Ktl-icon-tai-lieu

Công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây Dựng Thương mại và Công nghệ Minh Quân

Được đăng lên bởi Chòe
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 912 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Họ và tên : Nguyễn Thị Mai Anh
Lớp: Kế toán – Kiểm toán
ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ
Đề tài: Công tác quản trị nhân lực
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LÍ LUẬN VÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG
DOANH NGHIỆP
1.1 Vai trò của quản trị nhân lực
1.1.1 Các khái niệm
a, Khái niệm nhân lực
b, Khái niệm nguồn nhân lực
c, Khái niệm quản trị nhân lực
1.1.2 Vai trò của quản trị nhân lực
a, Về phương diện tổ chức sản xuất kinh doanh
b, Về phương diện hiệu quả kinh tế - xã hội
c, Về phương diện xã hội
1.2 Các nội dung cơ bản của quản trị nhân lực
1.2.1 Hoạch định nhân lực
1.2.2 Tuyển dụng nhân lực
1.2.3 Bố trí sử dụng nhân lực
1.2.4 Đào tạo và phát triển nhân lực
1.2.5 Chính sách đãi ngộ với nhân lực
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực
1.3.1 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh và môi trường kinh doanh
1.3.2 Chiến lược kinh doanh và triết lý kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.3 Trình độ kỹ thuật công nghệ của doanh nghiệp

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG
TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ
MINH QUÂN
2.1 Vài nét về công ty TNHH Tư vấn đầu tư Xây dựng – Thương mại và Công
nghệ Minh Quân
2.1.1 Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3 Vài nét về kết quả kinh doanh của công ty
2.2 Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH Tư vấn đầu tư Xây
dựng – Thương mại và Công nghệ Minh Quân
2.2.1 Hiện trạng nguồn nhân lực của công ty
a, Số lượng lao động của công ty ( số liệu 3 năm gần nhất)
b, Cơ cấu lao động của công ty ( giới tính, tuổi tác, trình độ đào tạo)
2.2.2 Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty
a, Hoạch định nhân lực
b, Tuyển dụng nhân lực
c, Bố trí sử dụng nhân lực
d, Đào tạo và phát triển nhân lực
e, Chính sách đãi ngộ với nhân lực
2.2.3 Nhận xét về công tác quản trị nhân lực tại công ty
a, Ưu điểm
b, Những vấn đề cần giải quyết
CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI
PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG
TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ
MINH QUÂN
3.1 Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty

3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty
Kết luận và phụ lục

...
Họ và tên : Nguyễn Thị Mai Anh
Lớp: Kế toán – Kiểm toán
ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ
Đề tài: Công tác quản trị nhân lực
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LÍ LUẬN VÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG
DOANH NGHIỆP
1.1 Vai trò của quản trị nhân lực
1.1.1 Các khái niệm
a, Khái niệm nhân lực
b, Khái niệm nguồn nhân lực
c, Khái niệm quản trị nhân lực
1.1.2 Vai trò của quản trị nhân lực
a, Về phương diện tổ chức sản xuất kinh doanh
b, Về phương diện hiệu quả kinh tế - xã hội
c, Về phương diện xã hội
1.2 Các nội dung cơ bản của quản trị nhân lực
1.2.1 Hoạch định nhân lực
1.2.2 Tuyển dụng nhân lực
1.2.3 Bố trí sử dụng nhân lực
1.2.4 Đào tạo và phát triển nhân lực
1.2.5 Chính sách đãi ngộ với nhân lực
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực
1.3.1 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh và môi trường kinh doanh
1.3.2 Chiến lược kinh doanh và triết lý kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.3 Trình độ kỹ thuật công nghệ của doanh nghiệp
Công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây Dựng Thương mại và Công nghệ Minh Quân - Trang 2
Công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây Dựng Thương mại và Công nghệ Minh Quân - Người đăng: Chòe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây Dựng Thương mại và Công nghệ Minh Quân 9 10 983