Ktl-icon-tai-lieu

Đảm bảo cho người lao động

Được đăng lên bởi phamyen0008
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Để đảm bảo cho người lao động có quyền làm việc trong điều kiện an toàn và vệ sinh,
nâng cao trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm
hướng dẫn để người lao động đang làm việc tại đơn vị phải có kiến thức về bảo hộ lao
động, các tiêu chuẩn về ATLĐ, VSLĐ có liên quan đến công việc và nhi ệm vụ của mình.
Trước khi khởi công xây dựng công trình Công ty hành kiểm tra sức khỏe, huấn luy ện
kỹ thuật ATLĐ và biện pháp đảm bảo ATLĐ( trong thi công trong tất cả công nhân trực
tiếp tham gia xây dựng công trình gồm những công nhân đã được huấn luyện và chưa
được huấn luyện ) theo TCVN 5308-91 và theo thông tư số 08/LDTBXH – TT ngày 1104-1995 của Bộ lao động thương binh và xã hội – Hướng dẫn công tác về ATLD,VSLĐ.
Sau khi huấn luyện xong lập danh sách mua bảo hiểm và cấp thẻ ATLĐ cho từng người
đã được huấn luyện.
Mua bảo hiểm cho máy móc thiết bị thi công các công trình phục vụ thi công theo quyết
định số 663TC/QĐ-TCNH ngày 24-06-1995 của bộ tài chính.
Toàn thể cán bộ, CNV và những người lao động làm việc trên công trường luôn luôn
tuân thủ các qui định về ATLĐ theo TCVN 5308-91 về qui phạm kỹ thuật an toàn trong
xây dựng và các tiêu chuẩn về ATLĐ theo qui định hiện hành của Nhà nước cụ thể như
sau :
- Ban chỉ huy công trình chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty thường xuyên kiểm
tra và nhắc nhỡ người lao động trên công trường thực hiện những qui tắc về ATLĐ, tổ
chức treo các biển báo ATLĐ đặt ở những nơi dễ nhìn, dễ thấy và ở những vị trí có thể
xảy ra tai nạn để nhắc nhỡ người lao động thường xuyên chú ý quan tâm đến công tác
ATLĐ là quan tâm đến cuộc sống của chính mình.
- Trong sản xuất ( thi công ) Đội trưởng sản xuất là người chịu trách nhiệm trực tiếp
kiểm tra nhắ nhỡ công nhân trong quá trình thi công về công tác ATLĐ.
- Phải kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ thi công trước khi
vận hành. Những người không có trách nhiệm, chưa được học tập qui trình kỹ thuật
vận hành, chưa được giao nhiệm vụ thi công thì không được tùy tiện vận hành sửa
chữa máu móc thiết bị thi công.
- Để đảm bảo an toàn trong lao động, các trang bị bảo hộ cá nhân cần phải được kiểm
tra kỹ trước khi sử dụng. Cán bộ kỹ thuật hoặc tổ trưởng sản xuất chịu trách nhiệm
hướng dẫn cách sử dụng cho người lao động.
- Cán bộ, Công nhân khi vào Cổng bảo vệ Công trường phải có trang bị đầy đủ bảo hộ
Lao động Quần áo Giày, mũ bảo hộ, Bảng tên … theo quy định của Công ty và Chủ Đầu
tư. Không được tự ý mang theo chất Nổ, Chất Gây Cháy, vũ khí vào C...
