Ktl-icon-tai-lieu

Dạng bài tập kinh tế lượng 5

Được đăng lên bởi Lê Duyên
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 937 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP HỒI QUY ĐƠN 01
Ban quản lý một khu vui chơi phát hiện một vấn đề, nhân viên bán vé và kiểm
soát vé móc nối với nhau để kiếm thêm một khoản thu nhập bất hợp pháp bằng cách
xoay vòng các vé đã bán (nhân viên kiểm soát không xé vé mà giữ nguyên để
chuyển lại cho nhân viên bán vé).
Giám đốc theo dõi số liệu và nhận thấy những ngày doanh thu vé tăng thì doanh
thu dịch vụ ăn uống trong khu vui chơi cũng tăng. Do đó ông đề xuất biện pháp sau:
Sử dụng phương pháp hồi quy với biến Y (doanh thu phòng vé) phụ thuộc vào biến
X (doanh thu ăn uống). Một mẫu ngẫu nhiên được giám sát kỹ như sau :

Ngày
Y
X

1
23
6

2
35
9

3
28
7

4
20
5

5
27
7

6
32
8

1/ Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính mẫu.
2/ Doanh thu ăn uống có giải thích được cho doanh thu phòng vé không, với độ
tin cậy 95%.

3/ Xây dựng một khoảng tin cậy 95% cho hệ số độ dốc.
4/ Tỷ lệ biến thiên của doanh thu phòng vé có thể giải thích được bằng
doanh thu ăn uống là bao nhiêu.
5/ Ước lượng độ lệch chuẩn của Y xung quanh đường hồi quy.
Có ý kiến cho rằng phương sai độ lệch chuẩn của Y bằng 0,5, ý kiến này có
đúng không với độ tin cậy 95%. Với độ tin cậy đó xác định khoảng tin cậy.
6/ Lập bảng ANOVA. Mô hình có sử dụng được không với độ tin cậy 95%.
7/ Dự đoán giá trị trung bình của doanh thu phòng vé nếu doanh thu ăn
uống là 10 triệu. Xây dựng khoảng ước lượng trung bình với độ tin cậy 95%.
8/ Vào một ngày xác định nào đó doanh thu ăn uống là 10 triệu nhưng
doanh thu phòng vé chỉ đạt 36,9 triệu. Với độ tin cậy 95%, Ban giám đốc có cở
sở để nghi ngờ có dấu hiệu bất thường không .
9/ Doanh thu ăn uống tăng 1% thì doanh thu phòng vé thay đổi như thế nào.
10/ Nếu đơn vị tính của doanh thu ăn uống là nghìn đồng, thì hàm hồi quy
mẫu thay đổi như thế nào.

1/ Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính mẫu :

Mô hình hồi quy :

Y = β1 + β2X + U

Từ số liệu đã cho ta có bảng :

Đêm
1
2
3
4
5
6
Cộng
TB

Y
23
35
28
20
27
32
165
27.5

X
6
9
7
5
7
8
42
7

X^2
36
81
49
25
49
64
304
50.6667

YX
138
315
196
100
189
256
1194
199

Y^2
529
1225
784
400
729
1024
4691

Y^

ei = Y - Y^

23.6
35.3
27.5
19.7
27.5
31.4
165

-0.6
-0.3
0.5
0.3
-0.5
0.6
0

Áp dụng công thức ta có :

β2 =

ΣYX - nY X
ΣX2 - n(X)2

=

1194 – 6*27,5*7
304 - 6*(7)2

β1 = Y - β2X = 27,5 - (3,9)*7 = 0,2

= 3,9

Hàm hồi quy mẫu có dạng : Y = 0,2 + 3,9X.

2/ Doanh thu ăn uống có giải thích được cho doanh thu phòng vé không, với độ
tin cậy 95% :
Kiểm định giả thiết :

Ho : β2 = 0

H1 : β2 ≠ 0
Ta cần tính các hệ số :
TSS = ΣY2 - n(Y)2 = 4691 – 6(27,5)...
BÀI TẬP HỒI QUY ĐƠN 01
Ban quản lý một khu vui chơi phát hiện một vấn đề, nhân viên bán vé và kiểm
soát vé móc nối với nhau để kiếm thêm một khoản thu nhập bất hợp pháp bằng cách
xoay vòng các vé đã bán (nhân viên kiểm soát không xé vé mà giữ nguyên để
chuyển lại cho nhân viên bán vé).
Giám đốc theo dõi số liệu và nhận thấy những ngày doanh thu vé tăng thì doanh
thu dịch vụ ăn uống trong khu vui chơi cũng tăng. Do đó ông đề xuất biện pháp sau:
Sử dụng phương pháp hồi quy với biến Y (doanh thu phòng vé) phụ thuộc vào biến
X (doanh thu ăn uống). Một mẫu ngẫu nhiên được giám sát kỹ như sau :
1/ Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính mẫu.
2/ Doanh thu ăn uống có giải thích được cho doanh thu phòng vé không, với độ
tin cậy 95%.
1
Ngày 1 2 3 4 5 6
Y 23 35 28 20 27 32
X 6 9 7 5 7 8
Dạng bài tập kinh tế lượng 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dạng bài tập kinh tế lượng 5 - Người đăng: Lê Duyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Dạng bài tập kinh tế lượng 5 9 10 57