Ktl-icon-tai-lieu

Công tác lanh đạo

Được đăng lên bởi Loan Luong Thi
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1701 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài giảng
C«ng t¸c l·nh ®¹o
NguyÔn Huy Cêng
Bộ môn Marketing

Chương 1.

Nhập môn
Nội dung chính
1. Lãnh đạo là gì? Yếu tố hình thành sự LĐ
2. Vai trò của nhà LĐ
3. Sự khác nhau giữa LĐ và QL
4. Môi trường và kỹ năng LĐ
5. Hướng nghiên cứu

Lĩnh vực, phạm vi/tầm LĐ
LÜnh vùc
• Giáo dục
• Chính trị
• Tôn giáo
• Cộng đồng
• Kinh doanh…

Phạm vi/tầm
- Quốc gia
- Tập đoàn
- Công ty
- Phòng / Ban
- Nhóm nhỏ/ Công nhân

• Ngêi ®ang gi÷ c¬ng vÞ l·nh ®¹o
tácnhµ
LĐ?
•Ai
Ngnghiên
êi mong cứu
muèncông
trë thµnh
l·nh ®¹o
• Ngêi b×nh thêng

*Kh¸i niÖm vÒ LĐ
- Lãnh đạo?
Qua nhiều thập niên, có hơn 850 định
nghĩa về lãnh đạo.
Hỏi 10 người khác nhau thì có 10 ý kiến
khác nhau thế nào là lãnh đạo.

- Theo Hemphill & Coons, 1957.
“Là cư xử cña một c¸ nh©n khi anh ta chỉ đạo các ho¹t
®éng cña nhãm ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu chung”
- Theo Janda, 1960.
“Là dạng đăc biệt cña quan hệ quyền lực được đặc trưng
bởi nhận thức của các thành viên nhóm rằng: một thành
viên khác của nhóm có quyền đòi hỏi những dạng hành vi
đối với các thành viên khác trong hoạt động của họ như là
một thành viên nhóm”
- Theo Tannenbaum, Weschler & Masarik, 1961.
“Là sù ảnh hưởng (tác động) mang tính tương tác, được
thực hiện trong một tình huống, được chỉ đạo thông qua
quá trình thông tin để đạt tới những mục tiêu cụ thể”

- Theo Jacobs, 1970.
“ Là sự tương tác giữa những con người trong đó một
người trình bày những thông tin để những người khác trở
nên bị thuyết phục với những kêt cục của anh ta… và kết
cục này sẽ được hoàn thiện khi đối tượng cư xử theo
những điều được đề nghị hoặc được đòi hỏi”
- Theo

Katz & Kahn, 1978.
“Là sự khởi xướng và duy trì cấu trúc trong sự mong đợi và
sự tương tác”

- Theo Rau & Behling, 1984.
“ Là quá trình ảnh hưởng tới những hoạt động của nhóm có
tổ chức để đạt tới mục tiêu”
> L§ lµ qu¸ tr×nh g©y ảnh hưởng đến ngêi kh¸c nhằm đạt
được mục tiêu đề ra trong những điều kiện hay tình huống
nhất định.

C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n của LĐ
- ChØ ®¹o: Cung cÊp vµ gi¸m sát viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô cña
nh©n viªn ë møc ®é cao nhÊt.
- Híng dÉn, gi¶i thÝch: c¸c Q§, vấn đề và vạch ra híng t¸c
nghiÖp cho nh©n viªn thùc hiÖn.
- Hç trî ®ộng viªn: T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ mäi mÆt ®Ó nh©n
viªn hoµn thµnh nhiÖm vô vµ chia sÎ tr¸ch nhiÖm víi hä trong
viÖc lùa chän Q§, t¹o cho nh©n viªn c¬ héi ®Ó được tháa m·n
cao nhÊt.
- §«n ®èc: Thóc ®Èy nh©n viªn hoµn thµnh c«ng viÖc.
- Lµm g¬ng: trong mäi lĩnh vực, hoàn cảnh, sù thay ®æi.
- Uû quyÒn: Trao tr¸ch nhiÖm, quyÒn Q§ vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
cho cấp dưới/nh...
Bài giảng
C«ng t¸c l·nh ®¹o
NguyÔn Huy C êng
Bộ môn Marketing
Công tác lanh đạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác lanh đạo - Người đăng: Loan Luong Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Công tác lanh đạo 9 10 735