Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế việt nam qua các yếu tố đầu vào

Được đăng lên bởi Mộc Diệp Điệp
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ TÀI : ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM
QUA CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ:
1. Khái niệm và đo lường tăng trưởng kinh tế:
- Khái niệm: Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng sản lượng quốc gia trong một
thời kì nhất định (thường là một năm).
Gần đây tăng trưởng kinh tế còn được hiểu là sự gia tăng sản lượng quốc gia
trong một thời kì nhất định ,đồng thời là sự gia tăng các nhân tố sản xuất được
sử dụng trong điều kiện trạng thái kinh tế vĩ mô tương đối ổn định.
- Phân biệt giữa tăng trưởng và phát triển kinh tế:
+ Phát triển kinh tế là sự tăng tiến toàn diện mọi mặt của nền kinh tế.
+ Phát triển kt=tăng trưởng kt+chuyển dịch cơ cấu kt+tiến bộ xh.
 Tăng trưởng kinh tế là một bộ phận và là điều kiện cần của phát triển
kinh tế.
2. Các tiêu chí đánh giá tăng trưởng kinh tế:
2.1 Các thước đo đánh giá quy mô tăng trưởng:
(Các chỉ tiêu này có thể tính trên quy mô toàn bộ nền kinh tế hoặc tính trên đầu
người)
a, Tổng sản phẩm quốc nội:
-Tổng sản phẩm quốc nôi (GDP- Gross Domestic Product) là giá trị thị
trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong
pham vi một lãnh thổ quốc gia trong một thời kì nhất định thường là một năm.
-Phương pháp tính:
+ Phương pháp chi tiêu: theo phương pháp chi tiêu tổng sản phẩm quốc nội
của một quốc gia là tổng số tiền mà các hộ gia đình trong quốc gia đó chi mua
các hàng hóa cuối cùng.
GDP=C+G+I+NX

Trong đó: C là tiêu dùng của hộ gia đình.
G là tiêu dùng của chính phủ.
I là tổng đầu tư.
NX là cán cân thương mại.
+ Phương pháp thu nhập: GDP là tổng thu nhập từ các yếu tố: tiền lương,
tiền lãi, lợi nhuận và tiề thuê. Đó cũng là tổng chi phí sản xuất các sản phẩm
cuối cùng của xã hội.
GDP=W+R+In+Pr+Ti+Dp
Trong đó: W là tiền lương.
R là thu nhập của người có đất cho thuê.
I là thu nhập của người có tiền cho vay.
Pr là thu nhập của người có vốn.
Ti là thuế kinh doanh.
Dp là khấu hao vốn cố định.
+ Phương pháp giá trị gia tăng: giá trị gia tăng của doanh nghiệp(VA), giá trị
gia tăng của một ngành(GO), giá trị tăng them của nền kinh tế là GDP.
GO= ∑VAi (i=1,2,3,…,n)
GDP= ∑Goj

(j=1,2,3,…n)

-GDP tính theo giá cố định được gọi là GDP thực tế và kí hiệu là GDPr.
-GDP tính theo giá hiện hành được gọi là GDP danh nghĩa và kí hiệu là GDPn.
b, tổng giá trị quốc dân(GNI):
-GNI là tổng sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng do công dân của một nước
tạo nên trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ tiêu này bao gồm các khoản
hình thành thu nhập và phân phối lại...
ĐỀ TÀI : ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM
QUA CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ:
1. Khái niệm và đo lường tăng trưởng kinh tế:
- Khái niệm: Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng sản lượng quốc gia trong một
thời kì nhất định (thường là một năm).
Gần đây tăng trưởng kinh tế còn được hiểu là sự gia tăng sản lượng quốc gia
trong một thời kì nhất định ,đồng thời là sự gia tăng các nhân tố sản xuất được
sử dụng trong điều kiện trạng thái kinh tế vĩ mô tương đối ổn định.
- Phân biệt giữa tăng trưởng và phát triển kinh tế:
+ Phát triển kinh tế là sự tăng tiến toàn diện mọi mặt của nền kinh tế.
+ Phát triển kt=tăng trưởng kt+chuyển dịch cơ cấu kt+tiến bộ xh.
Tăng trưởng kinh tế là một bộ phận và là điều kiện cần của phát triển
kinh tế.
2. Các tiêu chí đánh giá tăng trưởng kinh tế:
2.1 Các thước đo đánh giá quy mô tăng trưởng:
(Các chỉ tiêu này có thể tính trên quy mô toàn bộ nền kinh tế hoặc tính trên đầu
người)
a, Tổng sản phẩm quốc nội:
-Tổng sản phẩm quốc nôi (GDP- Gross Domestic Product) là giá trị thị
trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong
pham vi một lãnh thổ quốc gia trong một thời kì nhất định thường là một năm.
-Phương pháp tính:
+ Phương pháp chi tiêu: theo phương pháp chi tiêu tổng sản phẩm quốc nội
của một quốc gia là tổng số tiền mà các hộ gia đình trong quốc gia đó chi mua
các hàng hóa cuối cùng.
GDP=C+G+I+NX
Đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế việt nam qua các yếu tố đầu vào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế việt nam qua các yếu tố đầu vào - Người đăng: Mộc Diệp Điệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế việt nam qua các yếu tố đầu vào 9 10 280