Ktl-icon-tai-lieu

Dạng bài tập kinh tế lượng 4

Được đăng lên bởi Lê Duyên
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP HỒI QUY BỘI 01
Có số liệu sau của một số doanh nghiệp :

Y
X2
X3

57
8
2

59
8
3

64
7
4

68
7
4

75
6
5

78
5
5

* Trong đó :
Y : Doanh thu (tỷ đồng/năm)
X2 : Giá bán sản phẩm A (triệu đồng/SP)
X3 : chi phí quảng cáo (trăm triệu đồng/năm)
1/ Sử dụng phương pháp hồi quy bội để tìm hàm hồi quy mẫu :
2/ Kiểm định ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng, mức ý nghĩa 5%.
3/ Kiểm định độ phù hợp của mô hình với độ tin cậy 95%.
4/ Sử dụng số liệu trên có mô hình hồi quy sau :
Y

= 107,7871 - 6,0347X2,

R2 = 0,9811

Có nên đưa biến X3 vào mô hình hay không, mức ý nghĩa 5% ?

83
4
6

84
4
6

89
3
7

95
2
8

* Từ số liệu đã cho ta lập bảng :

tt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cộng
TB

Y
57
59
64
68
75
78
83
84
89
95

X2
8
8
7
7
6
5
4
4
3
2

X3
2
3
4
4
5
5
6
6
7
8

752 54 50
75.2 5.4 5

X2

X3

Y

X2^2

X3^2

2.6
2.6
1.6
1.6
0.6
-0.4
-1.4
-1.4
-2.4
-3.4

-3
-2
-1
-1
0
0
1
1
2
3

-18.2
-16.2
-11.2
-7.2
-0.2
2.8
7.8
8.8
13.8
19.8

6.76
6.76
2.56
2.56
0.36
0.16
1.96
1.96
5.76
11.56

9
4
1
1
0
0
1
1
4
9

0

0

0

40.4

30

Y^2

x2x3

YX2

YX3

Y^

331.24
262.44
125.44
51.84
0.04
7.84
60.84
77.44
190.44
392.04

-7.8
-5.2
-1.6
-1.6
0
0
-1.4
-1.4
-4.8
-10.2

-47.32
-42.12
-17.92
-11.52
-0.12
-1.12
-10.92
-12.32
-33.12
-67.32

54.6
32.4
11.2
7.2
0
0
7.8
8.8
27.6
59.4

57.271428
60.028571
66.5
66.5
72.971429
76.685715
83.157144
83.157144
89.628573
96.100002

ei
-0.271428
-1.028571
-2.5
1.5
2.028571
1.314285
-0.157144
0.842856
-0.628573
-1.100002

1499.6

-34 -243.8 209

752

0

ei^2
0.073673
1.057958
6.25
2.25
4.1151
1.727345
0.024694
0.710406
0.395104
1.210004

Y^2
3249
3481
4096
4624
5625
6084
6889
7056
7921
9025

17.814 58050

5805

1/ Áp dụng công thức tính hệ số hồi quy ta có :

(Σyx2)(Σx32) - (Σy x3)(Σx2 x3 )
β2 =

(Σx22)(Σx32) - (Σx2 x3 )2
(-243.8)*(30) – (209)*(-34)
– (- 34) 2
= (40.4)*(30)
= -3,714

=

-208
56

(Σy x3)(Σx22) - (Σy x2)(Σx2 x3 )
β3 =

=

=

(Σx22)(Σx32) - (Σx2 x3 )2
(209)*(40,4) – (-243,8)*(-34)

154,4

(40.4)*(30) – (- 34) 2

56

= 2,7571

β1 = Y - β2X2 - β3X3 = 75,2 – (3,714)*5,4 – (2,7571)*5 = 81,47

Hàm hồi quy mẫu : Y = 81,47 - 3,714 *X2 + 2,7571*X3

2/ Kiểm định ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng, mức ý nghĩa 5% :

σ2 =

Σei2

17,814

n-k =

7

= 2,5449

Σx32
Var(β2) =

(Σx22)(Σx32) - (Σx2 x3*σ2
)2 =

= 1,3633

 Se(β2) = 1,1676

30
(40.4)*(30) – *(-2,5449
34) 2 =

Σx22

Var(β3) =

(Σx22)(Σx32) - (Σx2 x3 )2
*σ2 = 1,8359

 Se(β3) = 1,3549
Độ tin cậy
/2(n-k) = t0,025(7) = 2,365
β2 95% → tα-3,714

Se(β2)

t=

=

1,1676
= - 3,1812 ; t =

=

β3

2,7...
BÀI TẬP HỒI QUY BỘI 01
Có số liệu sau của một số doanh nghiệp :
* Trong đó :
Y : Doanh thu (tỷ đồng/năm)
X2 : Giá bán sản phẩm A (triệu đồng/SP)
X3 : chi phí quảng cáo (trăm triệu đồng/năm)
1/ Sử dụng phương pháp hồi quy bội để tìm hàm hồi quy mẫu :
2/ Kiểm định ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng, mức ý nghĩa 5%.
3/ Kiểm định độ phù hợp của mô hình với độ tin cậy 95%.
4/ Sử dụng số liệu trên có mô hình hồi quy sau :
Y = 107,7871 - 6,0347X2, R2 = 0,9811
Có nên đưa biến X3o mô hình hay không, mức ý nghĩa 5% ?
1
Y 57 59 64 68 75 78 83 84 89 95
X2 8 8 7 7 6 5 4 4 3 2
X3 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8
Dạng bài tập kinh tế lượng 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dạng bài tập kinh tế lượng 4 - Người đăng: Lê Duyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Dạng bài tập kinh tế lượng 4 9 10 696