền sản xuất công nghiệp ở
nông thôn và cả nước nói chung.
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam có
nhiều nét đặc thù cả về nội dung, hình thức, quy mô, cách thức tiến hành và mục
tiêu chiến lược. Những nét đặc thù này được thể hiện khái quát ở một số điểm
sau đây:
- Thứ nhất, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là
một quá trình rộng lớn, phức tạp và toàn diện. Có nghĩa là nó diễn ra trong tất cả các
lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, có sự kết hợp giữa các bước đi tuần tự và

các bước đi nhảy vọt, kết hợp giữa phát triển theo chiều rộng và phát triển theo chiều
sâu, kết hợp giữa biến đổi về lượng và biến đổi về chất,... của các tác nhân tham gia
quá trình. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn sẽ tạo tiền đề và cơ
sở vững chắc thúc đẩy toàn diện quá trình công nghiệp, hiện đại hóa nền kinh tế đất
nước. Ở các nước chậm phát triển, sự đóng góp của nông nghiệp vào GDP là rất lớn.
Ở Việt Nam, lao động nông nghiệp chiếm 70% lực lượng lao động xã hội. Nếu như
nền kinh tế không có vốn nước ngoài, chiến lược phát triển nông nghiệp ở các nước
này trong giai đoạn đầu tất nhiên phải dựa vào tích lũy nông nghiệp. Hơn nữa, nông
nghiệp phát triển, đời sống nông dân tăng cao mới thấy được vai trò quan trọng của
nông nghiệp trong việc tích lũy cho giai đoạ...
Chuyên đề 1:
NHNG VN Đ CƠ BẢN V CÔNG NGHIP HÓA,
HIN ĐI HÓA NÔNG NGHIP, NÔNG THÔN
I. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG V NG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
A NG NGHIỆP, NÔNG THÔN
1. Đặc điểm của Việt Nam trong q trình công nghiệp a, hiện đại
a nông nghiệp, nông thôn
ng nghiệp hóa, hiện đại hóa ng nghiệp, ng thôn quá trình y
dựng svật chất, kĩ thuật chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp và nông
thôn theo định ớng sản xuất hàng a lớn, hiện đại, gắn nông nghiệp với ng
nghiệp và dịch vụ, cho phép pt huy có hiệu quả cao mọi nguồn lực và li thế
của nền nông nghiệp nhiệt đới, mở rộng giao lưu trong nước quốc tế nhằm
ng cao năng suất lao động hội trong nông nghiệp nông thôn, y dựng
ng tn mới gu , ng bằng, dân chủ, văn minh xã hội chnghĩa. Thực
chất ca công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn là q trình
phát triển nông tn theo ớng tiến bộ kinh tế - hội của một ớc công
nghiệp. Điều đó nghĩa không chỉ phát triển công nghiệp nông tn bao
gồm c việc pt triển tn b các hoạt động, các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ
đời sống văn a, tinh thần nông thôn p hợp với nền sản xuất ng nghiệp
ng thôn cớc nói chung.
ng nghiệp a, hiện đại a nông nghiệp, nông thôn Việt Nam
nhiều t đặc tcả về ni dung, hình thức, quy , ch thức tiến hành mục
tiêu chiến ợc. Những nét đặc thù y được th hiện khái qt một s điểm
sau đây:
- Thứ nhất, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóang nghiệp, nông tn là
một quá trình rộng lớn, phức tạp và toàn diện. Có nghĩa là nó diễn ra trong tất cả các
nh vực kinh tế, cnh trị, văna, xã hội, có sự kết hợp giữa các bước đi tuần tự và
Công khai minh bạch trong quản lý sử dụng đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công khai minh bạch trong quản lý sử dụng đất đai - Người đăng: Mikarin Hide
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Công khai minh bạch trong quản lý sử dụng đất đai 9 10 895