Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sản xuất của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Phủ Lý

Được đăng lên bởi Huân As
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 864 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI CẢM ƠN
Thực hiện phương châm học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực
tiễn của các trường chuyên nghiệp ở nước ta nói chung và trường Đại học
Nông Lâm nói riêng. Thực tập tốt nghiệp là một giai đoạn không thể thiếu của
sinh viên cuối khóa. Đây là quá trình nhằm giúp cho sinh viên có dịp cọ xát
với thực tế nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng thực hành. Từ đó giúp sinh viên
rèn luyện khả năng tổng hợp lại những kiến thức đã học vào thực tế để giải
quyết vấn đề cụ thể.
Nhằm hoàn thiện mục tiêu đào tạo kỹ sư Môi trường có đủ năng lực,
sáng tạo và có khả năng công tác. Được sự nhất trí của Trường Đại học Nông
Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Tài nguyên và Môi trường cùng với
nguyện vọng của bản thân, tôi tiến hành đề tài “Đánh giá thực trạng quản lý
chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất phương hướng quản lý chất thải rắn sinh
hoạt tại địa bàn xã Quyết Thắng –Thành phố Thái Nguyên ”. Trong thời gian
triển khai làm đề tài, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, cô giáo
trong khoa Tài nguyên và Môi trường và đặc biệt là sự chỉ đạo của cô giáo ThS.
Dương Thị Thanh Hà cùng các bác, anh chị trong Uỷ ban nhân dân xã Quyết
Thắng.
Với trình độ và thời gian có hạn, do đó bản đề tài của tôi không tránh khỏi
có thiếu sót. Vì vậy tôi rất mong có được sự đống góp ý kiến của thầy, cô giáo và
các bạn để bản khóa luận của tôi được hoàn thiện tốt hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày 8 tháng 05 năm 2012
Sinh viên

Nguyễn Thị Thu Thuỷ
DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG BÀI KHÓA LUẬN

Bảng 2.1.Tổng lượng chất thải rắn phát sinh tại các đô thị Việt Nam……….9
Bảng 4.1: Quy hoạch sử dụng đất của xã Quyết Thắng năm 2011………….19
Bảng 4.2 :Tình hình dân số và lao động xã Quyết Thắng năm 2011………..20
Bảng 4.3 :Lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại hộ dân trên địa bàn xã Quyết
Thắng………………………………………………………………………...28
Bảng 4.4. Nguồn gốc phát sinh CTR sinh hoạt tại 3 xóm trên địa bàn xã…..29
Bảng 4.5: Thành phần lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại một hộ gia đình
tại xã Quyết Thắng …………………………………………………………31
Bảng 4.6 : Nhân lực và phân bổ nhân lực trong công tác thu gom rác thải sinh
hoạt trên địa bàn xã Quyết Thắng……………………………………………32
Bảng 4.7: Thành phần các loại chất thải qua điều tra tại cổng khu tập thể công
nhân Z115……………………………………………………………………35
Bảng 4.8: Thành phần rác thải theo tỷ lệ tại cổng trường Đại họcCNTT-TT.36
Bảng 4.9: Thành phần rác thải theo tỷ lệ tại cổng chợ Nông lâm…………...38
Bảng 4.10: Tổng hợp rác thải theo tỷ lệ tại 3 điểm lấy mẫu…………………39
Bảng 4.11. Loại...
LỜI CẢM ƠN
Thực hiện phương châm học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực
tiễn của các trường chuyên nghiệp ớc ta nói chung và trường Đại học
Nông Lâm nói riêng. Thực tập tốt nghiệp là một giai đoạn không thể thiếu của
sinh viên cuối khóa. Đây là q trình nhằm giúp cho sinh viên dịp cọ xát
với thực tế nghề nghiệp, nâng cao k năng thực hành. Từ đó giúp sinh viên
rèn luyện khả năng tổng hợp lại những kiến thức đã học vào thực tế để giải
quyết vấn đề cụ thể.
Nhằm hoàn thiện mục tiêu đào tạo kỹ i trường đủ năng lực,
sáng tạo khả năng công tác. Được sự nhất trí của Trường Đại học Nông
Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Tài nguyên và Môi trường ng với
nguyện vọng của bản thân, i tiến hành đề tàiĐánh giá thực trạng quản
chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất phương hướng quản lý chất thải rắn sinh
hoạt tại địa bàn xã Quyết Thắng –Thành phố Thái Nguyên ”. Trong thi gian
trin khai làm đề tài, tôi đã nhn đưc sự giúp đỡ nhit tình của các thy, cô giáo
trong khoa Tài nguyên và Môi trường và đặc bit là sự chỉ đạo ca cô giáo ThS.
Dương Th Thanh Hà ng c bác, anh ch trong Uỷ ban nhân dân Quyết
Thắng.
Với trình độ và thời gian có hn, do đó bn đề tài ca tôi không tránh khỏi
có thiếu sót. Vì vậy tôi rt mong có được sự đng góp ý kiến ca thy, cô giáo và
các bn đ bn ka lun ca tôi đưc hoàn thiện tốt hơn.
Tôi xin chân thành cm ơn !
Thái Nguyên, ngày 8 tháng 05 năm 2012
Sinh viên
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG BÀI KHÓA LUẬN
Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sản xuất của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Phủ Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sản xuất của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Phủ Lý - Người đăng: Huân As
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sản xuất của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Phủ Lý 9 10 145