Ktl-icon-tai-lieu

Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

Được đăng lên bởi kenvilchu9x
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 5094 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông
nghiệp nông thôn
MỤC LỤC
1.
2.
3.
4.
5.

Lý luận chung
Thực trạng
Nguyên nhân
Hạn chế
Giải pháp

1.1 Khái niệm

• Chuyển biến quy trình kỹ thuật (thủ công đến hiện
đại: cơ giới hóa, thủy lợi hóa, điện khí hóa, hóa học
hóa….

Cơ khí hóa, thủy lợi hóa, điện khí hóa, hóa
học hóa…

Thay đổi mục đích sản xuất

• Chuyển từ một nền nông nghiệp tự cung, tự cấp
sang một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn,

Liên kết, Hợp tác

• Gắn liền sản xuất với công nghệ chế biến, xây
dựng thương hiệu.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Công nghiệp
nghiệp

Dịch vụ

Nông

• Chuyển dịch dần cơ cấu theo hướng: tăng tỷ trọng
các ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng
ngành nông nghiệp.

Tóm lại
• Công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông
thôn là một quá trình chuyển biến căn bản quy
trình kỹ thuật sản xuất, từ trình độ thủ công sang
một nền sản xuất tiên tiến, hướng tới một nền
nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, gắn kết với
công nghiệp chế biến và thị trường. Chuyển dịch
cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần công nghiệp
và dịch vụ, giảm dần nông nghiệp

1.2 Tại sao phải có chính sách công nghiệp
hóa – hiện đại hóa nông nghiệp - nông
thôn?
• Chính sách công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp
nông thôn có tác dụng:
 Phát triển thị trường (trong và ngoài nước)
 Phát triển KH-CN và thúc đẩy ứng dụng KH-CN
 Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn
 Hỗ trợ về vốn.
 Thúc đẩy quá trình hợp tác, liên kết
 Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu

1.3 Qúa trình hình thành và phát triển của
chính sách CNH – HĐH nông nghiệp nông
thôn
•

Qúa trình CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn ở
Việt Nam bắt đầu từ khoảng năm 1986, từ đó
đến nay đã trải qua hai thời kỳ phát triển

 Thời kỳ trước đổi mới
 Thời kỳ sau đổi mới

1.3.1 Thời kỳ trước đổi mới
• Cơ giới hóa + hợp tác xã quy mô lớn = công nghiệp
hóa, hiện đai hóa
• Hàng loạt hợp tác xã được sát nhập tạo thành các hợp
tác xã toàn xã hoặc liên xã
• Đất đai được tập thể hóa triệt để, bờ vung, bờ thữa bị
xóa bỏ tạo thành các cánh đồng thảng cánh cò bay để
các loại máy kéo máy cày loại lớn hoạt động

Thời kỳ trước đổi mới
• Quy trình sản xuất bị cắt thành nhiều công đoạn, lao
động được tổ chức thành các đội, mổi đội chuyên phụ
trách một công đoạn: làm đất, gieo trồng, thu hoạch…
• Đội nào chỉ biết việc của đội đó mà không cần quan
tâm tới các công đoạn khac củng như hiệu quả sản
xuất.

Thời kỳ trước đổi mới

• Người lao động được trả công bằng công điểm của họ Trên
thực tế gần như cào bằng, vì công điểm đượ...
Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông
nghiệp nông thôn
MỤC LỤC
1. Lý luận chung
2. Thực trạng
3. Nguyên nhân
4. Hạn chế
5. Giải pháp
Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn - Người đăng: kenvilchu9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn 9 10 236