Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

Được đăng lên bởi yenpph
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đánh giá chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh
nghiệp
Việc xây dựng, áp dụng Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp cũng như lợi ích của nó đã được đề cập.
Tuy nhiên, hệ thống này chỉ mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp khi bản thân hệ thống hoạt
động hiệu quả. Bài viết này xin chia sẻ một số kinh nghiệm xây dựng và đánh giá chất lượng hoạt động của
hệ thống này nhằm khai thác nó tối ưu.
“Doanh nghiệp đã đề ra các biện pháp, kế hoạch, quy trình hành động cụ thể nhằm giảm thiểu tác hại của
rủi ro đến một giới hạn chấp nhận nào đó, hoặc doanh nghiệp đã có biện pháp để toàn thể nhân viên nhận
thức rõ ràng về tác hại của rủi ro cũng như giới hạn rủi ro tối thiểu mà tổ chức có thể chấp nhận được”.
Muốn hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nó phải có đủ năm thành phần và từng
thành phần phải hoạt động hiệu quả, cụ thể là:
1) Môi trường kiểm soát
Đây là môi trường mà trong đó toàn bộ hoạt động kiểm soát nội bộ được triển khai. Môi trường này chỉ tốt
nếu các nội dung sau được đảm bảo:
* Doanh nghiệp đã ban hành dưới dạng văn bản các quy tắc, chuẩn mực phòng ngừa ban lãnh đạo và các
nhân viên lâm vào tình thế xung đột quyền lợi với doanh nghiệp, kể cả việc ban hành các quy định xử phạt
thích hợp khi các quy tắc chuẩn mực này bị vi phạm.
* Doanh nghiệp đã phổ biến rộng rãi các quy tắc, chuẩn mực nêu trên, đã yêu cầu tất cả nhân viên ký bản
cam kết tuân thủ những quy tắc, chuẩn mực được thiết lập.
* Tư cách đạo đức, hành vi ứng xử và hiệu quả công việc của lãnh đạo là tấm gương sáng đế nhân viên
noi theo.
* Doanh nghiệp có sơ đồ tổ chức hợp lý đảm bảo công tác quản lý (lập kế hoạch, tổ chức, quản lý nhân sự,
lãnh đạo và kiểm soát) được triển khai chính xác, kịp thời, hiệu quả.
* Doanh nghiệp có bộ phận kiểm toán nội bộ hoạt động theo các chuẩn mực của kiềm toán Nhà nước và
kiểm toán quốc tế. Bộ phận kiểm toán nội bộ phải có khả năng hoạt động hữu hiệu do được trực tiếp báo
cáo độc lập, cởi mở với cơ quan kiểm toán cấp trên hoặc với các lãnh đạo cao cấp của tổ chức.
* Doanh nghiệp có các văn bản quy định chung cũng như hướng dẫn cụ thể trong hoạt động quản lý tổng
thể và trong các hoạt động chuyển ngân.
* Doanh nghiệp có hệ thống văn bản thống nhát quy định chi tiết việc tuyển dụng. đào tạo, đánh giá nhân
viên, đề bạt, trả lương, phụ cấp để khuyến khích mọi người làm việc liêm chính, hiệu quả.
* Doanh nghiệp đã sử dụng "Bản mô tả công việc” quy định rõ yêu cầu kiến thức và chất lượng nhân sự
cho từng vị trí trong tổ chức.
* Do...
Đánh giá chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh
nghiệp
Việc xây dựng, áp dụng Hệ thống kiểm soát nội bdoanh nghiệp cũng như lợi ích của đã được đề cập.
Tuy nhiên, hệ thống này chỉ mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp khi bản thân hệ thống hoạt
động hiệu quả. Bài viết này xin chia sẻ một số kinh nghiệm xây dựng và đánh giá chất lượng hoạt động của
hệ thống này nhằm khai thác nó tối ưu.
“Doanh nghiệp đã đề ra các biện pháp, kế hoạch, quy trình hành động cụ thể nhằm giảm thiểu tác hại của
rủi ro đến một giới hạn chấp nhận nào đó, hoặc doanh nghiệp đãbiện pháp để toàn thể nhân viên nhận
thức rõ ràng về tác hại của rủi ro cũng như giới hạn rủi ro tối thiểu mà tổ chức có thể chấp nhận được”.
Muốn hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phải đủ năm thành phần từng
thành phần phải hoạt động hiệu quả, cụ thể là:
1) Môi trường kiểm soát
Đây môi trường trong đó toàn bộ hoạt động kiểm soát nội bộ được triển khai. Môi trường này chỉ tốt
nếu các nội dung sau được đảm bảo:
* Doanh nghiệp đã ban hành dưới dạng văn bản các quy tắc, chuẩn mực phòng ngừa ban lãnh đạo các
nhân viên lâm vào tình thế xung đột quyền lợi với doanh nghiệp, kể cả việc ban hành các quy định xử phạt
thích hợp khi các quy tắc chuẩn mực này bị vi phạm.
* Doanh nghiệp đã phổ biến rộng rãi các quy tắc, chuẩn mực nêu trên, đã yêu cầu tất cả nhân viên bản
cam kết tuân thủ những quy tắc, chuẩn mực được thiết lập.
* cách đạo đức, hành vi ứng xử hiệu quảng việc của lãnh đạo tấm gương sáng đế nhân viên
noi theo.
* Doanh nghiệp có sơ đồ tổ chức hợp lý đảm bảo công tác quản lý (lập kế hoạch, tổ chức, quản lý nhân sự,
lãnh đạo và kiểm soát) được triển khai chính xác, kịp thời, hiệu quả.
* Doanh nghiệp bộ phận kiểm toán nội bộ hoạt động theo các chuẩn mực của kiềm toán Nhà nước
kiểm toán quốc tế. Bộ phận kiểm toán nội bộ phải khả năng hoạt động hữu hiệu do được trực tiếp báo
cáo độc lập, cởi mở với cơ quan kiểm toán cấp trên hoặc với các lãnh đạo cao cấp của tổ chức.
* Doanh nghiệp các văn bản quy định chung cũng như hướng dẫn cụ thể trong hoạt động quản tổng
thể và trong các hoạt động chuyển ngân.
* Doanh nghiệp hệ thống văn bản thống nhát quy định chi tiết việc tuyển dụng. đào tạo, đánh giá nhân
viên, đề bạt, trả lương, phụ cấp để khuyến khích mọi người làm việc liêm chính, hiệu quả.
* Doanh nghiệp đã sử dụng "Bản tả công việc” quy định yêu cầu kiến thức chất lượng nhân sự
cho từng vị trí trong tổ chức.
* Doanh nghiệp không đặt ra những chuẩn mực tiêu chí thiếu thực tế hoặc những danh sách ưu tiên, ưu
đãi, lương, thưởng... bất hợp lý tạo cơ hội cho các hành vi vô kỷ luật, gian dối, bất lương.
* Doanh nghiệp đã áp dụng những quy tắc, công cụ kiểm toán phù hợp với những chuẩn mực thông dụng
đã được chấp nhận cho loại hình hoạt động SXKD của mình đảm bảo kết quả kiểm toán không bị méo mó,
sai lệch do sử dụng các chuẩn mực, công cụ kiểm toán không phù hợp.
Đánh giá chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp - Trang 2
Đánh giá chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp - Người đăng: yenpph
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đánh giá chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp 9 10 972