Ktl-icon-tai-lieu

Dân số phát triền

Được đăng lên bởi mylovedbsg
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1008 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài thuyết trình môn Dân số
và phát triển
Đề tài: Áp dụng khung phân tích để phân tích mối
quan hệ giữa dân số và y tế ở Việt Nam cùng các
ngụ ý chính sách.
Giảng viên: Ngô Quỳnh An
Nhóm 4:
1.Phạm Thị Thu Hiền (Nhóm trưởng)
2.Trịnh Thị Đào
3. Nguyễn Cẩm Nhung
4. Trần Thu Huyền
5. Vũ Minh Phương
6. Nguyễn Thị Kim Phượng
7.Ngôn Thị Mai Lê
8.Đinh Thị Thu Giang
9. Nguyễn Thị Lương
10. Vũ Giang Ngân

--------------------------------------@@@@@@@@@@@@@@--------------------------------

Lời mở đầu
Từ xưa đến nay dân số luôn là vấn đề được cả xã hội quan tâm. T ừ các nhà
khoa học, các chuyên gia, Chính phủ các nước đến các tổ ch ức. T ừ các n ước
phát triển đến các nước chưa phát triển hoặc đang phát triển. T ại sao v ấn
đề dân số lại được quan tâm như vậy? Dân số đóng vai trò vừa là l ực
lượng sản xuất, vừa là lực lượng tiêu dùng, là yếu tố ch ủ y ếu của quá trình
sản xuất. Vì vậy quy mô, cơ cấu, tốc độ tăng và ch ất l ượng dân s ố ảnh
hưởng đến sự phát triển, sự hưng thịnh của một quốc gia, bất kì bi ến
động nào xảy ra với dân số đều hạn chế sự phát triển của đất n ước.
Sự tác động của các quá trình dân số tới sự phát triển kinh tế xã h ội là sâu
sắc và tất yếu và lĩnh vực y tế cũng không nằm ngoài s ự tác đ ộng đó. Đ ổi
lại, vấn đề y tế cũng tác động trở lại mạnh mẽ đối với quá trình dân s ố.
Chính vì vậy, nghiên cứu về mối quan hệ giữa dân số v ới các yếu t ố khác
có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Việt Nam, đặc biệt là trong th ời kì h ội
nhập kinh tế quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất n ước. Bài th ảo
luận này sẽ làm nổi bật một khía cạnh trong số đó.
Bài thảo luận gồm những nội dung sau:
Phần I: Một số khái niệm về dân số và y tế.
Phần II: Mối quan hệ qua lại giữa dân số và y tế.
Phần III: Ngụ ý chính sách phát triển dân số và y tế.
------------------------------%%%%%%%%%%%%%
%-----------------------------------------Phần thứ nhất: Một số khái niệm về dân số và y tế
I.Dân số
Dân số có liên quan đến nhiều hoạt động, nhiều khía cạnh khác nhau của đời
sống kinh tế - xã hội. Vì vậy có nhiều môn học nghiên cứu dân số.
Dân số theo nghĩa thông thường là số lượng dân trên một vùng lãnh thổ, một địa
phương nhất định. Bởi vì dân số có thể coi là số lượng dân của cả trái đất hay
một phần của nó, của một quốc gia hay một vùng địa lý nào đó.

Dân số theo nghĩa rộng được hiểu là một tập người. Tập hợp này không chỉ là
số lượng mà cả cơ cấu và chất lượng. Tập hợp này bao gồm nhiều cá nhân hợp
lại, nó không cố định mà thường xuyên biến động.
Trong Dân số học, thuậ...
Bài thuy t trình môn Dân s ế
và phát tri n
Đ tài: Áp d ng khung phân tích đ phân tích m i
quan h gi a dân s và y t Vi t Nam cùng các ế
ng ý chính sách.
Gi ng viên: Ngô Quỳnh An



 !"
#
$%&'(
) *+
,-'./0
12.
3 /(
4%&2.5
666666666666666666666666666666666666667777777777777766666666666666666666666666666666
Dân số phát triền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dân số phát triền - Người đăng: mylovedbsg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Dân số phát triền 9 10 22