Ktl-icon-tai-lieu

Công thức nguyên lý thống kê kinh tế

Được đăng lên bởi Hiền Bé Bi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trần Nguyễn Toàn Trung

CÔNG THỨC NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ
1.Số trung bình số học giản đơn (Mean)
 xi
x
n
• x : Số trung bình
• xi : Giá trị lượng biến quan sát
• n : Số quan sát
2. Số trung bình số học gia quyền (Weighted mean):
x

 x .f
f
i

i

i

3. Số trung bình điều hòa (Harmonic mean):
x

M
M
x

i
i

i



x f
x .f
 x
i.

i

i

i

i

 Phương pháp xác định số trung vị:
Tài liệu phân tổ có khoảng cách tổ: ta tìm tổ chứa số trung vị
f
- Giá trị  i lớn hơn gần nhất với tần số tích lũy của tổ nào thì tổ đó chứa số
2
trung vị.
( f i ) / 2  S Me 1
Me  xMe (min)  k Me
f Me
4. Khoảng biến động R (Range):
R = Xmax – Xmin
5. Độ lệch tuyệt đối trung bình:
d 

x

i

 x

n

xi : giá trị lượng biến thứ i
n : Số quan sát
d 

 ( x  x) f
f
i

i

i

6. Phương sai (Variances):
* Phương sai tổng thể:
* Phương sai mẫu:

(khi có tần số)
( xi   ) 2

2
 
N

S2 

 (x

i

 x) 2

n 1

1

Nếu dãy số có tần số fi:
S

2

2
i

x


fi  n x

2

n 1

7. Số tương đối động thái (lần, %):
y
 1
số tương đối động thái
y0
• y1: mức độ cần nghiên cứu (mức độ kỳ báo cáo)
• y0: mức độ kỳ gốc (mức độ làm cơ sở so sánh)
8. Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch (KH):
y
KH  KH 100%
y KH : Mức kế hoạch
y0
y 0 : Mức thực tế ở kỳ gốc
9. Số tương đối hoàn thành kế hoạch (HT):
HT 

y1
100%
y KH

y1 : Mức thực tế đạt được

10. Mối liên hệ giữa số tương đối động thái và số tương đối kế hoạch:

y1 yKH y1


KH HT
y0 y0 yKH

11. Số tương đối kết cấu (%):

Số tương đối kết cấu =(số tương đối từng bộ phận): (số tuyệt đối tổng thể)
12. Chỉ số cá thể:
ip 

p1
p0

13. Chỉ số tổng hợp: chỉ số tổng hợp nghiên cứu về giá của sản phẩm
a/ Phương pháp Laspeyres: chọn trọng số ở kỳ gốc làm căn bản để so sánh.
 p1q0
Ip 
 p 0 q0

b. Phương pháp Paasche: chọn trọng số ở kỳ nghiên cứu làm căn bản để so sánh.

pq

1 1

Ip 

pq

0 1

2

Lưu ý: muốn nhận xét về lượng tuyệt đối ta lấy tử số trừ đi mẫu số.
14. Chỉ số tổng hợp nghiên cứu sự biến động của khối lượng sản phẩm
a/ Phương pháp Laspeyres: chọn trọng số ở kỳ gốc làm căn bản để so sánh.

q p
1

0

Iq 

q

0

p0

b/ Phương pháp Paasche: chọn trọng số ở kỳ nghiên cứu làm căn bản để so sánh
 q1 p1
Iq 
 q0 p1

15. Chỉ số trung bình số học về biến động của chỉ tiêu khối lượng
Trong trường hợp tài liệu chỉ cho giá trị kỳ gốc (p0q0) và chỉ số khối lượng cá thể
(iq).
q
 q1 p0  q1 q0 p0  iq q0 p0
0
Iq 


 q0 p0  q0 p0
 q0 p0

16. Chỉ số không gian:
a. Chỉ số tổng hợp nghiên cứu sự biến động của chỉ tiêu chất lượng ...
Trần Nguyễn Toàn Trung
CÔNG THỨC NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ
1.Số trung bình số học giản đơn (Mean)
x
: Số trung bình
xi : Giá trị lượng biến quan sát
n : Số quan sát
2. Số trung bình số học gia quyền (Weighted mean):
3. Số trung bình điều hòa (Harmonic mean):
Phương pháp xác định số trung vị:
Tài liệu phân tổ có khoảng cách tổ: ta tìm tổ chứa số trung vị
- Giá trị
2
i
f
lớn hơn gần nhất với tần số tích lũy của tổ nào thì tổ đó chứa số
trung vị.
4. Khoảng biến động R (Range):
R = Xmax – Xmin
5. Độ lệch tuyệt đối trung bình:
(khi có tần số)
6. Phương sai (Variances):
* Phương sai tổng thể:
* Phương sai mẫu:
1
n
x
x
i
i
ii
f
fx
x
.
i
ii
ii
i
i
i
x
fx
fx
x
M
M
x
.
.
n
xx
d
i
x
i
: giá trị lượng biến thứ i
n : Số quan sát
i
ii
f
fxx
d
)(
N
x
i
2
2
)(
Me
Mei
MeMe
f
Sf
kx
1
(min)
2/)(
Me
Công thức nguyên lý thống kê kinh tế - Trang 2
Công thức nguyên lý thống kê kinh tế - Người đăng: Hiền Bé Bi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Công thức nguyên lý thống kê kinh tế 9 10 321