Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký thế chấp

Được đăng lên bởi Thiên Thạch Nguyễn Hồ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 858 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 03/XĐK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..................................,

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG
KÝ

ngày ......... tháng .......... năm

..................................

ĐƠN YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTPBTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài
nguyên và Môi trường)

Thời điểm nhận hồ sơ:
_ _ _ giờ _ _ _ phút, ngày _ _ _ / _ _ _ / _ _
__

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:
Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _ Số thứ tự _ _ _ _ _ _
___

Cán bộ đăng ký
(ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi:.............................................................................................................................
...................................................................................................................................................

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
1. Người yêu cầu xóa
Bên thế chấp
Bên nhận thế chấp
đăng ký thế chấp:
Người được ủy quyền
1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) .............................................................................
………………………………………………………………………………………………
1.2. Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
1.3. Số điện thoại (nếu có):..................……………… Fax (nếu có):.............................................................
Địa chỉ email (nếu có):.................................................................................................................
1.4.
Chứng minh nhân dân
Hộ chiếu
Số:...............................................................................................................................................................
Cơ quan cấp ……………………………… cấp ngày ....................… tháng .......….. năm .
GCN đăng ký kinh doanh
QĐ thành lập
GP đầu tư
Số:..............................................................................................................................................................
Cơ quan cấp ……………………………………. cấp ngày ……. tháng ….. năm .............
2. Yêu cầu xóa đăng ký thế chấp đối với các tài sản sau đây:
2.1. Quyền sử dụng đất
2.1.1. Thửa đất số:..................………………..; Tờ bản đồ số (nếu có): ..;
Loại đất ..............................…………………………………………………………………...
2.1.2. Địa chỉ thửa đất: .....................
Mẫu số 03/XĐK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.................................., ngày ......... tháng .......... năm
..................................
PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG
PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG
Thời điểm nhận hồ sơ:
_ _ _ giờ _ _ _ phút, ngày _ _ _ / _ _ _ / _ _
_ _
Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:
Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _ Số thứ tự _ _ _ _ _ _
_ _ _
Cán bộ đăng ký
(ký và ghi rõ họ, tên)
ĐƠN YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ
ĐƠN YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-
BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài
nguyên và Môi trường)
Kính gửi:.............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
1. Người yêu cầu xóa Bên thế chấp Bên nhận thế chấp
đăng ký thế chấp: Người được ủy quyền
1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) .............................................................................
………………………………………………………………………………………………
1.2. Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
1.3. Số điện thoại (nếu có):..................……………… Fax (nếu có):.............................................................
Địa chỉ email (nếu có):.................................................................................................................
1.4. Chứng minh nhân dân Hộ chiếu
Số:...............................................................................................................................................................
Cơ quan cấp ……………………………… cấp ngày .................... tháng .......….. năm .
GCN đăng ký kinh doanh QĐ thành lập GP đầu tư
Số:..............................................................................................................................................................
Cơ quan cấp ……………………………………. cấp ngày ……. tháng ….. năm .............
2. Yêu cầu xóa đăng ký thế chấp đối với các tài sản sau đây:
2.1. Quyền sử dụng đất
2.1.1. Thửa đất số:..................………………..; Tờ bản đồ số (nếu có): ..;
Loại đất ..............................…………………………………………………………………...
2.1.2. Địa chỉ thửa đất: ...................................................................................................................................
.
……………………………………………………………………………………………….
2.1.3. Diện tích đất thế chấp: ………………………………………………………… m2
(ghi bằng chữ:...........................................................................................................................................
)
2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:
a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
Số phát hành: ……………………………., số vào sổ cấp giấy: ....
Cơ quan cấp: …………………………….., cấp ngày …….. tháng ……. năm ....
b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Đăng ký thế chấp - Trang 2
Đăng ký thế chấp - Người đăng: Thiên Thạch Nguyễn Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đăng ký thế chấp 9 10 731