Ktl-icon-tai-lieu

Công ty cổ phần

Được đăng lên bởi Likbee Cat
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Heolu
Coâ
&
CaùcBaïn

Ñeàtaøi:
Ñeàtaøi:

COÂNG TY COÅ PHAÀN

1

G/V: Ngô Ý Nhi



2

THAØNH VIEÂN NHOÙM

1
1

HaøThòHueä

2

NguyeãnThòHoa

3

NguyeãnThuøyTrang

4

TraànThieânAnh

5

ÑaëngVaênHoaøng

6

LeâNöõVaânAnh

7

LeâThòMyõTrinh

<NOÄI DUNGCHÍNH>

3

1

Kháiniệmvàđặcđiểm

2

Cổphần,cổđông,cổphiếu,tráiphiếu

3

Thànhlậpcôngty

4

Cơ cấu tổ chức côngty

1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM

A

KHÁI NIỆM

Côngtycổphần:

4



Vốnđiềulệcôngtyđượcchianhiềuphầnbằngnhaugọilàcổphần.



Thànhviênlàtổchức,cánhânsốlượngcổđôngtốithiểulà 3vàkhônghạnchếsốlượngtốiđa.



Cóquyềnpháthànhchứngkhoáncácloạiđểhuyđộngvốn.



Cổđôngcóquyềntự dochuyểnnhượngcổphầncủamìnhchongườikhác.

1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM

A

KHÁI NIỆM

CôngtyTNHH 2thànhviên:

 VốnđiềulệcôngtyTNHH 2thànhviêntùytheokhảnăngvốngóp.
 Sốlượngthànhviênkhôngquá 50.
 Khôngđượcquyềnpháthành.
 Phầnvốngópcủathànhviênchỉđượcchuyểnnhượngtheoquyđịnhtạiđiều43, 44,
45củaluậtdoanhnghiệp.

5

1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM

B

Côn

KHAC NHAU



Cty
T

hần
p
ổ
c
g ty

Vốnđiềulệđượcchianhiềuphầnbằngnhau,vi
ệcgópvốnđượcthựchiệnthôngquaviệcmua



cổphần.

NHH
2 TV

Có
TSriêng,khigópvốnphảichịuthủtụcchuy
ểnquyềnsởhữu.
Thànhviênctycóthể




Sốlượngcổđôngđượcquyđịnhtốithiểu3.

Ctycổphầnđượctự
dochuyểnnhượngtrừtrườnghợpphápluậtq
uyđịnhkhác.

6

ĐẶC ĐIỂM




làcánhântổchứcvớisốlượngTVtốithiểu2
&tốiđa50.
Thànhviêncôngtykhôngthểtự
dochuyểnnhượngphầngópvốncủamình.

1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM

B

ĐẶC ĐIỂM

 Giốngnhau:
CôngtycổphầnvàcôngtyTNHH
2thànhviênđềucótưcáchphápnhânkểtừkhiđượccấpchứngnhậnđăngkýkinhdoanh.

7

2.
A

CỔ PHẦN,CỔ ĐÔNG
CỔPHIẾU, TRÁI PHIẾU

CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG



Vốn điều lệ của côngtycổphầnđượcchiathànhnhiềuphầnbằngnhaugọilàcổphần.



Côngtycổphầncóthể
cónhiềuloạicổphầnkhácnhau,baogồmcổphầnphổthôngvàcổphầnưuđãivớicáccáchưuđãi
khácnhau:Vềmứcbiểuquyết,vềcổtức,vềkhảnănglấylạiphầnvốngóp.



8

Cổđônglàchủsởhữucổphầncôngty.

2.
A

CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG
CỔPHIẾU, TRÁI PHIẾU

CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG

Cổ phần phổ thông: Là cổ phần bắt buộc phải có đối với mọi công ty cổ phần.
Cổ đông phổ thônglà chủ sở hữu của cổ phần cổ thông.

9

2.
A



CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG
CỔPHIẾU, TRÁI PHIẾU

CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG

Cổ phần ưu đãi ...
Heolu
Coâ
&
CaùcBaïn
Công ty cổ phần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công ty cổ phần - Người đăng: Likbee Cat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Công ty cổ phần 9 10 655