Ktl-icon-tai-lieu

Công ty cổ phần LICOGI 19

Được đăng lên bởi Mưa Nắng
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 3756 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

1

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập hơn bao giờ hết yếu
tố con người đã thực sự trở thành thứ tài sản quý giá nhất, là chiếc chìa
khoá dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp. Tầm quan
trọng của nguồn nhân lực trong bất kì tổ chức nào dù lớn hay nhỏ, hoạt
động trong bất kì lĩnh vực nào cũng là một hiện thực hiển nhiên không thể
phủ nhận được. Các nhà doanh nghiệp ngày càng nhận thức được rằng,
cạnh tranh thị trường thế kỉ XXI sẽ là cạnh tranh nhân tài nên họ luôn tạo
điều kiện thuận lợi nhất đầu tư cho nhân tài phát triển, đào tạo không
ngừng. Trong nhiều trường hợp, vốn và công nghệ có thể huy động và thực
hiện, nhưng để xây dựng được một đội ngũ nhân sự nhiệt tình, tận tâm, có
khả năng thích hợp và làm việc có hiệu quả thì thật sự phức tạp và tốn kém
hơn nhiều. Khi doanh nghiệp gặp phải những vấn đề như: thiếu nguồn lao
động giỏi, nguồn nhân lực sẵn có không phát huy hết khả năng hay người
có năng lực lại thiếu cơ hội phát triển…thì công tác đào tạo phát triển trở
nên vô cùng quan trọng.
Là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, với Công ty LICOGI
19 thì đào tạo phát triển nguồn nhân lực càng có ý nghĩa quan trọng bởi
một thực tế đặt ra đối với tất cả những công ty hoạt động trong lĩnh vực xây
dựng mà không chỉ LICOGI 19, đó là đội ngũ lao động ở Việt Nam còn
chưa đáp ứng được cả về mặt chất lẫn mặt lượng. Hơn nữa, Công ty cổ
phần LICOGI 19 còn phải đối đầu cạnh tranh với nhiều đối thủ có tầm cỡ
như Công ty Sông Đà, Vinaconex…cả về sản phẩm và đội ngũ nhân lực.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo phát triển nguồn nhân
lực trong công ty, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác đào tạo và
phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần LICOGI 19” làm đề tài
cho báo cáo chuyên đề của mình.
Mục đích nghiên cứu của đề tài

NguyÔn ThÞ Th

Qu¶n lý Kinh tÕ 46B

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

2

1. Đưa ra cơ sở lí luận về tầm quan trọng của việc thực hiện công tác
đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.
2. Phân tích thực trạng và đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn
nhân lực tại Công ty LICOGI 19 để tìm ra những hạn chế cần khắc phục.
3. Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác đào tạo
phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới.
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu,
bảng biểu, thống kê, phương pháp bảng hỏi để đánh giá hiệu quả đào tạo.
Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: công tác đào tạo nhân lực tại Công
ty LICOGI 19
...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập hơn bao giờ hết yếu
tố con người đã thực sự trở thành thứ tài sản quý giá nhất, chiếc chìa
khoá dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp. Tầm quan
trọng của nguồn nhân lực trong bất tổ chức nào lớn hay nhỏ, hoạt
động trong bất lĩnh vực nào cũng một hiện thực hiển nhiên không thể
phủ nhận được. Các nhà doanh nghiệp ngày càng nhận thức được rằng,
cạnh tranh thị trường thế kỉ XXI sẽ cạnh tranh nhân tài nên họ luôn tạo
điều kiện thuận lợi nhất đầu cho nhân tài phát triển, đào tạo không
ngừng. Trong nhiều trường hợp, vốn và công nghệ có thể huy động và thực
hiện, nhưng để xây dựng được một đội ngũ nhân sự nhiệt tình, tận tâm,
khả năng thích hợplàm việc có hiệu quả thì thật sự phức tạp và tốn kém
hơn nhiều. Khi doanh nghiệp gặp phải những vấn đề như: thiếu nguồn lao
động giỏi, nguồn nhân lực sẵn không phát huy hết khả năng hay người
năng lực lại thiếu hội phát triển…thì công tác đào tạo phát triển trở
nên vô cùng quan trọng.
công ty hoạt động trong lĩnh vực y dựng, với Công ty LICOGI
19 thì đào tạo phát triển nguồn nhân lực càng ý nghĩa quan trọng bởi
một thực tế đặt ra đối với tất cả những công ty hoạt động trong lĩnh vực xây
dựng không chỉ LICOGI 19, đó đội n lao động Việt Nam còn
chưa đáp ứng được cả về mặt chất lẫn mặt lượng. Hơn nữa, Công ty cổ
phần LICOGI 19 còn phải đối đầu cạnh tranh với nhiều đối thủ tầm cỡ
như Công ty Sông Đà, Vinaconex…cả v sản phẩm đội n nhân lực.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo phát triển nguồn nhân
lực trong công ty, em đã lựa chọn đề tài: Hoàn thiện công tác đào tạo
phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần LICOGI 19 làm đề i
cho báo cáo chuyên đề của mình.
Mục đích nghiên cứu của đề tài
NguyÔn ThÞ Th Qu¶n lý Kinh tÕ 46B
1
Công ty cổ phần LICOGI 19 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công ty cổ phần LICOGI 19 - Người đăng: Mưa Nắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Công ty cổ phần LICOGI 19 9 10 737