Ktl-icon-tai-lieu

DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi maithuynguyen90
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG KẾT CHƯƠNG 3:DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG
A.LÝ THUYẾT
1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG
1.1

Dân số
Theo LHQ về tình hình dân sô ở Việt Nam khoảng 87 triệu
người,đứng thứ 14 trong các nước đong dân nhất thế giới.
Cơ cấu dân số trẻ,đang trong thời kỳ dân số vàng
Quy mô dân số không đòng đều tập trung nhiều ở các đô thị
lớn,khu công nghiệp
Tốc độ gia tang dân số cao:trung binh mỗi năm tang thêm 1 triệu
người,mất cân bằng giới tính ngày càng tang :tính đến 1/4/2011
nam có 43.347.731 (chiếm 49.5%),nữ có 44.263.216 người (chiếm
50.5)
Chỉ sô phát triển con người HDI thấp,chất lượng cuộc sống còn
nghèo nàn lạc hậu,trình đọ học vấn chênh lệch giữ nam và nữ cao

1.2 Lao động

2
2.1

Nguồn nhân công dồi dào ,giá rẻ :tính đến 1/7/2011 51236 nghìn
người trong độ tuổi lao đọng từ 15 tuoir trở lên chiêm 58.4% tổng
dân số
Chủ yếu là lao đọng nông nghiệp :chiếm 71.5% tổng dân số
Lao đọng chua có chuyên môn khoa học kỹ thuật đặc biệt là kỷ
luật trong lao đọng còn thấp
Trong thời kỳ dân sô vàng nên nguôn nhân lực trẻ và đầy tiềm
năng
Tỷ lệ that nghiệp ngày càng cao,chênh lệch giữa nam và nữ ,không
đòng đều giữa các vùng
CÁC CHÍNH SÁCH ĐIỀU CHỈNH DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG
Dân số

2.2

Áp dụng ké hoạch hóa gia đình,giảm sinh mỗi gia đình chỉ đẻ một
đến hai con.
Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
Cân bằng bình đẳng trong xã hội,giảm tỉ lệ mất cân bằng giới tính
Tăng cướng các công trình công cộng ,phúc lợị xã hội để chuản bị
cho dân số già
Đẩy mạnh các chính sách phát triển giáo dục,y tế,… cho người
dân,đặc biệt là các vùng sâu vùng xa,biên giới hải đảo.
Lao động
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đăc biệt là nguồn nhân lực
chất lượng cao.
Giải quyết vấn về việc làm và lương cho ngườilao động
Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ trong sản xuất
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhiều thành phần đạc biệt là ngành
công nghiệp khai khoang,chế biến,..
Thực hiện các chính sách bảo hộ lao động tạo môi trường làm việc
thoải mái an toàn cho NLĐ
3.MỐI QUAN HỆ DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Dân số­Lao động ­Việc làm phát triển đồng đều,cân bằng,phù hợp phát triển kinh 
tế xã hội là lý tưởng (Chưa có Quốc gia nào làm được,đối với các quốc gia đang 
phát triển như Việt Nam thì còn xa vời,nhiều khó khăn mất cân đối). 
­ Kinh tế tăng chậm trong khi dân số tăng còn cao sẽ kìm hãm sự phát triển kinh 
tế 
­ làm tăng số người thiếu việc làm , thất nghiệp .Gây sức ép lớn đối với GD, Y 
tế , văn hóa . Các vấn đề giải phóng phụ nữ, việc làm , nhà ở ….không đáp ứng 
được. 
­ Gia tăng dân số nh...


 !
 "#$%
&'()*+,#&&-#&."#$/0123456&(7#89:3;12<
#8=>1?@A#83&AB3;(#8CDC#=EC@(#8."##&F33&G81E1
HCF<."#$%3;I?@4#83;(#83&>16J."#$%*K#8
)<L5/."#$%6&/#8@M#8@+<3NO3;<#8#&1+<0CDC@/3&P
QE#?6&<C/#8#8&12O
%C@R81434#8."#$%C4(3;<#8S1#&5T1#U534#83&V53;12<
#8=>1?5F3C"#SW#881E1X#&#8KLCK#834#8X#&@G#YBYZ[
#45C\BB::]C&1G5B^_`a?#bC\BBZcZc#8=>1]C&1G5
_[_a
&d$/O&D33;1e#C(##8=>13&FO?C&F3Q=f#8C<RC$%#8CM#
#8&g(#K#QhC&N<?3;-#&@i&iC*F#C&V#&Q2C&81b#45*K#bC4(
Z4(@R#8
8<j##&"#C/#8.j1.K(?81D;IX#&@G#Y:YZ[_Zc#8&-#
#8=>13;(#8@R3<k1Q4(@i#83l_3<(1;3;0QV#C&1V5_9B`3k#8
."#$%
&mLG<QKQ4(@i#8#/#8#8&12OC&1G5:_`3k#8."#$%
4(@i#8C&<4C\C&<LV#5/#6&(4&iC6n3&<N3@oCS123QK6p
Q<N33;(#8Q4(@i#8CM#3&FO
;(#83&>16J."#$/*K#8#V##8</##&"#QqC3;I*K@rLs+5
#U#8
pQ23&43#8&12O#8KLCK#8C4(?C&V#&Q2C&81b4#45*K#b?6&/#8
@M#8@+<81b4CDC*t#8
Z uvuwx
Z "#$%
DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG - Người đăng: maithuynguyen90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG 9 10 201