Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá hiệu quả khu vực công

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁNH GIÁ HIỆU
QUẢ KHU VỰC CÔNG

Nguyeãn Hoàng Thaéng, UEH

 

 

Moät soá khaùi nieäm 
 Naêng löïc vaø ñaàu ra 
 Ñaàu ra vaø hieäu quaû 
 Hieäu quaû vaø hieäu löïc 

Moät soá
khaùi nieäm

Đầu ra, kết quả, hiệu quả và
hiệu lực
Sự thích hợp
Mục tiêu
chiến lược
Sự
thích
hợp

Kết quả (Tác
động xã hội)
Effectiveness
Đầu ra
Efficiency

Kế hoạch,
Chương trình
phát triển

Đầu vào

Chi
phí
thực
tế

Moät soá
khaùi nieäm

Naêng löïc vaø ñaàu ra  
 NAÊNG LÖÏC: khaû naêng theo ñuoåi vaø 

thuùc ñaåy caùc chöông trình haønh ñoäng.
 ÑAÀU RA: saûn phaåm sinh ra töø nhöõng 
chöông trình haønh ñoäng cuûa chính phuû 
Naêng löïc cuûa nhaø nöôùc theå hieän ôû 
khaû naêng cung caáp haøng hoùa coâng. 
Moät chính phuû khoâng ñuû khaû naêng 
thieát laäp vaø theo ñuoåi caùc chöông trình 
haønh ñoäng thì khoâng theå coù nhöõng 
ñaàu ra phuø hôïp yeâu caàu cuûa neàn 
kinh teá vaø xaõ hoäi.  

Đầu ra và kết quả
 Đầu ra:

Sản phẩm sinh ra từ các chương
trình hành động của chính phủ
 Kết quả:
Tác động và hoặc hệ quả của
những chương trình hành động
của chính phủ đối với xã hội/cộng
đồng.

VD về đầu ra và kết quả
ĐẦU RA

KẾT QUẢ

 Chương trình nước

Sức khỏe cộng đồng

 Trật tự viên

Chấp hành luật giao

 Mở rộng các tuyến

???

 Ưu đãi lãi suất sau đầu

???

sạch nông thôn

đường nội thành
tư

 Chống tham nhũng
 Cải cách hành chính

thông

Moät soá
khaùi nieäm

Ñaàu ra vaø hieäu quaû 
 ÑAÀU RA: saûn phaåm sinh ra töø 

nhöõng chöông trình haønh ñoäng
 Efficiency: söï so saùnh lôïi ích caùc 
ñaàu ra mang laïi vaø chi phí taïo 
nhöõng ñaàu ra 
Nhöõng chính saùch vaø hoaït ñoäng 
cuûa khu vöïc coâng luoân taïo nhöõng 
ñaàu ra nhöng chuùng coù hieäu quaû 
hay khoâng thì phaûi ñaùnh giaù.

Moät soá
khaùi nieäm

Hieäu quaû vaø hieäu löïc 
 HIEÄU QUAÛ (efficiency): söï so saùnh 

lôïi ích caùc ñaàu ra mang laïi vaø chi 
phí taïo nhöõng ñaàu ra
 HIEÄU LÖÏC (effectiveness): söï so saùnh 
taùc ñoäng xaõ hoäi mong muoán töø 
nhöõng ñaàu ra do chính phuû cung 
caáp
Thöôøng söï khaùc bieät giöõa hieäu 
quaû vaø hieäu löïc laø khoâng lôùn.

Traùch nhieäm cuûa nhaø 
nöôùc 
Quan 
ñieåm 

 Vai troø chuû ñaïo:
– Taïo ñoäng löïc phaùt trieån quoác gia vaø caùc vuøng 
laõnh thoå 
– Hoaïch ñònh chieán löôïc quoác gia
– Ñoái ngoaïi vaø thuùc ñaåy ngoaïi thöông
– Gìn giöõ quoác phoøng vaø an ninh, traät töï trong phaïm 
vi toaøn laõnh thoå
– Baûo veä moâi tröôøng
– Baûo veä nhöõng ngöôøi deã bò thöông toån

 Vai troø taïo ñieàu kieän:
– Phaùt trieån haï taàng
– Xaây döïng khuoân...
ÁNH GIÁ HI U Đ
QU KHU V C CÔNG
Nguyeãn Hoàng Thaéng, UEH
Đánh giá hiệu quả khu vực công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá hiệu quả khu vực công - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đánh giá hiệu quả khu vực công 9 10 361