Ktl-icon-tai-lieu

Dạng bài tập kinh tế lượng 2

Được đăng lên bởi Lê Duyên
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 798 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP BiẾN GiẢ 01
Có số liệu thống kê của một doanh nghiệp như sau :

Y 50 52 56 58 60 62 75 84 90 98
X 8 8 7 7 6 6 5 4 3 2
D 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Trong đó : Y : Doanh thu (triệu đồng/tháng)
X : Giá bán nước giải khát (nghìn đồng/lít)
D : Mùa

(D = 1 : Mùa nóng, D = 0 : Mùa lạnh)

** Sử dụng (Mô hình 2)
1. Viết hàm hồi quy mẫu cho mùa nóng và mùa lạnh.
2. Tìm ước lượng điểm doanh thu khi giá là 10 nghìn vào từng mùa.
3. Hệ số chặn giữa các mùa thế nào. (Độ tin cậy 95%).
4. Sử dụng (Mô hình 3), khi giảm giá 1 nghìn thì doanh thu trung bình trong
khoảng nào. (Độ tin cậy 95%)
** Sử dụng (Mô hình 1)
5. Hệ số góc giữa 2 mùa có thực sự khác nhau hay không. (α = 5%)
6. Vào mùa nào thì giá giảm sẽ tác động đến doanh thu mạnh hơn.
7. Khi không đưa yếu tố mùa vào mô hình thì hệ số xác định là 0,9773 và RSS là
59,2239. Việc đưa yếu tố mùa đã có tác động như thế nào đến mô hình . (Mô hình 1)
và (Mô hình 2)
8. Từ kết quả hồi quy, hãy nêu một số các kỹ thuật biến giả nào đã được sử dụng.
9. Sử dụng (Mô hình 2) : nếu ta đặt D = 1 – D* thì mô hình thay đổi như thế
nào.

* Sử dụng số liệu trên ta có kết quả hồi quy sau :
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 10
Included observations: 10
C
X
D
X*D
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficient Std. Error
t-Statistic
91.33333
4.275522
21.36191
-5
0.606676
-8.241634
21.66667
4.71753
4.592799
-2.5
0.813941
-3.071476
0.996616 Mean dependent var
0.994924 S.D. dependent var
1.213352 Akaike info criterion
8.833333 Schwarz criterion
-13.56912 Hannan-Quinn criter.
589.0566 Durbin-Watson stat
0.000000

Mô hình 1

Prob.
0.0000
0.0002
0.0037
0.0219
68.5
17.03102
3.513824
3.634858
3.38105
3.18239

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 10
Included observations: 10
C
X
D
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficient Std. Error t-Statistic
101.0556
4.267768 23.67878
-6.388889
0.600558 -10.63825
8.055556
2.402233 3.353362
0.991296 Mean dependent var
0.988809 S.D. dependent var
1.801675 Akaike info criterion
22.72222 Schwarz criterion
-18.29318 Hannan-Quinn criter.
398.6064 Durbin-Watson stat
0.000000

Mô hình 2

Prob.
0.0000
0.0000
0.0122
68.5
17.03102
4.258635
4.349411
4.159055
2.139772

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 10
Included observations: 10
C
X
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihoo...
BÀI TẬP BiẾN GiẢ 01
Có số liệu thống của một doanh nghiệp như sau :
Trong đó : Y : Doanh thu (triệu đồng/tháng)
X : Giá bán nước giải khát (nghìn đồng/lít)
D : Mùa (D = 1 : Mùa nóng, D = 0 : Mùa lạnh)
1
Y 50 52 56 58 60 62 75 84 90 98
X 8 8 7 7 6 6 5 4 3 2
D 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Dạng bài tập kinh tế lượng 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dạng bài tập kinh tế lượng 2 - Người đăng: Lê Duyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Dạng bài tập kinh tế lượng 2 9 10 128