Ktl-icon-tai-lieu

đánh giá hiệu quả của các công cụ của chính sách tiền tệ

Được đăng lên bởi cucai5566-gmail-com
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1608 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU

I.

Ngày nay, vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế tất yếu
trong tiến trình toàn cầu hóa nền kinh tế. Có thể thấy việc gia nhập
tổ chức Thương mại thế giới WTO chính là cơ hội để Việt Nam tiến
sâu vào hội nhập và phát triển bình đẳng với các quốc gia trên thể
giới. Song nhìn vào đặc điểm, trình độ, các mối quan hệ kinh tế hiện
hữu và năng lực điều hành kinh tế vi mô, vĩ mô thì chúng ta đang
đứng trước những thách thức không phải nhỏ. Gắn với công cuộc đổi
mới và mở cửa ở nước ta, có nhiều yêu cầu phải giải quyết cùng một
lúc: Vừa ổn định vừa phát triển kinh tế trong nước và mở rộng giao
lưu quan hệ quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài…Vì vậy cần phải
có bước đi thận trọng với những chính sách linh hoạt để tránh những
“cơn sốc” hay khủng hoảng đối với kinh tế Việt Nam trên con đường
hội nhập.
Chính sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực
kì quan trọng của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó có ảnh
hưởng rất lớn đến các biến số vĩ mô như: công ăn việc làm, tốc độ
tăng trưởng, lạm phát,…Để đạt được các mục tiêu của CSTT thì việc
sử dụng các công cụ của nó có vai trò cơ bản, quyết định. Từ khi đổi
mới đến nay các công cụ của CSTT đang từng bước được hình thành,
hoàn thiện và phát huy tác dụng đối với nền kinh tế. Việc lựa chọn
các công cụ sao cho phù hợp và việc sử dụng sao cho hiệu quả nhất
trong từng giai đoạn của nền kinh tế luôn là một vấn đề mà Nhà
nước quan tâm theo dõi. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, việc
nghiên cứu các công cụ của CSTT là vấn đề có ý nghĩa lý luận và
thực tiễn cao. Chính vì vậy nhóm chúng em đã chọn đề tài
II.

NỘI DUNG

Chương 1: Cơ sở lý thuyết
1.1 Một số khái niệm cơ bản

Ngân hàng trung ương (có khi gọi là ngân hàng dự trữ, hoặc cơ
quan hữu trách về tiền tệ) là cơ quan đặc trách quản lý hệ thống tiền
tệ của quốc gia/nhóm quốc gia/vùng lãnh thổ và chịu trách nhiệm thi
hành chính sách tiền tệ. Mục đích hoạt động của ngân hàng trung
ương là ổn định giá trị của tiền tệ, ổn định cung tiền, kiểm soát lãi
suất, cứu các ngân hàng thương mại có nguy cơ đổ vỡ. Hầu hết các
ngân hàng trung ương thuộc sở hữu của Nhà nước, nhưng vẫn có
một mức độ độc lập nhất định đối với Chính phủ.

Chính sách tiền tệ là tổng hòa những phương thức mà NHTW
thông qua các hoạt động của mình tác động đến khối lượng tiền
trong lưu thông, nhằm phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu kinh
tế - xã hội của đất nước trong một thời kỳ nhất định.
Điều 2, luật NHTWVN quy định: CSTTQG là một bộ phận của
chính sách kinh tế - t...
I. LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế xu thế tất yếu
trong tiến trình toàn cầu a nền kinh tế. thể thấy việc gia nhập
tổ chức Thương mại thế giới WTO chính hội để Việt Nam tiến
sâu vào hội nhập phát triển nh đẳng với các quốc gia trên thể
giới. Song nhìn vào đặc điểm, trình độ, các mối quan hệ kinh tế hiện
hữu năng lực điều hành kinh tế vi mô, thì chúng ta đang
đứng trước những thách thức không phải nhỏ. Gắn với công cuộc đổi
mớimở cửa ở nước ta,nhiều yêu cầu phải giải quyết cùng một
lúc: Vừa ổn định vừa phát triển kinh tế trong nước m rộng giao
lưu quan hệ quốc tế, thu hút vốn đầunước ngoài…Vì vậy cần phải
bước đi thận trọng với những chính sách linh hoạt đtránh những
“cơn sốc” hay khủng hoảng đối với kinh tế Việt Nam trên con đường
hội nhập.
Chính sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế mô cực
quan trọng của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó ảnh
hưởng rất lớn đến các biến số như: công ăn việc làm, tốc độ
tăng trưởng, lạm phát,…Để đạt được các mục tiêu của CSTT thì việc
sử dụng các ng cụ của vai trò bản, quyết định. Từ khi đổi
mới đến nay các công cụ của CSTT đang từng bước được hình thành,
hoàn thiện phát huy tác dụng đối với nền kinh tế. Việc lựa chọn
các công c sao cho p hợp việc sử dụng sao cho hiệu quả nhất
trong từng giai đoạn của nền kinh tế luôn một vấn đề Nhà
nước quan tâm theo dõi. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, việc
nghiên cứu các công cụ của CSTT vấn đề ý nghĩa luận
thực tiễn cao. Chính vì vậy nhóm chúng em đã chọn đề tài
II. NỘI DUNG
Chương 1: Cơ sở lý thuyết
1.1Một số khái niệm cơ bản
Ngân hàng trung ương (có khi gọi ngân hàng dự trữ, hoặc cơ
quan hữu trách về tiền tệ) là cơ quan đặc trách quản lý hệ thống tiền
tệ của quốc gia/nhóm quốc gia/vùng lãnh thổ và chịu trách nhiệm thi
hành chính sách tiền tệ. Mục đích hoạt động của ngân hàng trung
ương ổn định g trị của tiền tệ, ổn định cung tiền, kiểm soát lãi
suất, cứu các ngân hàng thương mại nguy đổ vỡ. Hầu hết các
ngân hàng trung ương thuộc sở hữu của Nhà nước, nhưng vẫn
một mức độ độc lập nhất định đối với Chính phủ.
đánh giá hiệu quả của các công cụ của chính sách tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đánh giá hiệu quả của các công cụ của chính sách tiền tệ - Người đăng: cucai5566-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
đánh giá hiệu quả của các công cụ của chính sách tiền tệ 9 10 986