Ktl-icon-tai-lieu

Công thức kinh tế lượng

Được đăng lên bởi Mỹ Ngọc
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
Ậ
Phân tổ với các khoảng cách tổ bằng nhau.

hi 

X imax  X imin
n

Trong đó:
hi : Trị số khoảng cách tổ.
X imax : Lượng biến lớn nhất của tiêu thức phân tổ.
X imin : Lượng biến nhỏ nhất của tiêu thức phân tổ.

n : Số tổ cần chia.
ác bước phân tổ thống kê:
Bước 1: Lựa chọn tiêu thức phân tổ.
Bước 2: Xác định số tổ cần phân và khoảng cách tổ.
Bước 3: Phân phối các đơn vị vào từng tổ.
Ố
ST
T

Tên

Công thức
ố tu t đối t ời

1

2

Số tương đối động
thái
( T§ T § G ), ( T§ TLH )
Số tương đối kế
hoạch
( TKH ),

ơn
vị

Chú thích

v số tu t đối t ời đi

y1
y0
y
 i
yi 1

%,
pđv

yKH
y0

%,
pđv

T§ T § G 

T§ TLH

TKH 

y1 : Mức độ của hi n tượng k nghiên cứu.
y0 : Mức độ của hi n tượng k gốc.

T§ T § G : Số tương đối động t ái định gốc (Tốc độ PT định gốc).
T§ TLH : Số tương đối động thái liên hoàn (Tốc độ PT liên hoàn).
TKH : Số tương đối nhi m vụ kế hoạch.
TTK : Số tương đối hoàn thành kế hoạch.

yKH : Mức độ của hi n tượng k kế hoạch.
y0 : Mức độ thực tế của chỉ tiêu ở k gốc so sánh.
y1 : Mức độ của hi n tượng k báo cáo.

y1
yKH
Hệ quả:

( TTK )

TTK 

TDT  TKH  TTK
 TTK 

3

Số tương đối kết cấu
( TKC )

4

Số tương đối cường
độ ( TCD )

5

Số tương đối không
gian
( TKG )

1

Số bình quân cộng
giản đơn
(X )

TDT
v
TKH

TKH 

%,
pđv

ybq

TKC 

yTT
m
TC § 
n
x
TKG  1
x2

%,
pđv
%,
pđv

n

X

X

i 1

Số bình quân cộng
gia quyền ( X )

X

X
i 1

i

8

3

Số bình quân chung
từ các số bình quân tổ
( Xt )

x1 : Mức độ của hi n tượng ở không gian thứ nhất cần phân tích.
x2 : Mức độ của hi n tượng ở không gian thứ ai dùng l cơ sở so
sánh.
đvt

X i : Lượng biến (i=1, 2, …, n)
n : Số đơn vị trong tổng th .

đvt

X i : Lượng biến (i=1, 2, …, n)

i

 fi

f

f i : Quyền số (Tần số)

X max  X min
2
(với lượng biến có khoảng cách tổ)
k

X
i 1

i

 ni

k

n
i 1

X i  fi : Gia quyền

i

Xg 

Xt 

yTT : Mức độ của tổng th .
m : Mức độ của hi n tượng cần đán giá p ổ biến.
n : Mức độ của hi n tượng n o đó có liên quan.

n

i 1

Trị số giữa
( Xg )

ybq : Mức độ của bộ phận.

n

n

2

TDT
TTK

i

đvt

X max : Lượng biến lớn nhất của tổ.

X min : Lượng biến nhỏ nhất của tổ.
đvt

X i : Số bình quân tổ i.

ni : Quyền số hoặc số đơn vị tổ i.
K: Số lượng tổ.

đvt

n

X
4

Số bìn quân điều
hoà gia quyền
(X )

1

Số bình quân nhân
giản đơn
(X )

Số bình quân nhân
gia quyền ( X )

i 1
n

i

M i  X i  fi : Gia quyền.
(Vận dụng i c ưa biết tần số hay tần số ẩn)

Mi

X
i 1

i

Khi: M1  M 2  ...  M n  M thì:
n
X n
1

...
ÔN TP MÔN NGUYÊN LÝ THNG KÊ

Phân t vi các khong cách t bng nhau.
max min
ii
i
XX
h
n

i
h
: Tr s khong cách t.
max
i
X
: ng bin ln nht ca tiêu thc phân t.
min
i
X
ng bin nh nht ca tiêu thc phân t.
n
: S t cn chia.
c phân t thng kê:
c 1: La chn tiêu thc phân t.
nh s t cn phân và khong cách t.
c 3: Phân ph vào tng t.

ST
T
Tên

v
Chú thích
 

1
S ng
thái
(
§§
TG
T
), (
§
TLH
T
)
1
§§
0
TG
y
T
y
§
1
i
TLH
i
y
T
y
%,

1
y
: M ca hing k nghiên cu.
0
y
: M ca hing k gc.
§§
TG
T
: S nh gc (T nh gc).
§
TLH
T
: S ng thái liên hoàn (T PT liên hoàn).
2
S i k
hoch
(
KH
T
),
0
KH
KH
y
T
y
%,

KH
T
: S i nhim v k hoch.
TK
T
: S i hoàn thành k hoch.
Công thức kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức kinh tế lượng - Người đăng: Mỹ Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Công thức kinh tế lượng 9 10 793