Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá cán bộ

Được đăng lên bởi tigondang34
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đánh giá cán bộ thực hiện theo Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW, ngày 04/09/2014 của
Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các
cấp.
IV-QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
Tiến hành các bước sau:
1-Bước 1: Công tác chuẩn bị
a. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo việc rà
soát chính trị nội bộ, phân công đồng chí Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện.
Thành lập tổ giúp việc và chỉ định một số cán bộ tham gia. Cán bộ tham gia rà soát chính
trị nội bộ phải là những đồng chí thật sự tin cậy, có phẩm chất và năng lực về chuyên
môn nghiệp vụ.
b. Lập danh sách cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng rà soát nêu tại mục 1 (phần II) nêu
trên, tập trung vào các trường hợp cấp ủy chưa nắm rõ hoặc có tình hình, thông tin liên
quan mới phát sinh. Trong quá trình tiến hành rà soát cho phù hợp với tình hình của địa
phương, đơn vị.
c. Xây dựng kế hoạch rà soát chính trị nội bộ theo danh sách đã được lập.
2-Bước 2: Thu thập thông tin, tài liệu; nghiên cứu, phân tích, đánh giá, phát hiện
vấn đề cần xem xét về chính trị từ các nguồn:
a. Các nguồn hồ sơ, tài liệu
-

Hồ sơ, lý lịch của cán bộ, đảng viên và thông tin, tài liệu phản ánh về cán bộ,
đảng viên hình thành trong quá trình công tác được lưu trữ, quản lý tại cấp ủy, cơ
quan có thẩm quyền quản lý.
- Các tài liệu liên quan của cơ quan quản lý cán bộ, đảng viên gồm: Phiếu báo cáo
đảng viên có dấu hiệu, biểu hiện vấn đề chính trị, sổ ghi chép tình hình chính trị
nội bộ, các báo cáo vụ việc, vấn đề, liên quan đến tiêu chuẩn chính trị hoặc biểu
hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên.
b. Đơn thư khiếu nại, tố cáo
Đối với cán bộ, đảng viên có đơn thư khiếu nại, tố cáo về chính trị nội bộ chưa
giải quyết xong hoặc đơn thư khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, cần tập trung rà soát, xem
xét, kết luận hoặc đề xuất thảm tra, xác minh, giải quyết dứt điểm trước đại hội. Đối với
các trường hợp phức tạp, chưa có kết quả thẩm tra, xác minh thì không đưa vào danh sách
ứng cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đơn thư khiếu nại, tố cáo về chính trị nội bộ nặc
danh chỉ có giá trị tham khảo nếu phù hợp với các nguồn thông tin, tài liệu liên quan.
c. Thông in, tài liệu thu thập từ các ngành, cơ quan chức năng liên quan
- Thông tin, tài liệu phản ánh ( nếu có) về cán bộ, đảng viên được hình thành trong quá
trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các ngành cơ quan chức năng như công an, quân
đội, tòa án, kiểm tra, thanh tra… các cấp ủy tiến hành rà soát chính trị nội bộ có thể phối
hợp, đề ...
Đánh giá cán bộ thực hiện theo Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW, ngày 04/09/2014 của
Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các
cấp.
IV-QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
Tiến hành các bước sau:
1-Bước 1: Công tác chuẩn bị
a. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo việc rà
soát chính trị nội bộ, phân công đồng chí Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện.
Thành lập tổ giúp việc và chỉ định một số cán bộ tham gia. Cán bộ tham gia rà soát chính
trị nội bộ phải là những đồng chí thật sự tin cậy, có phẩm chất và năng lực về chuyên
môn nghiệp vụ.
b. Lập danh sách cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng rà soát nêu tại mục 1 (phần II) nêu
trên, tập trung vào các trường hợp cấp ủy chưa nắm rõ hoặc có tình hình, thông tin liên
quan mới phát sinh. Trong quá trình tiến hành rà soát cho phù hợp với tình hình của địa
phương, đơn vị.
c. Xây dựng kế hoạch rà soát chính trị nội bộ theo danh sách đã được lập.
2-Bước 2: Thu thập thông tin, tài liệu; nghiên cứu, phân tích, đánh giá, phát hiện
vấn đề cần xem xét về chính trị từ các nguồn:
a. Các nguồn hồ sơ, tài liệu
- Hồ sơ, lý lịch của cán bộ, đảng viên và thông tin, tài liệu phản ánh về cán bộ,
đảng viên hình thành trong quá trình công tác được lưu trữ, quản lý tại cấp ủy, cơ
quan có thẩm quyền quản lý.
- Các tài liệu liên quan của cơ quan quản lý cán bộ, đảng viên gồm: Phiếu báo cáo
đảng viên có dấu hiệu, biểu hiện vấn đề chính trị, sổ ghi chép tình hình chính trị
nội bộ, các báo cáo vụ việc, vấn đề, liên quan đến tiêu chuẩn chính trị hoặc biểu
hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên.
b. Đơn thư khiếu nại, tố cáo
Đối với cán bộ, đảng viên có đơn thư khiếu nại, tố cáo về chính trị nội bộ chưa
giải quyết xong hoặc đơn thư khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, cần tập trung rà soát, xem
xét, kết luận hoặc đề xuất thảm tra, xác minh, giải quyết dứt điểm trước đại hội. Đối với
các trường hợp phức tạp, chưa có kết quả thẩm tra, xác minh thì không đưa vào danh sách
ứng cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đơn thư khiếu nại, tố cáo về chính trị nội bộ nặc
danh chỉ có giá trị tham khảo nếu phù hợp với các nguồn thông tin, tài liệu liên quan.
c. Thông in, tài liệu thu thập từ các ngành, cơ quan chức năng liên quan
- Thông tin, tài liệu phản ánh ( nếu có) về cán bộ, đảng viên được hình thành trong quá
trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các ngành cơ quan chức năng như công an, quân
đội, tòa án, kiểm tra, thanh tra… các cấp ủy tiến hành rà soát chính trị nội bộ có thể phối
hợp, đề nghị các cơ quan chức năng thống kê, lập danh sách cán bộ, đảng viên có dấu
hiệu vi phạm hoặc là bị đơn trong các vụ án dân sự, kinh tế, hành chính; bản thân, vợ
hoặc chồng, con vi phạm các quy định của Đảng. chính sách, pháp luật của Nhà Nước…
và tình hình kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng.
Đánh giá cán bộ - Trang 2
Đánh giá cán bộ - Người đăng: tigondang34
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đánh giá cán bộ 9 10 680