Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá chung về thị trường mở ở Việt Nam

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn 1: lý thuyÕt chung vÒ thÞ trêng më
1. Kh¸i niÖm chung vÒ nghiÖp vô thÞ trêng më
Sau cuéc suy tho¸I kinh tÕ n¨m 1920-1921, côc dù tr÷ liªn bang MÜNHTW (viÕt t¾t lµ FED) thiÕu vèn nghiªm träng, nguån thu nhËp tríc ®ã cña
FED chñ yÕu thu tõ nghiÖp vô chiÕt khÊu, nhng do hËu qu¶ cña cuéc khñng
ho¶ng kinh tÕ ®· lµm lîng tiÒn vay chiÕt khÊu gi¶m sót, dÉn tíi gi¶m nguån
thu. FED bÝ tiÒn ®µnh bu«n b¸n chøng kho¸n kiÕm l·i ®Ó tiÕp tôc ho¹t ®éng
cña m×nh. Trong khi thùc hiÖn mua chøng kho¸n, bçng nhiªn c¸c nhµ ®iÒu
hµnh thÞ trêng tiÒn tÖ ph¸t hiÖn thÊy dù tr÷ trong c¸c ng©n hµng t¨ng lªn cßn
c¸c kho¶n cho vay vµ tiÒn göi t¨ng lªn gÊp béi. KÕt qu¶ nµy ®îc FED rót ra
mét bµi häc bæ Ých tõ thùc tÕ v« t×nh lµ viÖc mua b¸n chøng kho¸n sinh l·i cã
thÓ lµm thay ®æi c¬ sè tiÒn tÖ nh¹y bÐn nhÊt. ThuËt ng÷ “thÞ trêng më” lÇn ®Çu
tiªn xuÊt hiÖn ë Mü vµo nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû XX khi nghiÖp vô nµy b¾t
®Çu ®îc thi hµnh. C¸c nghiÖp vô cña ng©n hµng trung ¬ng Mü vÒ thÞ trêng më
so víi c¸c c«ng cô kh¸c cã ph¹m vi réng nhÊt v× níc nµy cã thÞ trêng giÊy tê
cã gi¸ lín nhÊt . ë Anh nghiÖp vô TTM ®ãng vai trß quan träng tõ nh÷ng n¨m
30. Ng©n hµng Raykh §øc b¾t ®Çu thi hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ tõ n¨m 1933.
NghiÖp vô thÞ trêng më (NVTTM) lµ g× ? MÆc dï kh¸i niÖm TTM ®· ®îc chóng ta tiÕp cËn tõ thêi kú ®æi míi ho¹t ®éng ng©n hµng cho ®Õn nay, song
®Ó tr¶ lßi c©u hái nµy vÉn kh«ng Ýt ngêi m¬ hå. §Ó tr¶ lêi c©u hái trªn h·y tiÕp
cËn víi mét sè quan ®iÓm vÓ NVTTM nh sau:
Theo quan ®iÓm cña níc Anh: “NVTTM lµ viÖc NHTW mua b¸n tr¸i
phiÕu dµi h¹n cña ChÝnh phñ trªn thÞ trêng tr¸i phiÕu cã b¶o ®¶m ®Ó lµm t¨ng
hoÆc gi¶m møc cho vay cña ng©n hµng. Khi mua trªn thÞ trêng më, NHTW sÏ
thanh to¸n cho c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc ®· b¸n tr¸i phiÕu cho nã. NVTTM vÒ
chøng kho¸n ng¾n h¹n còng ®îc thùc hiÖn trªn thÞ trêng tÝn phiÕu. N¬i mµ
NHTW b¸n vµ mua tr¸i phiÕu chÝnh phñ vµ kú phiÕu th¬ng m¹i ®Ó t¸c ®éng
®Õn l·i suÊt vµ duy tr× sù æn ®Þnh cña thÞ trêng”.
Theo quan ®iÓm cña Mü: “ NVTTM lµ viÖc mua vµ b¸n c¸c lo¹i chøng
kho¸n trªn thÞ trêng tµi chÝnh ®îc thùc hiÖn bëi FED “

Theo tµi liÖu ë trêng ®¹i häc VICTORIA NEWREALAND: “ Mét
NVTTM x¶y ra khi NHTW thay ®æi c¬ sè tiÒn tÖ b»ng viÖc mua hoÆc b¸n
chøng kho¸n trªn thÞ trêng më”
Theo c¸c quan ®iÓm trªn th× TTM lµ thÞ trêng giao dÞch c¸c lo¹i chøng
kho¸n ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. Tuú vµo mçi níc mµ c¸c lo¹i chøng kho¸n ®îc
giao dÞch lµ kh¸c nhau vÒ lo¹i h×nh vµ thêi h¹n ®ång thêi viÖc quyÕt ®Þnh chñ
thÓ tham gia réng h¬n gåm c¸c tæ chøc tÝn dông, tæ chøc phi t...
