Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm lãnh đạo

Được đăng lên bởi tien-phamdung789
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ba Đặc Điểm Lãnh Đạo Không Bao Giờ Lỗi Thời
Khi tôi còn bé, trẻ em trong khu phố thường hay chơi trong một công viên gần đó mỗi tối. Thủ lĩnh
được mặc nhiên thừa nhận của chúng tôi là một cậu bé mà tôi đoán chỉ hơn tôi chưa đầy một tuổi. Cậu
giới thiệu những đứa trẻ mới đến với cả bọn, dạy chúng quy tắc của các trò chơi, và luôn đảm bảo rằng
không đứa nào cảm thấy bị bỏ rơi. Chúng tôi ai cũng tin tưởng cậu một cách tuyệt đối bởi cậu luôn sẵn
sàng hỗ trợ bất cứ khi nào chúng tôi gặp khó khăn. Không có bài học nào trong số những bài học về
lãnh đạo mà tôi đã từng học, từng lãng quên, rồi học lại mà để lại một ảnh hưởng sâu đậm như những
gì tôi đã học khi còn là đứa trẻ ngày đó. Cụ thể, đó là ba điều:

Tin tưởng : Các thành viên trong nhóm của bạn có tin tưởng bạn? Họ có thừa nhận bạn luôn đứng về
phía họ? Chỉ có sự tin cậy mới làm mọi người cảm thấy được trao quyền, khuyến khích họ đổi mới,
chấp nhận rủi ro, và thúc đẩy bản thân họ vượt khỏi “vùng an toàn” để tìm thấy thành công.

Đồng cảm: Bạn có nhận thấy vẻ lo lắng của một thành viên trong nhóm khi bạn bước vào văn phòng
sáng nay? Hay bạn đã bỏ qua nó bởi đang bận lo lắng về thời hạn hoàn thành một công việc nào đó?
Bạn đang đối xử với các thành viên trong nhóm một cách thân tình, không phải theo kiểu sếp với nhân
viên?
Tôi đang băn khoăn bởi một thực tế là các nhà lãnh đạo luôn được mong muốn phải thật cứng rắn tại
nơi làm việc, như người Anh từng nói. Tại sao chúng ta không thể vui mừng trước những thành công,
hoặc bày tỏ sự lo ngại về những thất bại có thể xảy ra mà phải tỏ ra phớt lờ chúng? Tại sao chúng ta
thiếu đồng cảm với những khó khăn trong cuộc sống của các đồng nghiệp? Việc sếp phải chăm sóc
nhân viên cũng là một nhu cầu tự nhiên rất con người.

Dìu dắt: Không quan trọng bạn tài giỏi tới mức nào, bạn vẫn luôn khao khát một bàn tay hướng dẫn,
dìu dắt, khao khát có người nào đó dạy cho bạn các quy tắc của trò chơi. Pat Riley, một huấn luyện
viên đáng kính của NBA, từng nói rằng không có cầu thủ lớn nào lại không muốn được huấn luyện.
Điều này cũng đúng trong công việc. Bạn có thể được như ngày hôm nay hay không nếu nhũng người
quản lý đầu tiên của bạn đã không thúc đẩy bạn đi đúng hướng? Khi mọi người còn đang bối rối không
biết tương lai của tập thể và bản thân họ sẽ đi về đâu thì dìu dắt là vô cùng quan trọng.
Tôi nào biết rằng khi tôi ra ngoài chơi trong bóng tối của dãy Himalaya thời thơ bé, tôi đã học được
những nguyên tắc lãnh đạo không bao giờ lỗi thời. Tại thời điểm mà ở khắp mọi nơi ngư...
Ba Đặc Đim Lãnh Đạo Không Bao Gi Li Thi
Khi i n , tr em trong khu ph thưng hay chơi trong mt ng viên gn đó mi ti. Th lĩnh
được mc nhiên tha nhn ca chúng tôi mt cu mà tôi đoán ch ni chưa đy mt tui. Cu
gii thiu nhng đứa tr mi đến vi c bn, dy chúng quy tc ca các trò chơi, và luôn đảm bo rng
không đứa nào cm thy b b i. Chúng tôi ai cũng tin ng cu mt cách tuyệt đối bi cu luôn sn
ng h tr bt c khi nào chúng i gp khó khăn. Kng bài hc nào trong s nhng bài hc v
lãnh đo mà tôi đã tng hc, tng lãng quên, ri hc li mà để li mt nh hưởng sâu đậm n nhng
tôi đã học khi còn là đứa tr ngày đó. Cụ thể, đó là ba điều:
Tin tưởng: Các thành viên trong nm ca bn tin tưởng bn? H tha nhn bn luôn đng v
phía h? Ch s tin cy mi làm mi ni cm thy được trao quyn, khuyến khích h đổi mi,
chp nhn ri ro, thúc đẩy bn thân h t khi “vùng an toàn” để tìm thy thành công.
Đng cm: Bn nhn thy v lo lng ca mt thành viên trong nhóm khi bn bước vào văn phòng
ng nay? Hay bn đã b qua bi đang bận lo lng v thi hn hoàn thành mt ng việc nào đó?
Bn đang đối x vi các thành viên trong nhóm mt cách thân tình, không phi theo kiu sếp vi nn
viên?
Tôi đang băn khoăn bi mt thc tế là các nhà lãnh đo luôn đưc mong mun phi tht cng rn ti
nơi làm vic, như người Anh tng nói. Ti sao chúng ta không th vui mng trước nhng thành ng,
hoc bày t s lo ngi v nhng tht bi th xy ra phi t ra pht l chúng? Ti sao chúng ta
thiếu đồng cm vi nhng khó khăn trong cuc sng ca các đồng nghip? Vic sếp phi chăm sóc
nn viên cũng mt nhu cu t nhiên rt con người.
Dìu dt: Không quan trng bn tài gii ti mc nào, bn vn luôn khao khát mt bàn tay ng dn,
dìu dt, khao khát người nào đó dy cho bn các quy tc của trò chơi. Pat Riley, mt hun luyn
viên đáng kính ca NBA, tng nói rng không cu th ln nào li không mun được hun luyn.
Điu này cũng đúng trong ng vic. Bn th được như ngày hôm nay hay không nếu nhũng ni
qunđầu tiên ca bn đã không thúc đy bn đi đúng hướng? Khi mọi người còn đang bi ri không
biết tương lai ca tp th và bn thân h s đi về đâu thì dìu dt là vô cùng quan trng.
Tôi nào biết rng khi i ra ngoài chơi trong bóng ti ca y Himalaya thi thơ bé, i đã hc đưc
nhng nguyên tc lãnh đạo không bao gi li thi. Ti thi điểm mà khp mi nơi người ta đang đặt
câu hi v giá tr ca các nhà lãnh đạo, nhng tính cách nói trên dường nn quan trng hơn bao giờ
hết.
Đặc điểm lãnh đạo - Người đăng: tien-phamdung789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đặc điểm lãnh đạo 9 10 643