Ktl-icon-tai-lieu

công thức kinh tế lượng

Được đăng lên bởi Nguyễn Hậu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lê Quang Hiến

A6QTK49

Email: lequanghien.k49.ftu@gmail.com

TỔNG KẾT CÔNG THỨC KINH TẾ LƯỢNG
Bài toán
Hai biến
Xác định E(Y/Xi) = f(Xi) = β1 + β 2Xi
PRF
Yi = β 1 + β 2Xi + ui
Xác
SRF

định

Đa biến

E (Y | X 2 ,... X k ) = β1 + β 2 X 2i + ... + β k X ki

Yˆi = βˆ1 + βˆ2 X i
n

βˆ2 =

∑Y X
i

i =1
n

∑X

i

2
i

− n. X .Y

− n.( X )

; βˆ1 = Y − βˆ2 X

Yi = β1 + β 2 X 2i + ... + β k X ki + U i
Yˆi = βˆ1 + βˆ2 X 2i + ... + βˆk X ki + ei
Các giá trị βˆ sẽ lấy ở phần Coefficient trong
bảng kết quả Eview

2

i =1

Ý
nghĩa
các hệ số
hồi quy

βˆ > 0: X tăng 1 đơn vị thì Y tăng βˆ đơn vị
βˆ <0: X tăng 1 đơn vị thì Y giảm βˆ đơn vị

Nói ý nghĩa biến nào thì cố định các biến còn
lại.
VD: nói ý nghĩa của βˆ1 thì cố định các biến
X2, X3.
βˆ1 > 0: X2 không đổi, nếu X1 tăng 1 đvị thì Y
tăng βˆ1 đvị.

Tổng các TSS = ∑௡௜ୀଵ ‫ݕ‬௜ଶ = ∑௡௜ୀଵ(ܻ௜ − ܻ)2
bình
n
ESS= βˆ22
xi2
phương

Giải ma trận, nhưng không cần tính đến.
Tra trong bảng kq Eview
Sum squared resid: RSS

∑
i =1

n

RSS =

2
i

∑e

=TSS – RSS

i =1

Tính hệ số
xác định
Hệ
tương
riêng
và
cthức
quan

R2 =

ESS
RSS
= 1−
TSS
TSS

R2 =

ESS
RSS
= 1−
TSS
TSS

số Mô hình hồi quy 3 biến:
quan Yi = β1+β2.X2i + β3.X3i + Ui
phần
‫ݎ‬ଵଶ − ‫ݎ‬ଵଷ . ‫ݎ‬ଶଷ
‫ݎ‬ଵଷ − ‫ݎ‬ଵଶ . ‫ݎ‬ଶଷ
‫ݎ‬ଶଷ − ‫ݎ‬ଵଶ . ‫ݎ‬ଵଷ
, ‫ݎ‬ଵଷ,ଶ =
, ‫ݎ‬ଶଷ,ଵ =
các ‫ݎ‬ଵଶ,ଷ =
ଶ
ଶ
ଶ
ଶ
ଶ )(1
ଶ
ඥ(1 − ‫ݎ‬ଵଷ )(1 − ‫ݎ‬ଶଷ )
ඥ(1 − ‫ݎ‬ଵଶ)(1 − ‫ݎ‬ଶଷ )
ඥ(1 − ‫ݎ‬ଵଶ
)
− ‫ݎ‬ଵଷ
liên
మ
మ
௥
ା௥
ିଶ௥
௥
௥
భమ
భయ
మయ
భమ
భయ
ଶ
ଶ ). ଶ
ଶ
ଶ ). ଶ
ܴଶ =
, ܴ ଶ = ‫ݎ‬ଵଶ
+ (1 − ‫ݎ‬ଵଶ
‫ݎ‬ଵଷ,ଶ = ‫ݎ‬ଵଷ
+ (1 − ‫ݎ‬ଵଷ
‫ݎ‬ଵଶ,ଷ
ଵି௥మ
మయ

Var( βˆ2 ) = ∑

δ2
మ
మ )
(ଵି௥మయ
௫మ೔

Trong đó, ‫ݎ‬ଵଶ,ଷ là hệ số tương quan giữa biến Y và X2 trong khi X3 không đổi. Tương tự ta sẽ có
với ‫ݎ‬ଵଷ,ଶ , ‫ݎ‬ଶଷ,ଵ

Hệ số xác ܴ 2=R2 + (1 –R2).௡ିଵ
௡ିଶ
định hiệu
2
ܴ
có
thể
âm,
trong
TH này, quy ước ܴ2=0
chỉnh
n
Ước lượng
ei2
của δ , se(
ˆ 2 i =1 = ோௌௌ
βˆ ), Var( δ =
௡ି ଶ

ܴ2=R2 + (1 –R2).௡ି௞ ( k là số tham số của mô
hình)

βˆ )

Tra trong bảng Eview:

∑

n−2
n

( )

var βˆ1 =

∑X
i =1
n

2
i

n∑ xi2
i =1

( )

ˆ
δ 2 ; var β 2 =

δ

2

n

∑x

2
i

i =1

Fb: 

