Ktl-icon-tai-lieu

Công tác quản lý vốn

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 841 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
- Nªu tÇm quan träng cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
- T¹i sao l¹i ph¶i qu¶n lý vèn
- Nªu kÕt cÊu cña ®Ò tµi (gåm 3 phÇn)
PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th¬ng m¹i CDT
I. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t chung C«ng ty TNHH x©y dùng th¬ng
m¹i CDT
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH x©y dùng
th¬ng m¹i CDT
2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty
2.1. Chøc n¨ng
2.2. NhiÖm vô
3. §Æc ®iÓm chøc m¸y qu¶n ho¹t ®éng cña c«ng ty s¶n xuÊt
kinh doanh
3.1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty
3.2. Chøc n¨ng
4. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty
4.1. S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm
II. Kh¸i qu¸t mét sè kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc cña C«ng ty nh÷ng n¨m võa qua
1. t¨ng trëng cña c«ng ty doanh thu ®¹t bao nhiªu (%) cña n¨m
2004 so víi n¨m 2003
2. LËp s¬ ®å b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh
PhÇn II: C«ng t¸c qu¶n lý vèn t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th¬ng m¹i
CDT
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ vèn
1. Kh¸i niÖm vÒ vèn cña doanh nghiÖp
2. Ph©n lo¹i vèn kinh doanh
3. Nguån h×nh thµnh vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp
II. Thùc tr¹ng dông vèn kinh doanh cña C«ng ty TNHH x©y dùng
th¬ng m¹i CDT
Công tác quản lý vốn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác quản lý vốn - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Công tác quản lý vốn 9 10 585