Ktl-icon-tai-lieu

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008

Được đăng lên bởi bellaluving-gmail-com
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 3726 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
Danh mục viết tắt..............................................................................iii
Danh mục bảng và hình............................................................................V

LÒI NÓI ĐẦU...................................................................................vi
Chương 1. Khái quát về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu
2008 và những tác động chính đến nền kinh tế
thế giói.............1
1.1. Một số vấn đề về khủng hoảng tài chính.................................................1
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại về khủng hoảng tài chính............................1
1.1.2. Khủng hoáng tài chính dưới góc nhìn của học thuyết kinh tế của Keynes
J.M..........................7....................................................!................................................5

1.2. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008..........................................11
1.2.1. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu..................................11
1.2.2. Diễn biến của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008..............................16

1.3. Những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008
đến nền kinh tế thế giới................................................................................22
1.3.1. Tác động tới thị trường chứng khoán và hệ thống ngân hàng.........................22
1.3.2. Tác động tới thương mại quốc tế.......................................................................24
1.3.3. Tác động tới đầu tư quốc tế...............................................................................26
1.3.4. Tác động tới tăng trưởng....................................................................................27
1.3.5. Tác động tới cơ cấu ngành.................................................................................29
1.3.6. Tác động tới các khoản nợ quốc gia..................................................................36

Chương 2. Nền kinh tế các nước Châu Âu dưói tác động của
khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.............................................38
2.1. Bối cảnh nền kinh tế các nước Liên minh Châu Âu - EU trước
khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008...........................................................38

2.1.1. Khái quát chung về lịch sử hình thành và các nước thành viên......................38
2.1.2. Tình hình kinh tế EU trước khủng hoảng 2008 ...............................................39

2.2. Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu tới kinh...
MỤC LỤC
Danh mục viết tắt..............................................................................iii
Danh mục bảng và hình............................................................................V
LÒI NÓI ĐẦU...................................................................................vi
Chương 1. Khái quát về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu
2008 và những tác động chính đến nền kinh tế thế giói.............1
1.1. Một số vấn đề về khủng hoảng tài chính.................................................1
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại về khủng hoảng tài chính............................1
1.1.2. Khủng hoáng tài chính dưới góc nhìn của học thuyết kinh tế của Keynes
J.M..........................7....................................................!................................................5
1.2. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008..........................................11
1.2.1. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu..................................11
1.2.2. Diễn biến của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008..............................16
1.3. Những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008
đến nền kinh tế thế giới................................................................................22
1.3.1. Tác động tới thị trường chứng khoán và hệ thống ngân hàng.........................22
1.3.2. Tác động tới thương mại quốc tế.......................................................................24
1.3.3. Tác động tới đầu tư quốc tế...............................................................................26
1.3.4. Tác động tới tăng trưởng....................................................................................27
1.3.5. Tác động tới cơ cấu ngành.................................................................................29
1.3.6. Tác động tới các khoản nợ quốc gia..................................................................36
Chương 2. Nền kinh tế các nước Châu Âu dưói tác động của
khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.............................................38
2.1. Bối cảnh nền kinh tế các nước Liên minh Châu Âu - EU trước
khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008...........................................................38
2.1.1. Khái quát chung về lịch sử hình thành và các nước thành viên......................38
2.1.2. Tình hình kinh tế EU trước khủng hoảng 2008 ...............................................39
2.2. Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu tới kinh tế, thương
mại các nước EU..........................................................................................41
2.2.1. Tác động tới thị trường chứng khoán và hệ thống ngân hàng................41
2.2.2. Tác động tới thương mại quốc tế........................................................................45
2.2.3. Tác động tới đầu tư quốc tế.................................................................................47
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 - Người đăng: bellaluving-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 9 10 115