Đ đ m b o cho ng i lao đ ng có quy n làm vi c trong đi u ki n an toàn và v sinh, ườ
nâng cao trách nhi m c a ng i lao đ ng, ng i s d ng lao đ ng ph i có trách nhi m ườ ườ
h ng d n đ ng i lao đ ng đang làm vi c t i đ n v ph i có ki n th c v b o h laoướ ườ ơ ế
đ ng, các tiêu chu n v ATLĐ, VSLĐ có liên quan đ n công vi c và nhi m v c a mình. ế
Tr c khi kh i công xây d ng công trình Công ty hành ki m tra s c kh e, hu n luy n ướ
kỹ thu t ATLĐ và bi n pháp đ m b o ATLĐ( trong thi công trong t t c ng nhân tr c
ti p tham gia xây d ng công trình g m nh ng công nhân đã đ c hu n luy n và ch a ế ượ ư
đ c hu n luy n ) theo TCVN 5308-91 và theo thông t s 08/LDTBXH – TT ngày 11-ượ ư
04-1995 c a B lao đ ng th ng binh và xã h i – H ng d n công tác v ATLD,VSLĐ. ươ ướ
Sau khi hu n luy n xong l p danh sách mua b o hi m và c p th ATLĐ cho t ng ng i ườ
đã đ c hu n luy n.ượ
Mua b o hi m cho máy móc thi t b thi công các công trình ph c v thi công theo quy t ế ế
đ nh s 663TC/QĐ-TCNH ngày 24-06-1995 c a b tài chính.
Toàn th cán b , CNV và nh ng ng i lao đ ng làm vi c trên công tr ng luôn luôn ườ ườ
tuân th các qui đ nh v ATLĐ theo TCVN 5308-91 v qui ph m kỹ thu t an toàn trong
y d ng và các tiêu chu n v ATLĐ theo qui đ nh hi n hành c a Nhà n c c th nh ướ ư
sau :
- Ban ch huy công trình ch u trách nhi m tr c Giám đ c Công ty th ng xuyên ki m ướ ườ
tra và nh c nh ng i lao đ ng trên công tr ng th c hi n nh ng qui t c v ATLĐ, t ườ ườ
ch c treo các bi n báo ATLĐ đ t nh ng n i d nhìn, d th y và nh ng v trí có th ơ
x y ra tai n n đ nh c nh ng i lao đ ng th ng xuyên chú ý quan tâm đ n công tác ườ ườ ế
ATLĐ là quan tâm đ n cu c s ng c a chính mình.ế
- Trong s n xu t ( thi công ) Đ i tr ng s n xu t là ng i ch u trách nhi m tr c ti p ưở ườ ế
ki m tra nh nh công nhân trong quá trình thi công v công tác ATLĐ.
- Ph i ki m tra tình tr ng máy móc thi t b , ph ng ti n ph c v thi công tr c khi ế ươ ướ
v n hành. Nh ng ng i không có trách nhi m, ch a đ c h c t p qui trình kỹ thu t ườ ư ượ
v n hành, ch a đ c giao nhi m v thi công thì không đ c tùy ti n v n hành s a ư ượ ượ
ch a máu móc thi t b thi công. ế
- Đ đ m b o an toàn trong lao đ ng, các trang b b o h nhân c n ph i đ c ki m ượ
tra kỹ tr c khi s d ng. Cán b kỹ thu t ho c t tr ng s n xu t ch u trách nhi m ướ ưở
h ng d n cách s d ng cho ng i lao đ ng.ướ ườ
- Cán b , Công nhân khi vào C ng b o v Công tr ng ph i có trang b đ y đ b o h ườ
Lao đ ng Qu n áo Giày, mũ b o h , B ng tên … theo quy đ nh c a Công ty và Ch Đ u
t . Không đ c t ý mang theo ch t N , Ch t Gây Cháy, vũ khí vào Công tr ng. Không ư ượ ườ
đ c mang theo ho c s d ng R u Bia, Ch t Kích Thích,t ch c N u n ng trong ượ ượ ướ
Công tr ng.ườ
- H t gi làm vi c ph i ra kh i Công tr ng ngo i tr tr ng h p đ c phép làm vi c ế ườ ườ ượ
ngoài gi c a Ban Ch huy Công tr ng và ch làm vi c trong ph m vi đã đ c cho phép. ườ ượ
- Đ i v i khách vào Công tr ng cũng ph i mang b ng tên “Khách, Mũ B o h … ph i ườ
tuân th m i quy đ nh c a Công trình và ph i có ng i h ng d n trong su t th i gian ườ ướ
Đảm bảo cho người lao động - Trang 2
Đảm bảo cho người lao động - Người đăng: phamyen0008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đảm bảo cho người lao động 9 10 706