Ktl-icon-tai-lieu

CSI model

Được đăng lên bởi Huyen Nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỬ DỤNG CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG
TRONG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
NGÂN HÀNG: CÁCH TIẾP CẬN MÔ HÌNH LÝ THUYẾT
APPLICATION OF CUSTOMER SATISFACTION INDEX - CSI IN BUILDING
BANK BUSINESS STRATEGIES: APPROACHING THE THEORY MODEL
LÊ VĂN HUY
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Chỉ số hài lòng của khách hàng (Customer Satisfaction Index –CSI) được ứng dụng nhằm đo
lường sự thõa mãn của khách hàng đối với các ngành, các doanh nghiệp ở nhiều quốc gia
phát triển trên thế giới. Xây dựng và ứng dụng chỉ số CSI của các ngân hàng giúp cho việc
xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về sự hài lòng của khách hàng, làm cơ sở cho các việc
hoạch định chiến lược cạnh tranh, tiếp thị, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại
nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh của ngành khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại
Thế giới (WTO).
ABSTRACT
The developed countries in the world have applied Customer Satisfaction Index –CSI to
measure customer’s satisfaction in their industries and enterprises. The building and
application of CSI in Vietnam’s banks will enable the banks to set up their customer’s
satisfactions information system as well. This system will be the basis to build competitive
strategies, launch marketing strategy, create brand name, promote trade and to increase
competitive capacity when joining into the World Trade Organization (WTO).

2. Chỉ số hài lòng của khách hàng
2.1. Nguồn gốc và việc sử dụng chỉ số hài lòng của khách hàng
Việc thỏa mãn khách hàng trở thành một tài sản quan trọng đối với các doanh nghiệp
và tổ chức trong nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững sự trung thành, nâng cao năng
lực cạnh tranh của doanh nghiệp [7]. Năm 1989, chỉ số (barometer) đo mức độ hài lòng đầu
tiên được ra đời tại Thụy Điển (Swedish Customer Satisfaction Barometer - SCSB) nhằm
thiết lập chỉ số hài lòng của khách hàng đối với việc mua và tiêu dùng sản phẩm - dịch vụ nội
địa. Trong những năm sau đó, chỉ số này được phát triển và ứng dụng rộng rãi tại các nước
phát triển như Mỹ - ACSI [4], Na Uy – NCSI [2, 3], Đan Mạch - DCSI và các quốc gia EU –
ECSI (1998) [8]. Chỉ số này có thể thực hiện trên phương diện quốc gia (các doanh nghiệp,
các ngành sẽ thỏa mãn như thế nào đối với khách hàng của họ) hoặc ở góc độ nội bộ ngành
(so sánh sự thỏa mãn của các doanh nghiệp trong phạm vi một ngành) và so sánh giữa các
thời điểm khác nhau (để nhận thấy sự thay đổi). Từ đó, các doanh nghiệp có thể biết được vị
thế, sự đánh giá của khách hàng đối với doanh nghiệp để hoạch...
SỬ DỤNG CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG
TRONG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
NGÂN HÀNG: CÁCH TIẾP CẬN MÔ HÌNH LÝ THUYẾT
APPLICATION OF CUSTOMER SATISFACTION INDEX - CSI IN BUILDING
BANK BUSINESS STRATEGIES: APPROACHING THE THEORY MODEL
LÊ VĂN HUY
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Chỉ số hài lòng của khách hàng (Customer Satisfaction Index –CSI) được ứng dụng nhằm đo
lường s thõa mãn của khách hàng đối với các ngành, các doanh nghiệp nhiều quốc gia
phát triển trên thế giới. Xây dựng ứng dụng chỉ số CSI của c ngân hàng giúp cho việc
xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về sự hài lòng của khách hàng, làm sở cho các việc
hoạch định chiến lược cạnh tranh, tiếp thị, xây dựng thương hiệu xúc tiến thương mại
nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh của ngành khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại
Thế giới (WTO).
ABSTRACT
The developed countries in the world have applied Customer Satisfaction Index –CSI to
measure customer’s satisfaction in their industries and enterprises. The building and
application of CSI in Vietnam’s banks will enable the banks to set up their customer’s
satisfactions information system as well. This system will be the basis to build competitive
strategies, launch marketing strategy, create brand name, promote trade and to increase
competitive capacity when joining into the World Trade Organization (WTO).
2. Chỉ số hài lòng của khách hàng
2.1. Nguồn gốc và việc sử dụng chỉ số hài lòng của khách hàng
Việc thỏa mãn khách hàng trở thành một tài sản quan trọng đối với các doanh nghiệp
tổ chức trong nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững sự trung thành, nâng cao năng
lực cạnh tranh của doanh nghiệp [7]. Năm 1989, chỉ số (barometer) đo mức độ hài lòng đầu
tiên được ra đời tại Thụy Điển (Swedish Customer Satisfaction Barometer - SCSB) nhằm
thiết lập chỉ số hài lòng của khách hàng đối với việc mua và tiêu dùng sản phẩm - dịch vụ nội
địa. Trong những năm sau đó, chỉ số này được phát triển ng dụng rộng rãi tại các nước
phát triển như Mỹ - ACSI [4], Na Uy – NCSI [2, 3], Đan Mạch - DCSI và các quốc gia EU –
ECSI (1998) [8]. Chỉ số y thể thực hiện trên phương diện quốc gia (các doanh nghiệp,
các ngành sẽ thỏa mãn n thế nào đối với khách hàng của họ) hoặc góc độ nội bộ ngành
(so sánh sự thỏa mãn của các doanh nghiệp trong phạm vi một ngành) so sánh giữa các
thời điểm khác nhau (để nhận thấy sự thay đổi). Từ đó, các doanh nghiệp thể biết được vị
thế, sự đánh giá của khách hàng đối với doanh nghiệp để hoạch định các mục tiêu chiến
lược kinh doanh.
2.2. Mục tiêu của việc sử dụng chỉ số hài lòng khách hàng (CSI)
Nghiên cứu và ứng dụng CSI ở cấp doanh nghiệp là việc (1)c định các yếu tố (biến)
tác động đến nhận thức chất lượng hay sự hài lòng của khách hàng; (2) lượng hóa trọng số
hay mức độ quan trọng của mỗi yếu tố trong tương quan với các yếu tố khác; (3) xác định
mức độ hài lòng tại thời điểm nghiên cứu của khách hàng, (4) so sánh đánh giá của khách
hàng trên từng tiêu chí với đối thủ cạnh tranh hay với chính mình trong quá khứ (mục tiêu này
CSI model - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CSI model - Người đăng: Huyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
CSI model 9 10 948