PhÇn 1: lý thuyÕt chung vÒ thÞ trêng më
1. Kh¸i niÖm chung vÒ nghiÖp vô thÞ trêng më
Sau cuéc suy tho¸I kinh n¨m 1920-1921, côc tr÷ liªn bang MÜ-
NHTW (viÕt t¾t FED) thiÕu vèn nghiªm träng, nguån thu nhËp tríc ®ã cña
FED chñ yÕu thu nghiÖp chiÕt khÊu, nhng do hËu qu¶ cña cuéc khñng
ho¶ng kinh ®· lµm lîng tiÒn vay chiÕt khÊu gi¶m sót, dÉn tíi gi¶m nguån
thu. FED tiÒn ®µnh bu«n b¸n chøng kho¸n kiÕm l·i ®Ó tiÕp tôc ho¹t ®éng
cña m×nh. Trong khi thùc hiÖn mua chøng kho¸n, bçng nhiªn c¸c nhµ ®iÒu
hµnh thÞ trêng tiÒn tÖ ph¸t hiÖn thÊy tr÷ trong c¸c ng©n hµng t¨ng lªn cßn
c¸c kho¶n cho vay tiÒn göi t¨ng lªn gÊp béi. KÕt qu nµy ®îc FED rót ra
mét bµi häcÝch thùc t×nh viÖc mua b¸n chøng kho¸n sinh l·i cã
thÓ lµm thay ®æi c¬ sè tiÒn nh¹y bÐn nhÊt. ThuËt ng÷ “thÞ trêng më” lÇn ®Çu
tiªn xuÊt hiÖn ë vµo nh÷ng n¨m 20 cña thÕ XX khi nghiÖp vô nµy b¾t
®Çu ®îc thi hµnh. C¸c nghiÖpcña ng©n hµng trung ¬ngvÒ thÞ trêng
so víi c¸c c«ng kh¸cph¹m vi réng nhÊt níc nµy cã thÞ trêng giÊy
cã gi¸ lín nhÊt . ë Anh nghiÖp vô TTM ®ãng vai trß quan träng tõ nh÷ng n¨m
30. Ng©n hµng Raykh §øc b¾t ®Çu thi hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ tõ n¨m 1933.
NghiÖp vô thÞ trêng më (NVTTM)g× ? MÆc dï kh¸i niÖm TTM ®· ®-
îc chóng ta tiÕp cËn tõ thêi kú ®æi míi ho¹t ®éng ng©n hµng cho ®Õn nay, song
®Ó tlßi c©u hái nµy vÉn kh«ng Ýt ngêi m¬ hå. §Ó tr¶ lêi c©u hái trªn h·y tiÕp
cËn víi mét sè quan ®iÓm vÓ NVTTM nh sau:
Theo quan ®iÓm cña níc Anh: “NVTTM viÖc NHTW mua b¸n tr¸i
phiÕu dµi h¹n cña ChÝnh phñ trªn thÞ trêng tr¸i phiÕu cã b¶o ®¶m ®Ó lµm t¨ng
hoÆc gi¶m møc cho vay cña ng©n hµng. Khi mua trªn thÞ trêng më, NHTW sÏ
thanh to¸n cho c¸c nh©n tæ chøc ®· n tr¸i phiÕu cho nã. NVTTM
chøng kho¸n ng¾n h¹n còng ®îc thùc hiÖn trªn thÞ trêng tÝn phiÕu. N¬i
NHTW b¸n mua tr¸i phiÕu chÝnh phñ phiÕu th¬ng m¹i ®Ó t¸c ®éng
®Õn l·i suÊt vµ duy tr× sù æn ®Þnh cña thÞ trêng”.
Theo quan ®iÓm cña Mü: NVTTM viÖc mua b¸n c¸c lo¹i chøng
kho¸n trªn thÞ trêng tµi chÝnh ®îc thùc hiÖn bëi FED “
Đánh giá chung về thị trường mở ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá chung về thị trường mở ở Việt Nam - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đánh giá chung về thị trường mở ở Việt Nam 9 10 699