Ktl-icon-tai-lieu

đánh giá diễn biến chất lượng nước các hồ hà nội giai đoạn 2006 2010

Được đăng lên bởi Vinh Quang
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đánh giá diễn biến chất lượng nước các hồ
Hà Nội giai đoạn 2006-2010
Nguyễn Thị Hưởng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Môi trường
Chuyên ngành: Khoa học Môi trường; Mã số: 608502
Người hướng dẫn: PGS.TS Lưu Đức Hải
Năm bảo vệ: 2011

Abstract. Trình bày tổng quan về chất lượng nước các Hồ Hà Nội giai đoạn
2006 - 2010: Một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên của Hà Nội; Sức ép
của phát triển kinh tế-xã hội đối với môi trường Hà Nội; Các nghiên cứu đã thực
hiện về chất lượng nước hồ Hà Nội. Trình bày các phương pháp được sử dụng
trong nghiên cứu: Phương pháp lấy mẫu và phân tích; Phương pháp bảo quản
mẫu; Phương pháp phân tích; Phương pháp thu thập thông tin; Phương pháp xử
lý số liệu. Trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận: Hiện trạng quản lý một số
hồ Hà Nội; Hiện trạng chất lượng nước hồ Hà Nội; Kết quả so sánh chất lượng
nước các hồ theo năm, giai đoạn 2006 - 2010; Đề xuất biện pháp cải thiện chất
lượng nước hồ.
Keywords. Khoa học môi trường; Môi trường nước; Hồ; Ô nhiễm môi trường;
Chất lượng nước

Content:
Thành phố Hà Nội nằm ở vùng địa hình thấp của đồng bằng sông Hồng. Phần
lớn các hồ Hà Nội có nguồn gốc từ các vùng trũng hoặc từ các nhánh sông, trên nền
đất trẻ. Sự hình thành các hồ đều gắn liền với sự phát triển đô thị. Các dòng chảy
qua kênh, hồ tạo nên khung sinh thái, là nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất
và các hoạt động khác của đô thị.
Các hồ đô thị tạo thành một hệ thống nối kết với các sông tiêu thoát nước của
thủ đô Hà Nội. Hiện nay, dưới áp lực của quá trình đô thị hóa, hệ thống thu gom
nước thải không hợp lý, ý thức của người dân còn kém khiến tải lượng chất gây ô
nhiễm xả xuống hồ tăng nhanh là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm nước hồ đô thị.
Hệ thống các hồ, ao, đầm của Hà Nội ngoài chức năng điều hòa nước mưa,
giảm thiểu ngập úng, còn là các điểm nhấn danh lam thắng cảnh, vui chơi, giải trí,

1

lễ hội. Nhiều ao, hồ của Hà Nội gắn liền với các đình chùa, được coi là các địa điểm
tâm linh của Hà Nội.
Một số hồ có vai trò quan trọng có giá trị về văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên
nhiên và môi trường, về đa dạng sinh học cũng như về giá trị nguồn nước. Nhưng
những hồ này hiện đang ô nhiễm nặng nề do chất thải từ các cơ sở sản xuất, bệnh
viện, các hộ gia đình…
Đề tài Luận văn “Đánh giá diễn biến chất lượng nước các hồ Hà Nội giai
đoạn 2006 - 2010” được thực hiện với mục đích: Đánh giá diễn biến chất lượng
nước một số hồ chính tại Hà Nội, giai đoạn 2006 – 2010, từ đó đưa ra các giải
pháp nhằm bảo vệ chất lượng nước hồ ...
1
Đánh giá diễn biến chất lượng nước các hồ
Hà Nội giai đoạn 2006-2010
Nguyễn Thị Hưởng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Môi trường
Chuyên ngành: Khoa học Môi trường; Mã số: 608502
Người hướng dẫn: PGS.TS Lưu Đức Hải
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày tổng quan về chất lượng nước các Hồ Nội giai đoạn
2006 - 2010: Một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên của Nội; Sức ép
của phát triển kinh tế-hội đối với môi trường Hà Nội; Các nghiên cứu đã thực
hiện về chất lượng nước hồ Nội. Trình bày các phương pháp được sử dụng
trong nghiên cứu: Phương pháp lấy mẫu phân tích; Phương pháp bảo quản
mẫu; Phương pháp phân tích; Phương pháp thu thập thông tin; Phương pháp xử
lý số liệu. Trình y kết quả nghiên cứu thảo luận: Hiện trạng quản lý một số
hồ Nội; Hiện trạng chất lượng ớc hồ Nội; Kết quả so sánh chất lượng
nước các hồ theo năm, giai đoạn 2006 - 2010; Đề xuất biện pháp cải thiện chất
lượng nước hồ.
Keywords. Khoa học môi trường; Môi trường nước; Hồ; Ô nhiễm môi trường;
Chất lượng nước
Content:
Thành phố Hà Nội nằm ở vùng địa hình thấp của đồng bằng sông Hồng. Phần
lớn các hồ Hà Nội có nguồn gốc từ các vùng trũng hoặc từ các nhánh sông, trên nền
đất trẻ. Sự hình thành các hồ đều gắn liền với sự phát triển đô thị. Các dòng chảy
qua kênh, hồ tạo nên khung sinh thái, là nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất
và các hoạt động khác của đô thị.
Các hồ đô thị tạo thành một hệ thống nối kết với các sông tiêu thoát nước của
thủ đô Nội. Hiện nay, dưới áp lực của quá trình đô thị hóa, hệ thống thu gom
nước thải không hợp lý, ý thức của người dân còn kém khiến tải lượng chất gây ô
nhiễm xả xuống hồ tăng nhanh là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm nước hồ đô thị.
Hệ thống các hồ, ao, đầm của Nội ngoài chức năng điều hòa nước mưa,
giảm thiểu ngập úng, n các điểm nhấn danh lam thắng cảnh, vui chơi, giải trí,
đánh giá diễn biến chất lượng nước các hồ hà nội giai đoạn 2006 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đánh giá diễn biến chất lượng nước các hồ hà nội giai đoạn 2006 2010 - Người đăng: Vinh Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
đánh giá diễn biến chất lượng nước các hồ hà nội giai đoạn 2006 2010 9 10 43