Ktl-icon-tai-lieu

Dạng bài tập kinh tế lượng 3

Được đăng lên bởi Lê Duyên
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP ĐA CỘNG TUYẾN 01
Có số liệu của các doanh nghiệp sau :

Y 52
X2 13
X3 20
X4 200

58
16
26
250

69
17
28
300

79
19
34
400

88
22
39
450

89
23
42
430

97
25
47
500

100
26
50
470

Trong đó :
Y : Doanh thu (tỷ đồng/năm)
X2 : Vốn (tỷ đồng/năm)
X3 : Lao động (Người/năm)
X4 : Mặt bằng (m2/năm)
Có các kết quả hồi quy từ (Bảng 1) đến (Bảng 9) :

105
27
54
500

107
27
55
520

118
29
60
600

127
32
67
660

1/ Sử dụng (Bảng 1) : Mô hình có dấu hiệu của đa cộng tuyến không. Dấu hiệu
nào cho thấy hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình. Các hệ số hồi quy ước lượng
được trong mô hình có chấp nhận được không.
2/ Tính các hệ số tương quan riêng giữa các biến trong mô hình, giải thích ý
nghĩa của các hệ số tương quan riêng đó.
3/ Sử dụng (Bảng 9), ảnh hưởng của vốn và lao động lên doanh thu có như nhau
không với độ tin cậy 95% (kiểm định T trực tiếp) . Sử dụng hệ số tương quan riêng
phần thì kết luận như thế nào.
4/ So sánh (Bảng 1) với (Bảng 2) và (Bảng 3) có rút ra được nhận xét gì không.
5/ Sử dụng kết quả hồi quy phụ ở (Bảng 4) và (Bảng 5), sử dụng kiểm định và
nhân tử phóng đại phương sai sẽ rút ra được quyết định gì.
(α = 5%)
6/ Có kết luận như thế nào khi sử dụng sai phân cấp 1 (Bảng 7) và xác định lại
dạng hàm (Bảng 8).
7/ Kết quả hồi quy ở (Bảng 6) cho ta kết luận gì.
8/ Với kết quả ở bảng ma trận tương quan, ta có nên sử dụng phương pháp bỏ
bớt biến độc lập không. Nếu không, thì có thể sử dụng phương pháp nào trong
trường hợp này.

Dependent Variable: Y
Included observations: 12
Coefficient Std. Error t-Statistic
C
17.38504
6.10515
2.847602
X2
0.295301
1.051596
0.280813
X3
0.780704
0.379082
2.059456
X4
0.074119
0.017497
4.236143
R-squared
0.996496
Mean dependent var
S.E. of regression
1.59987
F-statistic
758.4274
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
0.000000
(Bảng 1 ) : Kết quả hồi quy

Prob.
0.0216
0.786
0.0734
0.0029
90.75
2.99655

Dependent Variable: Y
Included observations: 12
Coefficient Std. Error t-Statistic
Prob.
C
5.971704
2.987076
1.999181
0.0767
X2
2.286423
0.482434
4.739349
0.0011
X4
0.07316
0.020399
3.586547
0.0059
R-squared
0.994639
Mean dependent var
90.75
F-statistic
834.8487
Durbin-Watson stat
2.20661
Prob(F-statistic)
0.000000
(Bảng 2) : Hồi quy doanh thu theo Vốn và Mặt bằng

Dependent Variable: Y
Included observations: 12
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
19.03432
1.579067
12.05416
0.0000
X3
0.878573
0.141281
6.218637
0.0002
X4
0.076131
0.015123
5.033985
0.0007
R-squared
0.996462
Mean dependent var
90.75
F-statistic
1267.3...
BÀI TẬP ĐA CỘNG TUYẾN 01
Có số liệu của các doanh nghiệp sau :
Trong đó :
Y : Doanh thu (tỷ đồng/năm)
X2 : Vốn (tỷ đồng/năm)
X3 : Lao động (Người/năm)
X4 : Mặt bằng (m2/năm)
Có các kết quả hồi quy từ (Bảng 1) đến (Bảng 9) :
Y 52 58 69 79 88 89 97 100 105 107 118 127
X2 13 16 17 19 22 23 25 26 27 27 29 32
X3 20 26 28 34 39 42 47 50 54 55 60 67
X4 200 250 300 400 450 430 500 470 500 520 600 660
1
Dạng bài tập kinh tế lượng 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dạng bài tập kinh tế lượng 3 - Người đăng: Lê Duyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Dạng bài tập kinh tế lượng 3 9 10 491