Ktl-icon-tai-lieu

Công ty bbc

Được đăng lên bởi Mal Gnurt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUỒN VỐN

2010

tỷ trọng

2011

tỷ trọng

2012

tỷ trọng

Nợ phải trả

214267

28.24%

211891

26.95%

189182

24.62%

Nợ ngắn hạn

183691

24.21%

209357

26.63%

187431

24.39%

Nợ dài hạn

30576

4.03%

2533

0.32%

1751

0.23%

544574

71.76%

574307

73.05%

579196

75.38%

544574

71.76%

574307

73.05%

579196

75.38%

Vốn đầu tư
của chủ sở hữu

154208

20.32%

154208

19.61%

154208

20.07%

Thặng dư
vốn cổ phần

302727

39.89%

302727

38.51%

302727

39.40%

Chênh lệch
tỷ giá hối đoái

-543

-0.07%

317

0.04%

-

0.00%

Quỹ đầu tư
phát triển

39909

5.26%

62102

7.90%

85330

11.11%

Quỹ dự
phòng tài chính

7155

0.94%

9244

1.18%

11562

1.50%

Lợi nhuận
chưa phân phối

41118

5.42%

45709

5.81%

25369

3.30%

TỔNG CỘNG
NGUỒN VỐN

758841

100%

786198

100%

768378

100%

VỐN CHỦ SỞ
HỮU (400 = 410
+ 430)
Vốn chủ sở
hữu

PHÂN TÍCH KẾT CẤU NĂM 2010-2011-2012 VỀ NGUỒN VỐN

Nhận xét:
Tổng nguồn vốn 2012 so với 2010 tăng 9.537 triệu đồng từ
758.841 triệu đồng lên 768.378 triệu đồng
Trong đó:
1.

Nợ phải trả 2012 so 2010 giảm 24.485 triệu từ 214.267 triệu
xuống 189.182 triệu đồng làm tỷ trọng so với tổng nguồn
vốn giảm 3,62%.

•

Nợ ngắn hạn : tăng không đáng kể 183.691 triệu đồng lên
187.431 triệu đồng làm tỷ trọng cũng tăng nhẹ 0,18%, tuy
nhiên nợ ngắn hạn lại chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong
tổng nguồn vốn, năm 2012 là 24,39% và 24,21% năm 2010.

•

Nợ dài hạn : năm 2012 giảm mạnh so với 2010 là 28.825
triệu đồng từ 30.576 triệu đồng xuống còn 1.751 triệu đồng,
tuy nhiên do nợ dài hạn chiếm tỷ trong bé trong tổng nguồn
vốn, năm 2010 là 4,03% và 0,23% năm 2012 nên tỷ trọng
của nợ ngắn hạn giảm chỉ 3,8%.



2.

Vì vậy, có thể thấy năm 2012 so 2010 thì nợ ngắn hạn tăng
không đáng kể 0,18% còn nợ dài hạn lại giảm mạnh nhưng
lại chiếm tỷ trọng quá bé nên tỷ trọng nợ dài hạn giảm chỉ
3,8% làm cho nợ phải trả cũng giảm nhẹ 3,62%.
Nguồn vốn của chủ sỡ hữu năm 2012 so 2010 tăng 34.622
triệu đồng từ 544.574 triệu đồng lên 579.196 triệu đồng.
nguồn vốn chủ sỡ hữu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn
vốn năm 2012 là 75,38% và 71,76% năm 2010 tăng 3,62%.

•

Thặng dư vốn cổ phần năm 2012 so với năm 2010 không
tăng không giảm là 302.727 triệu đồng chiếm tỷ trọng lớn
trong tổng nguồn vốn năm 2012 là 39,40% và 39,89% năm
2010.

•

Quỹ đầu tư và phát triển năm 2012 tăng mạnh so năm 2010
từ 39.909 triệu đồng năm 2010 lên 85.330 triệu đồng 2012.
Và quỹ dự phòng tài chính cũng tăng mạnh từ 7.155 triệu
đồng năm 2010 lên 11.562 năm 2012. Tuy nhiên, tỷ trong
quỹ...
NGUỒN VỐN 2010 tỷ trọng 2011 tỷ trọng 2012 tỷ trọng
Nợ phải trả 214267 28.24% 211891 26.95% 189182
24.62%
Nợ ngắn hạn 183691 24.21% 209357 26.63% 187431
24.39%
Nợ dài hạn 30576 4.03% 2533 0.32% 1751
0.23%
VỐN CHỦ SỞ
HỮU (400 = 410
+ 430)
544574 71.76% 574307 73.05% 579196
75.38%
Vốn chủ sở
hữu
544574 71.76% 574307 73.05% 579196
75.38%
Vốn đầu tư
của chủ sở hữu
154208 20.32% 154208 19.61% 154208
20.07%
Thặng dư
vốn cổ phần
302727 39.89% 302727 38.51% 302727
39.40%
Chênh lệch
tỷ giá hối đoái
-543 -0.07% 317 0.04% -
0.00%
Quỹ đầu tư
phát triển
39909 5.26% 62102 7.90% 85330
11.11%
Quỹ dự
phòng tài chính
7155 0.94% 9244 1.18% 11562
1.50%
Lợi nhuận
chưa phân phối
41118 5.42% 45709 5.81% 25369
3.30%
TỔNG CỘNG
NGUỒN VỐN
758841 100% 786198 100% 768378 100%
PHÂN TÍCH K T C U NĂM 2010-2011-2012 V NGU N V N
Công ty bbc - Trang 2
Công ty bbc - Người đăng: Mal Gnurt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Công ty bbc 9 10 191