௡ିଵ

n

δˆ 2 =

2
i

∑e
i =1

n−k

ோௌௌ

= ௡ି ௞

δˆ : dòng S.E of regression
SE ( βˆ1 ) : cột Std. Error dòng 1
SE ( βˆ2 ): cột Std. Error dòng 2

yahoo: jackychan_boy_9x

Lê Quang Hiến

A6QTK49

n

SE ( βˆ1 ) =

∑X
i =1
n

2
i

δ

; SE ( βˆ 2 ) =

n ∑ x i2

Email: lequanghien.k49.ftu@gmail.com

δ

∑x

2
i

i =1

Kiểm định PP giá trị tới hạn:
PP giá trị tới hạn:
sự phù hợp B1: Lập giả thiết Ho: β=0 ; H1: β≠0
B1: Lập giả thiết Ho: β=0 ; H1: β≠0
ோమ
௡ି௞...
Lê Quang Hiến A6QTK49 Email: lequanghien.k49.ftu@gmail.com
Fb: http://www.facebook.com/lequanghien92 yahoo: jackychan_boy_9x
TNG KT CÔNG THC KINH T LƯỢNG
Bài toán
Hai bi
ế
n
Đa bi
ế
n
Xác định
PRF
E(Y/X
i
) = f(X
i
) = β
1
+ β
2
X
i
Y
i
= β
1
+ β
2
X
i
+ u
i
kikik
XXXXYE
β
β
β
+
+
+
=
...),...|(
2212
ikikii
UXXY
+
+
+
+
=
β
β
β
...
221
Xác định
SRF
ii
XY
21
ˆ
ˆ
ˆ
ββ
+=
=
=
=
n
i
i
n
i
ii
XnX
YXnXY
1
22
1
2
).(
..
ˆ
β
;
XY
21
ˆˆ
ββ
=
ikikii
eXXY ++++=
βββ
ˆ
...
ˆ
ˆ
ˆ
221
Các giá tr
β
s ly phn Coefficient trong
bng kết qu Eview
Ý nghĩa
các h s
hi quy
β
ˆ
> 0: X tăng 1 đơn v thì Y tăng
β
ˆ
đơn v
β
<0: X tăng 1 đơn v thì Y gim
β
đơn v
Nói ý nghĩa biến nào tc đnh các biến còn
li.
VD: nói ý nghĩa ca
1
β
thì c định các biến
X
2
, X
3.
1
β
> 0: X
2
không đổi, nếu X
1
tăng 1 đv tY
tăng
1
ˆ
β
đv.
Tng các
bình
phương
TSS =
ݕ
=
(
ܻ
ܻ
)
2
ESS=
=
n
i
i
x
1
22
2
ˆ
β
RSS =
=
n
i
i
e
1
2
=TSS – RSS
Gii ma trn, nhưng không cn tính đến.
Tra trong bng kq Eview
Sum squared resid: RSS
Tính h s
xác định
TSS
RSS
TSS
ESS
R == 1
2
TSS
RSS
TSS
ESS
R == 1
2
H s
tương quan
riêng phn
các
cthc liên
quan
Mô hình hi quy 3 biến:
Y
i
= β
1
+β
2.
X
2i
+ β
3
.X
3i
+ U
i
ݎ
ଵଶ,ଷ
=
ݎ
ଵଶ
− ݎ
ଵଷ
. ݎ
ଶଷ
(
1 − ݎ
ଵଷ
)
(1 − ݎ
ଶଷ
)
, ݎ
ଵଷ,ଶ
=
ݎ
ଵଷ
− ݎ
ଵଶ
.ݎ
ଶଷ
(
1 − ݎ
ଵଶ
)(
1 − ݎ
ଶଷ
)
, ݎ
ଶଷ,ଵ
=
ݎ
ଶଷ
− ݎ
ଵଶ
. ݎ
ଵଷ
(
1 − ݎ
ଵଶ
)
(1 − ݎ
ଵଷ
)
ܴ
=
భమ
ା௥
భయ
ିଶ௥
భమ
భయ
మయ
ଵି௥
మయ
, ܴ
= ݎ
ଵଶ
+
(
1 − ݎ
ଵଶ
)
. ݎ
ଵଷ,ଶ
= ݎ
ଵଷ
+
(
1 − ݎ
ଵଷ
)
. ݎ
ଵଶ,ଷ
Var(
2
β
) =
2
δ
మ೔
(ଵି௥
మయ
)
Trong đó,
ݎ
ଵଶ
,
h s tương quan gia biến Y và X
2
trong khi X
3
không đổi. Tương t ta s có
vi
ݎ
ଵଷ
,
,
ݎ
ଶଷ
,
H s xác
định hiu
ch
nh
ܴ
2
=R
2
+ (1 –R
2
).
ି
ି
ܴ
2
có th âm, trong TH này, quy ước
ܴ
2
=0
ܴ
2
=R
2
+ (1 R
2
).
ି
ି
( k s tham s ca
hình)
Ước lượng
ca
δ
, se(
β
), Var(
β
ˆ
)
2
ˆ
1
2
2
=
=
n
e
n
i
i
δ
=
ோௌௌ
௡ି
( )
2
1
2
1
2
1
ˆ
var
δβ
=
=
=
n
i
i
n
i
i
xn
X
;
=
=
n
i
i
x
1
2
2
2
ˆ
var
δ
β
k
n
e
n
i
i
=
=1
2
2
ˆ
δ
=
ோௌௌ
௡ି ௞
Tra trong bng Eview:
δ
ˆ
: dòng S.E of regression
)
ˆ
(
1
β
SE
: ct Std. Error dòng 1
2
(
β
SE
): ct Std. Error dòng 2
công thức kinh tế lượng - Trang 2
công thức kinh tế lượng - Người đăng: Nguyễn Hậu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
công thức kinh tế lượng 9 10 273