Ktl-icon-tai-lieu

Công ngiệp chế biến gỗ

Được đăng lên bởi trantrieuhien
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1365 lần   |   Lượt tải: 4 lần
THỰC TRẠNG
NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VIỆT NAM1
Phần I
GIỚI THIỆU CHUNG
Cho đến những năm cuối 1990, hệ thống chế biến lâm sản của Việt Nam chỉ là một số lượng
nhỏ các doanh nghiệp chế biến lâm sản của nhà nước với những máy thiết bị chế biến lạc
hậu, sản xuất theo kế hoạch của nhà nước, sử dụng nguyên liệu là gỗ rừng tự nhiên, và hầu
hết các doanh nghiệp này đều nằm trong tình trạng làm ăn thua lỗ. Trong 5 năm qua, ngành
chế biến lâm sản của Việt Nam đã có những sự chuyển đổi và tăng trưởng mạnh mẽ. Trước
hết là sự chuyển đổi và tăng trưởng của các doanh nghiệp chế biến gỗ và sự tham gia của các
thành phần kinh tế ngoài quốc doanh vào chế biến và kinh doanh các sản phẩm gỗ. Tính đến
cuối năm 2007 Việt Nam có 2.526 doanh nghiệp chế biến gỗ, tăng 2,8 lần so với năm 2000,
và 7,7 lần so với năm 1990. Hơn thế, 96% tổng số doanh nghiệp chế biến gỗ hiện nay là
doanh nghiệp dân doanh. Các sản phẩm chế biến đã có sự phát triển mạnh mẽ về chủng loại,
số lượng và chất lượng. Các sản phẩm gỗ của Việt Nam không chỉ sử dụng trong nước mà
còn được xuất khẩu với kim ngạch xuất khẩu ngày một tăng. Theo số liệu thống kê của Tổng
cục hải quan thì hiện nay các cơ sở chế biến lâm sản ở Việt Nam sản xuất và xuất khẩu trên
3.000 mặt hàng khác nhau. Năm 2001, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ và găm gỗ mới chỉ
đạt 335 triệu USD (tính theo giá FOB), năm 2004 đã vượt trên 1,1 tỷ USD, và năm 2007 giá
trị xuất khẩu đã vượt 2,4 tỷ USD, trong đó 90% là đồ gỗ (dự án GTZ, 2008). Đồ gỗ Việt
Nam hiện có mặt trên thi trường của 120 nước trên thế giới, trong đó Mỹ được đánh giá là
thị trường số 1 với giá trị nhập khẩu hơn 30% tổng giá trị đồ gỗ và lâm sản xuất khẩu của
Việt Nam, khối EU là nhà nhập khẩu lứn thứ hai (giá trị nhập khẩu gần 30%), Nhật Bản
đứng thứ ba (27.Tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ của Việt Nam đã đưa ngành chế
biến gỗ trở thành một trong bốn ngành sản xuất có giá trị xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Dự kiến giá trị xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam sẽ đạt khoảng 3,5 tỷ đô la vào năm 2010.
Bên cạnh những đóng góp cho xã hội về mặt sản phẩm, tạo ra nguồn thu nhập ngoại tệ cho
nền kinh tế của đất nước, các cơ sở chế biến sản phẩm gỗ xuất khẩu đang tạo việc làm cho
lao động ở các vùng nông thôn của Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội gỗ và lâm
sản thì có trên 250 nghìn lao động đang làm việc cho các cơ sở chế biến sản phẩm gỗ xuất
1

Báo cáo này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện vì vậy không ai có quyền trích dẫn những phân tích và số
liệu được ghi trong báo ...
1
THC TRNG
NGÀNH CÔNG NGHIP CH BIN G VIT NAM
1
Phn I
GII THIU CHUNG
Cho đến nhng năm cui 1990, h thng chế biến lâm sn ca Vit Nam ch là mt s lượng
nh các doanh nghip chế biến lâm sn ca nhà nước vi nhng máy thiết b chế biến lc
hu, sn xut theo kế hoch ca nhà nước, s dng nguyên liu là g rng t nhiên, và hu
hế
t các doanh nghip này đều nm trong tình trng làm ăn thua l. Trong 5 năm qua, ngành
chế biến lâm sn ca Vit Nam đã có nhng s chuyn đổi và tăng trưởng mnh m. Trước
hết là s chuyn đổi và tăng trưởng ca các doanh nghip chế biến g và s tham gia ca các
thành phn kinh tế ngoài quc doanh vào chế biến và kinh doanh các sn phm g. Tính đến
cui năm 2007 Vit Nam có 2.526 doanh nghip ch
ế biến g, tăng 2,8 ln so vi năm 2000,
và 7,7 ln so vi năm 1990. Hơn thế, 96% tng s doanh nghip chế biến g hin nay là
doanh nghip dân doanh. Các sn phm chế biến đã có s phát trin mnh m v chng loi,
s lượng và cht lượng. Các sn phm g ca Vit Nam không ch s dng trong nước mà
còn được xut khu v
i kim ngch xut khu ngày mt tăng. Theo s liu thng kê ca Tng
cc hi quan thì hin nay các cơ s chế biến lâm sn Vit Nam sn xut và xut khu trên
3.000 mt hàng khác nhau. Năm 2001, kim ngch xut khu sn phm g và găm g mi ch
đạt 335 triu USD (tính theo giá FOB), năm 2004 đã vượt trên 1,1 t USD, và năm 2007 giá
tr xut khu đã vượt 2,4 t
USD, trong đó 90% là đồ g (d án GTZ, 2008). Đồ g Vit
Nam hin có mt trên thi trường ca 120 nước trên thế gii, trong đó M được đánh giá là
th trường s 1 vi giá tr nhp khu hơn 30% tng giá tr đồ g và lâm sn xut khu ca
Vit Nam, khi EU là nhà nhp khu ln th hai (giá tr nhp khu gn 30%), Nht Bn
đứng th ba (27.
Tng giá tr xut khu các sn phm t g ca Vit Nam đã đưa ngành chế
biến g tr thành mt trong bn ngành sn xut có giá tr xut khu ln nht ca Vit Nam.
D kiến giá tr xut khu đồ g ca Vit Nam s đạt khong 3,5 t đô la vào năm 2010.
Bên cnh nhng đóng góp cho xã hi v mt s
n phm, to ra ngun thu nhp ngoi t cho
nn kinh tế ca đất nước, các cơ s chế biến sn phm g xut khu đang to vic làm cho
lao động các vùng nông thôn ca Vit Nam. Theo s liu thng kê ca Hip hi g và lâm
sn thì có trên 250 nghìn lao động đang làm vic cho các cơ s chế biến sn phm g xut
1
Báo cáo này vn đang trong quá trình hoàn thin vì vy không ai có quyn trích dn nhng phân tích và s
liu được ghi trong báo cáo nếu không có s đồng ý ca nhóm nghiên cu
Công ngiệp chế biến gỗ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công ngiệp chế biến gỗ - Người đăng: trantrieuhien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Công ngiệp chế biến gỗ 9 10 651