Ktl-icon-tai-lieu

công tác quản lý chi phí

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1433 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời mở đầu
Sản xuất
và khai thác than là mặt hàng xuất khẩu đem lại ngoại tệ cho đất nước, là nguồn
thu nhập chủ yếu cho đời sống và sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong
doanh nghiệp nói riêng, và người dân vùng mỏ Quảng ninh nói chung.

Sản xuất kinh doanh là cơ sở để duy trì sự tồn tại và phát triển của một nền
kinh tế nói chung, của một doanh nghiệp nói riêng. Hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp phải có hiệu quả . Để đạt được kết quả mong muốn đó,
doanh nghiệp phải tiến hành các hoạt động quản lý và một trong những công cụ
không thể thiếu được trong quá trình quản lý là “Kế toán”.
Kế toán là một công cụ quan trọng để theo dõi, quản lý các hoạt động sản xuất
kinh doanh, quản lý tài sản-Vật tư- Tiền vốn của doanh nghiệp, cung cấp các
thông tin kinh tế cho lãnh đạo doanh nghiệp và các cơ quan quản lý làm cơ sở
đánh gía đúng đắn kịp thời và có hệ thống tình hình sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp.
Quá trình sản xuất kinh doanh phải qua nhiều khâu nhiều công đoạn do đó
công tác kế toán cũng phải qua nhiều bước. Trong đó tập hợp chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm kịp thời chính xác là bước cơ bản, là chỉ tiêu kinh tế
quan trọng chủ yếu được các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm vì trên cơ sở
đó đánh gía được thực chất tình hình sản xuất kinh doanh , tình hình thực hiện
kế hoạch giá thành, quá trình thực hiện các định mức tiêu hao về Tài sản- Vật
tư- Tiền vốn . Để từ đó tiến hành phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp
một cách chính xác.
Công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm kịp thời
chính xác là công việc quan trọng đầu tiên giúp doanh nghiệp đề ra được các
quyết định kinh doanh phù hợp trong điều kiện cạnh tranh trên thị trường hiện
1

nay. ý thức được tầm quan trọng của công tác này, với mong muốn được kết hợp
các kiến thức đã học em chọn đề tài “Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá
thành sản phẩm ”. Tại Xí nghiệp khai thác than 790.
Trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp tôi đã cố gắng thu thập tài liệu, số
liệu để phân tích đánh giá đối chiếu với kiến thức đã học, với mong muốn hiểu
biết sâu hơn và có khoa học về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm nói chung và của Xí nghiệp khai thác than 790 nói riêng.

Nội dung thực tập nâng cao I :

Đề tài
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
TẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁC THAN 790.

Gồm có 3 phần chính.
Những vấn đề cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

PHẦN I:

tại Xí nghiệp khai thác than 790.
PHẦN II:

Thự...
Lời mở đầu
Sản xuất
khai thác than là mặt hàng xuất khẩu đem lại ngoại tệ cho đất nước, là nguồn
thu nhập chủ yếu cho đời sống sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong
doanh nghiệp nói riêng, và người dân vùng mỏ Quảng ninh nói chung.
Sản xuất kinh doanh sở để duy trì sự tồn tại và phát triển của một nền
kinh tế nói chung, của một doanh nghiệp i riêng. Hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp phải hiệu quả . Để đạt được kết quả mong muốn đó,
doanh nghiệp phải tiến hành các hoạt động quản một trong những công cụ
không thể thiếu được trong quá trình quản lý là “Kế toán”.
Kế toán là một công cụ quan trọng để theo dõi, quản lý các hoạt động sản xuất
kinh doanh, quản tài sản-Vật tư- Tiền vốn của doanh nghiệp, cung cấp các
thông tin kinh tế cho lãnh đạo doanh nghiệp các quan quản làm sở
đánh gía đúng đắn kịp thời hệ thống tình hình sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp.
Quá trình sản xuất kinh doanh phải qua nhiều khâu nhiều công đoạn do đó
công tác kế toán cũng phải qua nhiều bước. Trong đó tập hợp chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm kịp thời chính c bước bản, chỉ tiêu kinh tế
quan trọng chủ yếu được các nhà quản doanh nghiệp quan tâm trên sở
đó đánh gía được thực chất tình hình sản xuất kinh doanh , tình hình thực hiện
kế hoạch giá thành, q trình thực hiện các định mức tiêu hao về Tài sản- Vật
tư- Tiền vốn . Để từ đó tiến hành phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp
một cách chính xác.
Công tác tập hợp chi phí sản xuất tính g thành sản phẩm kịp thời
chính xác công việc quan trọng đầu tiên giúp doanh nghiệp đề ra được các
quyết định kinh doanh phù hợp trong điều kiện cạnh tranh trên thị trường hiện
1
công tác quản lý chi phí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công tác quản lý chi phí - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
công tác quản lý chi phí 9 10 507