Ktl-icon-tai-lieu

công tác xây dựng đảng

Được đăng lên bởi kimtien78
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 2
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẢNG
VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY
(Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên chính
khối Đảng, đoàn thể năm 2013)

Phần thứ nhất
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN
VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN
1. Một số vấn đề về lý luận
“Đảng cầm quyền” là khái niệm dùng trong khoa học chính trị, chỉ một
đảng chính trị đại diện cho một giai cấp đang nắm giữ và lãnh đạo chính quyền
để điều hành, quản lý đất nước nhằm thực hiện lợi ích của giai cấp mình. Đối
với Đảng ta, khái niệm “Đảng cầm quyền” là để chỉ vai trò của Đảng khi Đảng
đã giành được chính quyền; Đảng lãnh đạo toàn xã hội bằng chính quyền, thông
qua chính quyền và các đoàn thể nhân dân.
Khái niệm “Đảng cầm quyền” lần đầu tiên được V.I.Lênin nêu ra. Sau này
Hồ Chí Minh và Đảng ta đã sử dụng các thuật ngữ để nói về vai trò cầm quyền
của Đảng như: Đảng giành được chính quyền, Đảng nắm chính quyền, Đảng lãnh
đạo chính quyền, Đảng cầm quyền. Trong Di chúc dặn lại, Bác viết: “Đảng ta là
một đảng cầm quyền”. Trong Điều lệ Đảng được Đại hội X của Đảng thông qua
cũng khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền”.
Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng khi đã giành được chính quyền
khác rất nhiều so với khi chưa có chính quyền.
Trước khi có chính quyền, phương thức lãnh đạo của Đảng chủ yếu là các
tổ chức đảng và đảng viên trực tiếp tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương
đến các hội, đoàn thể, quần chúng “cốt cán”, thậm chí đến từng người dân; từ đó
tổ chức nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Quan hệ của Đảng
với nhân dân là quan hệ máu thịt; mọi sự xa rời nhân dân đều có thể dẫn đến tổn
thất cho cách mạng, cho sinh mệnh của ngay bản thân tổ chức đảng và đảng
viên. Trong điều kiện chưa có chính quyền, trong Đảng không có điều kiện để
phát sinh, phát triển các tệ nạn như quan liêu, mệnh lệnh, ức hiếp quần chúng.
Khi đã có chính quyền thì chính quyền là công cụ mạnh mẽ, sắc bén nhất
để đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống, bảo đảm sự
lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội. Trong phương thức cầm quyền, ngoài
cách thức tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục nhân dân, Đảng lãnh đạo chính
24

quyền (Nhà nước) thể chế hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành
Hiến pháp, pháp luật, kế hoạch… và tổ chức nhân dân thực hiện. Thực chất của
Đảng cầm quyền là: Đảng lãnh đạo chính quyền và thông qua chính quyền để
nhân dân làm chủ Nhà nước, làm chủ xã hội. Trong điều kiện Đảng đã có chính
quyền, V.I.L...
CHUYÊN ĐỀ 2
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẢNG
VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY
(Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên chính
khối Đảng, đoàn thể năm 2013)
Phần thứ nhất
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN
VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN
1. Một số vấn đề về lý luận
“Đảng cầm quyền” khái niệm dùng trong khoa học chính trị, chỉ một
đảng chính trị đại diện cho một giai cấp đang nắm givà lãnh đạo chính quyền
để điều hành, quản đất nước nhằm thực hiện lợi ích của giai cấp mình. Đối
với Đảng ta, khái niệm “Đảng cầm quyền” đ chỉ vai trò của Đảng khi Đảng
đã giành được chính quyền; Đảng lãnh đạo toàn hội bằng chính quyền, thông
qua chính quyền và các đoàn thể nhân dân.
Khái niệm “Đảng cầm quyền” lần đầu tiên được V.I.Lênin nêu ra. Sau này
Hồ Chí Minh và Đảng ta đã s dng các thuật ng để nói về vai trò cầm quyền
của Đảng như: Đảng giành được chính quyền, Đảng nắm chính quyền, Đảng lãnh
đạo chính quyền, Đng cầm quyền. Trong Di chúc dặn lại, Bác viết: “Đảng ta
một đảng cầm quyền”. Trong Điều lệ Đảng được Đại hội X của Đảng thông qua
ng khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Namđảng cầm quyền”.
Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng khi đã giành được chính quyền
khác rất nhiều so với khi chưa có chính quyền.
Trước khichính quyền, phương thức lãnh đạo của Đảng chủ yếu là các
tổ chức đảng và đảng viên trực tiếp tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương
đến các hội, đoàn thể, quần chúng “cốt cán”, thậm chí đến từng người dân; từ đó
tổ chức nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Quan hệ của Đảng
với nhân dân là quan hệ máu thịt; mọi sự xa rời nhân dân đềuthể dẫn đến tổn
thất cho cách mạng, cho sinh mệnh của ngay bản thân t chức đảng và đảng
viên. Trong điều kiện chưa chính quyền, trong Đảng không điều kiện để
phát sinh, phát triển các tệ nạn như quan liêu, mệnh lệnh, ức hiếp quần chúng.
Khi đã chính quyền thì chính quyền công cụ mạnh mẽ, sắc bén nhất
để đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống, bảo đảm s
lãnh đạo của Đảng đối với toàn hội. Trong phương thức cầm quyền, ngoài
cách thức tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục nhân dân, Đảng lãnh đạo chính
24
công tác xây dựng đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công tác xây dựng đảng - Người đăng: kimtien78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
công tác xây dựng đảng 9 10 194